COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d’exempció en l’Impost d’Activitats Econòmiques (I.A.E.):

 

– Les Persones Físiques.

– Subjectes passius, que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant els dos primers períodes impositius.

– Subjectes passius de l’Impost sobre Societats, societats civils i entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, la xifra del negoci dels quals sigui inferior a 1.000.000 euros.

– Les activitats d’ensenyament de totes les categories sempre que siguin d’ens públic.

– Les Fundacions i Entitats sense ànim de lucre per les explotacions econòmiques declarades exemptes de l’impost sobre societats.

– Els contribuents de l’Impost sobre la renda de no residents quan operin a Espanya mitjançant establiment permanent i la seva xifra de negoci sigui inferior a 1.000.000€.

 

Així doncs, de cares a una correcta planificació fiscal, cal que tingui present el límit establert en la normativa (1.000.000 de xifra de negocis).

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, així com per a qualsevol altre gestió.

Deixa un comentari