COMGEST ECONOMISTES S.L.

Ahir el Govern va aprovar el Reial decret llei 8/2020 pel qual s’estableixen mesures de flexibilització per accedir al cessament d’activitat per part dels treballadors autònoms:

 

BENEFICIARIS

Es crea una prestació extraordinària per a aquells autònoms que hagin vist especialment afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19.

Per al col·lectiu d’autònoms es flexibilitza l’accés al cessament d’activitat de manera que puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica. Aquesta ajuda, que duraria un mes, però es podria prorrogar, es calcularà amb el 70% de la base reguladora o amb el 70% de la base mínima quan no es pugui acreditar el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació.

Els beneficiaris seran autònoms, inclosos els societaris i ocupadors que:

 1. La seva activitat quedi suspesa per la declaració de l’estat d’alarma, segons el Reial Decret 463/2020 del 14 de març.
 2. La seva facturació en el mes anterior al que es sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior. 

El cobrament de la prestació serà “compatible” amb l’exoneració del pagament de quotes a la Seguretat Social” i amb l’aprovació d’ERTE per als seus treballadors, si té assalariats a càrrec seu.

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social.

 

REQUISITS PER TENIR DRET A LA PRESTACIÓ

 • Estar afiliat i d’alta a la Seguretat Social a la data de la declaració de l’estat d’alarma.
 • No cal tenir la cobertura per cessament d’activitat de treballador autònom.
 • No cal que el treballador autònom es doni de baixa de la seva activitat a Hisenda (Model 036 o 037).
 • No cal que el treballador autònom es doni de baixa en TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social).
 • Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social (en cas de no estar-ho, se li realitzarà la invitació al Pagament).
 • Podrà sol·licitar-la qualsevol autònom, l’activitat del qual s’hagi vist suspesa amb motiu del Reial decret 463/2020, o hagi vist reduïda la seva facturació en un 75%.
 • Si es tenen treballadors a càrrec, per poder-se acollir a la prestació, s’ha de realitzar un ERTE de tots els treballadors a càrrec.
 • No s’exigeix carència mínima per a tenir accés a aquesta prestació extraordinària.

 

EN QUÈ CONSISTEIX LA PRESTACIÓ?

 • La prestació consistirà en el 70% de la base reguladora. Si no tingués carència per al càlcul de la prestació a percebre, es tindrà en compte la base de cotització mínima (944,35.-€).
 • La durada de la prestació és d’un mes prorrogable fins a la fi de l’estat d’alarma.

COM S’ACCEDEIX A LA PRESTACIÓ?

 • Mitjançant un imprès de sol·licitud concret per a aquesta prestació que està disponible a les Webs de les Mútues.
 • La sol·licitud es farà a través del web, on a més de presentar la sol·licitud es podran adjuntar els documents que es requereixin.
 • Poden realitzar la sol·licitud els gestors/col·laboradors respecte dels seus clients, com els propis treballadors autònoms (tots dos hauran d’estar acreditats per la Mútua).
 • Els treballadors per compte propi o autònoms que vulguin fer-ho directament, han de posar-se primer en contacte amb la mútua, la qual els hi facilitarà les instruccions oportunes.
 • Com que hi ha dues modalitats de sol·licitud de la prestació, en cadascuna d’elles procedirem de la següent manera:a)  Per suspensió de l’activitat han de remetre juntament amb la sol·licitud còpia de l’Impost d’activitats, on s’acrediti l’activitat que ha suspès, a l’objecte de poder comprovar que es troba dins de la afectades.b) Respecte la reducció de la facturació, davant la inviabilitat de poder acreditar-ho amb alguna documentació, es sol·licitarà una declaració jurada, en la qual declararà aquesta circumstància. Aquesta declaració ha d’anar acompanyada de la documentació que justifiqui els ingressos dels últims 6 mesos (IRPF trimestral, IVA trimestral). Si no tinguessin aquesta documentació, podran realitzar la sol·licitud igualment. Degut que la declaració jurada si que serà obligatòria per a tots aquests treballadors, se’ls informarà que la Mútua es reserva el dret de poder verificar més endavant aquesta situació de pèrdua de facturació. Així mateix també se’ls informarà que si falsegen la declaració amb l’objecte d’obtenir la prestació, podríem reclamar la seva devolució per haver-la obtingut de forma fraudulenta, sense perjudici d’altres accions davant de la inspecció de treball.

 

Li recordem que l’anirem informant puntualment tant de les accions que anem adoptant, així com dels detalls respecte a les noves normatives del BOE, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o qualsevol altra informació d’interès.

 

IMPORTANT: SI COMPLEIXEN AMB ELS REQUISITS ESMENTATS, PREGUEM QUE ES POSIN EN CONTACTE AMB NOSALTRES PERQUÈ ELS PUGUEM GESTIONAR LA PRESTACIÓ.

 Us comuniquem que tot l’equip estem treballant per aquestes noves mesures publicades d’urgència en l’àmbit laboral, fiscal i econòmic i us demanem que per qualsevol consulta ens feu arribar un e-mail i us anirem responent per ordre d’arribada. 

Us demanem comprensió i paciència davant d’aquesta situació excepcional.

Deixa un comentari