COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

Recordem els límits a partir dels quals hi ha obligació de presentar la declaració INTRASTAT i la periodicitat de la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349):

 

INTRASTAT:

L’Intrastat és una normativa Europea que va néixer com a conseqüènica de la necessitat de conéixer les estadístiques del comerç consequència de tots el moviments de mercaderies, compra/venda que es realitzen en tots els països membres.

S’ha de diferenciar entre les operacions d’entregues de béns intracomunitàries (EXPEDICIONS) i operacions d’adquisicions de béns intracomunitàries (INTRODUCCIONS. La obligació de presentar Intrastat pot ser per les expedicions i/o per les introduccions.

La realització de serveis intracomunitàris no obliga a la presentació de l’Intrastat.

 

Segons els volums d’operacions, els llindars per a l’exercici 2021 són els que indiquem a continuació, per tant, estant obligats a presentar Intrastat en l’exercici 2021 per alguna o ambdues de les següents modalitats:

 

INTRODUCCIONS: Quan en l’exercici anterior o en el mateix exercici en curs l’import total d’adquisicions intracomunitàries de béns és igual o superior a 400.000€ a partir del mes que superi aquest import s’estarà obligat a presentar l’Intrastat per Introduccions.

 

EXPEDICIONS: Quan en l’exercici anterior o en el mateix exercici en curs l’import total d’entregues intracomunitàries de béns és igual o superior a 400.000€ a partir del mes que superi aquest import s’estarà obligat a presentar l’Intrastat per Expedicions.

 

Les declaracions d’Intrastat es presenten mensualment, durant els 12 primers dies naturals del mes següent en el que s’han realitzat les operacions que es declaren.

 

DECLARACIÓ OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES (MODEL 349):

En el BOE de 29 de febrer de 2020 la Ordre HAC/174/2020 de 4 de febrer modificava el model 349 de declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries, una de les principals modificacions varen ser suprimir el període ANUAL de la declaració del model 349, per tant en l’exercici 2020 només es podran presentar amb periodicitat mensual o trimestral.

 

Periodicitat Mensual: Amb caràcter general, la presentació del model es farà mensualment. No obstant, si concorren els requisits per presentar declaració trimestral, pertoca presentar declaració trimestral.

 

Periodicitat Trimestral: Quan ni en el trimestre de referència ni en cadascun dels 4 trimestres naturals anteriors, l’import total acumulat de les entregues de béns i de les prestacions de serveis intracomunitàries que s’hagin de declarar en el model 349 superin els 50.000€, exclòs l’IVA.

No s’hauran de considerar les adquisicions intracomunitàries de béns (compres), ni els serveis intracomunitaris rebuts (despeses), per tant pertocarà presentar declaració trimestral quan no es realitzin entregues de béns (ingressos), ni s’efectuïn prestacions intracomunitàries de serveis (ingressos), o només es realitzin adquisicions intracomunitàries de béns (compres) o adquisicions intracomunitàries de serveis (compres).

Deixa un comentari