COMGEST ECONOMISTES S.L.

CIRCULAR INFORMATIVA INTRASTAT-349

Benvolgut client, Recordem els límits a partir dels quals hi ha obligació de presentar la declaració INTRASTAT i la periodicitat de la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349):   INTRASTAT: L’Intrastat és una normativa Europea que va néixer com a conseqüènica de la necessitat de conéixer les estadístiques del comerç consequència de tots el moviments de mercaderies, compra/venda que […]

EXONERACIÓ RETENCIÓ ARRENDAMENTS

Benvolgut client,   Si vostè   és   propietari   d’immobles   arrendats afectes a activitats econòmiques,    i   li   cal   sol·licitar   el certificat d’exoneració de practicar retenció d’IRPF i IS en arrendaments i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener. La norma permet exonerar de l’obligació de […]

CIRCULAR INFORMATIVA IAE 2020

Benvolgut client, Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d’exempció en l’Impost d’Activitats Econòmiques (I.A.E.):   – Les Persones Físiques. – Subjectes passius, que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant […]

REAL DECRET LLEI 10/2020 DE 29 DE MARÇ

Benvolgut client, Aquesta nit passada s’ha publicat el R.D. Llei 10/2020 de 29 de Març on s’aprova un permís retribuït recuperable per el personal laboral per compte aliena, amb caràcter obligatòria i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), per tot el personal laboral per compte aliena […]

CESSAMENT D’ACTIVITAT PER A AUTÒNOMS

Ahir el Govern va aprovar el Reial decret llei 8/2020 pel qual s’estableixen mesures de flexibilització per accedir al cessament d’activitat per part dels treballadors autònoms:   BENEFICIARIS Es crea una prestació extraordinària per a aquells autònoms que hagin vist especialment afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19. Per al col·lectiu d’autònoms es flexibilitza […]

Normatives i mesures d’urgència en l’àmbit laboral, fiscal i econòmic per fer front al coronavirus COVID-19

Benvolgut client, Atès l’impacte que està tenint l’emergència sanitària generada per el Coronavirus (COVID-19) RDLL 8/2020 BOE 18/03/2020 i les diferents modificacions normatives i mesures d’urgència en l’àmbit laboral, fiscal i econòmic, us volem informar de tot allò que us pot ser de gran utilitat:   Àmbit Laboral   1.- Què és un ERTE? Tenim dos escenaris […]

MESURES LABORALS PEL CORONAVIRUS

Mesures laborals pel Coronavirus   Quins drets protegeixen el treballador que es troba en una situació de possible contagi pel coronavirus? Quines mesures pot adoptar l’empresa davant les reduccions de jornada “per força major”? Quin tipus de baixa cobreix aquesta malaltia…? Aquestes són algunes de les qüestions que assalten en els últims dies tant a […]

MODEL 720 DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER

MODEL 720 Declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger El model 720 es va aprovar el 29 d´Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i d´adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau. Es tracta d´una declaració informativa sobre […]

AJUTS EXTRAORDINARIS ENFRONT LA COVID-19

AJUTS EXTRAORDINARIS ENFRONT LA COVID-19   Benvolgut client, El Govern de la Generalitat ha obert noves línies d’ajuts per diferents col.lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19, publicades en el DOGC núm. 8336 de data 08 de febrer del 2021. Us detallem els requisits mes […]

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Benvolgut client,   El passat 19 de desembre de 2019, el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, en relació amb  l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de […]