COMGEST ECONOMISTES S.L.

AJUTS EXTRAORDINARIS ENFRONT LA COVID-19

 

Benvolgut client,

El Govern de la Generalitat ha obert noves línies d’ajuts per diferents col.lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19, publicades en el DOGC núm. 8336 de data 08 de febrer del 2021.

Us detallem els requisits mes destacats de cada ajut:

 

1.- RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris

per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

 

L’OBJECTE d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col.lectius i sectors més afectats per les mesures de contenció de la Pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i les cooperatives.

 

BENEFICIARIS

 • Microempreses i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors amb ERTO actiu a 31 de gener de 2021.

Microempreses: Persona física o jurídica que ocupa menys de 10 treballadors.

Petites empreses: Persona física o jurídica que ocupa menys de 50 treballadors.

Cooperatives: Amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, el volum de negoci

Anual o balanç general que no superi els 10 milions d’euros.

 • Queden exclosos els autònoms a títol individual.

REQUISITS :

 • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.
 • Complir amb les obligacions tributàries davant l’Estat, la Seguretat Social i la Generalitat.
 • I els requisits generals establerts de la base 3.1 de la resolució

QUANTIA:

·         2.000 euros per treballador en ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per empresa beneficiària.

 

 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ:

 • Concurrència competitiva.

TERMINI:

 • Es podran presentar les sol·licituds un cop oberta la convocatòria el dia 15 de febrer fins al dia 22 de febrer 2021.

 

 

2.- ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

 

L’OBJECTE d’aquesta ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per ajuts extraordinari adreçat a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònoms que formin part d’una microempresa.

 

BENEFICIARIS

 • Persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònoms que formin part d’una microempresa.
 • Les persones autònomes més les persones contractades a càrrec seu no poden ser superior a sis.
 • Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o un sistema alternatiu sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis.

 

REQUISITS :

 • Tenir domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 • Estar en situació d’alta al RETA o sistema alternatiu al RETA ABANS DE L’01/01/2021.
 • Mantenir la seva alta com a persona treballadora autònoma de forma ininterrompuda com a mínim fins al 28 de febrer de 2021.
 • La base imposable de la seva declaració de renda de l’exercici 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000€
 • El rendiment Net de l’activitat de tot l’any 2020 no ha de superar l’import de 17.500€
 • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020 de 3 de juny sobre la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per l’any 2020.

 

TERMINI:

 • El formulari d’inscripció prèvia es podrà presentar des del dia 19 de febrer de 2021 fins al dia 26 de febrer del 2021.

 

Les persones interessades han de presentar el formulari d’inscripció prèvia.

 

3.- ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

 

L’OBJECTE d’aquesta ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per ajuts extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regularització temporal d’ocupació (ERTO)

 

BENEFICIARIS

 • Persones treballadores afectades per un ERTO com a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal.liar la OCVID-19 i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d’acord amb l’article 9 del RD Llei 30/2020.

 

REQUISITS:

 

 • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
 • Que es trobessin incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO) amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID19, almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020.

 

TERMINI:

 

 • El formulari d’inscripció prèvia es podrà presentar des del dia 15 de febrer de 2021 fins al dia 25 de febrer del 2021.

 

Les persones interessades han de presentar el formulari d’inscripció prèvia.

Deixa un comentari