COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

 

Si vostè   és   propietari   d’immobles   arrendats afectes a activitats econòmiques,    i   li   cal   sol·licitar   el certificat d’exoneració de practicar retenció d’IRPF i IS en arrendaments i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener.

La norma permet exonerar de l’obligació de practicar retenció en la renda generada per l’arrendament d’immobles quan:

 

  • L’activitat de l’arrendador estigui classificada en algun dels epígraf del grup 861 de la Secció Primera de les tarifes de l’IAE o en algun altre epígraf que classifiqui l’activitat d’arrendament o sotsarrendament de béns immobles, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament o sotsarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígraf del citat grup 861, no hagués resultat quota cero.Quan la suma del valor cadastral dels immobles afectes a l’activitat d’arrendament supera els 601.012, 10 Euros, el que significa que no tributarem a quota zero, en aquest cas també es pot sol·licitar el certificat d’exoneració de retenció.

 

  • Quan es tractin d’arrendaments d’habitatges a empreses pels seus treballadors.
  • Quan les rendes satisfetes per l’arrendatari a un mateix arrendador no

superi els 900.- € anuals.

 

  • Rendiments de contractes d’arrendament Financer.
  • Rendes d’entitats totalment exemptes en l’IS.

 

Recordi que és el propietari qui ha de sol·licitar el certificat, per tal que l’arrendatari no practiqui la retenció corresponent, i fer-lo extensible a tercers.

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

 

Restem a la vostra disposició per a la tramitació i   sol·licitud del certificat d’exoneració, així com per a qualsevol altre gestió.

 

Deixa un comentari