COMGEST ECONOMISTES S.L.

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Benvolgut client,

 

El passat 19 de desembre de 2019, el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, en relació amb  l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Aquest impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

 

Qui està obligat a la presentació del model:

Estan obligades a presentar aquest impost:

  1. a)Les persones físiques que siguin titulars del vehicle i tinguin el domicili fiscal a Catalunya.

 

  1. b)Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d’imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i que tinguin el domicili fiscal a Catalunya.

 

  1. c)Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d’imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i no tinguin el domicili fiscal a Catalunya però hi tinguin un establiment, una sucursal o una oficina, per als vehicles que, d’acord amb les dades que consten en el Registre de vehicles, estiguin domiciliats a Catalunya.

 

Als efectes del que estableix aquest article, s’entén per titular del vehicle la persona identificada amb aquesta condició en el Registre de vehicles.

 

Fet imposable

Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni dels vehicles aptes per a circular per les vies públiques inclosos dins les categories següents:

a) Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i llur equipatge, que tinguin com a màxim vuit seients com a màxim, a

més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets) i N1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies amb una massa màxima no superior a 3,5 tones).

b) Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicletes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats).

A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies públiques els vehicles següents:
– Els vehicles matriculats en els registres públics corresponents, mentre no n’hagin estat donats de baixa definitiva o temporal per robatori.
– Els vehicles proveïts de permisos temporals.

 

Padró i termini de pagament

L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

Les dades i els elements tributaris que configuren el padró de l’impost són les referenciades a el 31 de desembre de cada any, i recullen la situació corresponent a la data de meritació.

    • Padró provisional i període d’exposició.

 

Amb caràcter previ a l’elaboració definitiva del padró, el cap o la cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya elabora un padró provisional, que té, per a cadascuna de les persones interessades, el caràcter de proposta de liquidació, i que s’exposa al públic de l’1 al 15 de maig de l’any natural posterior al de meritació.

 

El padró definitiu és aprovat pel cap o la cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària, i s’exposa al públic de l’1 al 15 de setembre de l’any natural posterior al de meritació.

 

L’exacció dels deutes notificats col·lectivament s’ha de fer per mitjà d’un rebut. El termini d’ingrés en període voluntari d’aquests deutes comprèn de l’1 al 20 de novembre.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Deixa un comentari