COMGEST ECONOMISTES S.L.

INTRASTAT-349

Benvolgut client, Recordem els límits a partir dels quals hi ha obligació de presentar la declaració  INTRASTAT i la periodicitat de la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349): INTRASTAT: L’Intrastat és una normativa Europea que va néixer com a conseqüència de la necessitat de conèixer les estadístiques del comerç conseqüència de tots el moviments de mercaderies, […]

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Benvolgut client, Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):   – Les Persones Físiques.   – Subjectes passius, que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol […]

EXONERACIÓ RETENCIÓ ARRENDAMENTS

Benvolgut client,   Si vostè   és   propietari   d’immobles  arrendats afectes a activitats econòmiques,    i    li    cal   sol·licitar   el certificat d’exoneració  de practicar  retenció  d’IRPF  i  IS  en arrendaments  i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener. La  norma  permet  exonerar  de l’obligació  de […]

CARTA RECORDATORI NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES OBLIGATORIES (NEO)

D’acord amb la llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques ( articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a tramitar qualsevol procediment administratiu, entre altres:   Les persones jurídiques Les entitats sense personalitat jurídica Qui exerceixi una […]

SUBVENCIONS GASTRONOMIA CATALANA

Benvolgut client, Novament us fem arribar informació d’algunes subvencions que poden ser del vostre interès   Subvencions gastronomia catalana 18/09/2023 s’han obert les bases reguladores per a ajuts de minimis per al foment de la gastronomia catalana. Dins de les 6 línies que s’activaran les empreses del sector de la restauració podran acollir-se a les […]

SUBVENCIONS SETEMBRE 2023

Benvolgut client, Us detallem algunes subvencions de convocatòria oberta. SUBVENCIONS A L’AUTOOCUPACIÓ Autoocupació de Joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil És una subvenció de 15.120€ per sol·licitant per a la inserció de joves menors de 30 anys mitjançant l’autoocupació com a autònom persona física. Abans de la sol·licitud ha d’haver estat apuntat a l’oficina […]

DECLARACIÓ DE RENDA EXERCICI 2022

Com cada any, ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per a l’estudi, confecció i presentació de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2022. La seva tranquil·litat és la nostra feina, l’equip de ComGest Economistes li […]

Declaració Informativa sobre Béns i Drets situats a l´estranger

El model 720 es va aprovar el 29 d´Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i d´adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau. Es tracta d´una declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger i té […]

NOU SISTEMA COMUNICACIÓ BAIXES MÈDIQUES

En el BOE de dijous 5 de gener de 2023 es va publicar el RD 1060/2022 que modifica el RD 625/2014, introduint canvis en la gestió de les baixes, les confirmacions i les altes mèdiques. Aquest Reial Decret entrarà en vigor el pròxim 1 d’abril i els principals canvis són els següents:   El personal mèdic només entregarà […]

MODEL 202 -PAGAMENT A COMPTE IMPOST SOBRE SOCIETATS

Benvolgut client,   Us recordem que els contribuents de l’impost sobre societats poden calcular el pagament fraccionat amb 2 modalitats:   A) CÀLCUL DEL PAGAMENT FRACCIONAT: MODALITAT ARTICLE 40.2 LIS Les entitats que tributin exclusivament a l’Estat, es prendrà com a base del pagament fraccionat la quota íntegra de l’últim període impositiu el termini reglamentari […]