COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

Aquesta nit passada s’ha publicat el R.D. Llei 10/2020 de 29 de Març on s’aprova un permís retribuït recuperable per el personal laboral per compte aliena, amb caràcter obligatòria i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), per tot el personal laboral per compte aliena que presti serveis a empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin activitats no essencials.

La recuperació de les hores de treball es podran fer efectives des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de Desembre del 2020.

Us adjuntem l’annex de les activitats qualificades com essencials.

Aquest Real Decret Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE, però amb efectes a partir del 30 de març del 2020.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Deixa un comentari