COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

Atès l’impacte que està tenint l’emergència sanitària generada per el Coronavirus (COVID-19) RDLL 8/2020 BOE 18/03/2020 i les diferents modificacions normatives i mesures d’urgència en l’àmbit laboral, fiscal i econòmicus volem informar de tot allò que us pot ser de gran utilitat:

 

Àmbit Laboral

 

1.- Què és un ERTE?

Tenim dos escenaris on es pot donar la situació d’haver d’iniciar un “expediente de regulación temporal de empleo”:

Per causa de força major: seria el cas de les empreses que s’hagin vist afectades directament per la decisió de les autoritats sanitàries, bé perquè l’activitat que realitza es vegi directament afectada per la prohibició de seguir prestant serveis, bé perquè la plantilla s’hagi vist afectada directament pel COVID19 o es trobi en situació d’aïllament preventiu, que impossibiliti prestar els serveis amb normalitat, o bé que l’empresa es trobi en una situació que no pugui continuar prestant serveis amb normalitat, ja sigui per manca de subministraments, materials, mobilitat de les persones i mercaderies i restriccions en el transport públic.

L’ ERTE té una duració temporal i s’ adequarà a la duració de la situació conjuntural que es pretén superar.

Els treballadors tindran dret a la prestació contributiva d’atur encara que no compleixin amb el requisit de cotització prèvia exigida. El cobrament de la prestació no els hi computarà a efectes del cobrament posterior de la prestació d’atur.

 

La TGSS exonerarà a l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial a la Seguretat Social, que serà del 100% en empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% en empreses de 50 treballadors o més.

 

L’exoneració de les quotes s’aplicarà per la TGSS a instància de l’empresari prèvia comunicació de la identificació dels treballadors afectats i del període de suspensió o reducció de jornada.

Segons la Disposició Addicional sisena “SALVAGUARDA DEL EMPLEO”, les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral previstes en el present RDLL, estaran subjectes al compromís per part de l’empresa de MANTENIR L’OCUPACIÓ durant un termini de 6 mesos des de la data de la reactivació de l’activitat.

La tramitació per l’organisme corresponent hauria de ser breu, entre una o dues setmanes i pot arribar a tenir efectes retroactius a data 14/03/2020.

Per causes objectives, tècniques, o de producció per reduir o suspendre les jornades de treball o resoldre els contractes dels treballadors, els treballadors podran percebre la seva prestació d’atur, segons la quantia que correspongui i els empresaris no estaran exonerats de la seva obligació de cotització segons el previst en aquest RDL.

 

2.- Quines activitats han de tancar?

Les previstes estrictament en el RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària pel COVID-19 i en seu annex.

Se suspèn l’obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies

Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

 

3.- Si la meva activitat no està inclosa dins les que han de tancar obligatòriament, què haig de fer?

És decisió de l’empresari obrir el centre de treball / empresa. Cal tenir en compte les recomanacions fetes per les autoritats públiques.

 

4.- Quins efectes té que tanqui la meva activitat, si no està obligada de forma específica?

La obligació de l’empresari és donar la feina per la qual els treballadors estan contractats. Si això no es dona sense justificació, es considera un tancament d’empresa, per la qual cosa aquesta ha d’assumir el cost salarial i de SS dels seus treballadors, tot i que no prestin serveis. Aquests alhora podrien demandar l’empresa per incomplir les seves obligacions i sol·licitar-ne responsabilitats.

L’empresari però pot pactar vacances amb els seus treballadors, o pactar / fixar en certs casos una distribució irregular de la seva jornada (que ara no prestin serveis o en prestin menys i recuperar les hores més endavant).

 

  • Si teniu treballadors que s’han de desplaçar al centre de treball, us adjuntem un model de certificat perquè els treballadors que s’han de desplaçar al centre de treball o estan prestant serveis en trànsit, puguin justificar-ho en el cas que alguna autoritat els hi requerís.

 

5.- Concil.liació i cura de menors i persones dependents

Es permet que els treballadors assalariats puguin adaptar o reduir la seva jornada de treball, inclòs fins al 100% , per fer front a les necessitats de concil·liació i cura de menors i persones dependents.

 

Àmbit Econòmic

 

1.- Moratòria tributs

Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març.

 

2.- Ajuts a autònoms

Es posa en marxa un ajut únic de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament per la crisi del coronavirus, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació.

Aquesta ajuda es podrà demanar a partir de l’01/04/2020.

Per accedir a l’ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del 2020 en relació amb l’any anterior.

En el cas que el treballador tingui una antiguitat el Règim Especial de Treballadors Autònoms inferior a un any, s’agafarà com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta. L’ajut s’atorgarà fins que s’exhaureixi la partida habilitada de 7,5 milions.

 

3.- Transparència

Les sol·licituds d’accés a la informació pública es podran presentar, únicament, per mitjans electrònics.

 

4.- Liquiditat per les empreses davant les dificultats transitòries

Per facilitar el manteniment del treball i pal·liar els efectes econòmics, s’atorgaran pel Ministeri d’Assumptes Econòmics, avals al finançament per entitats de crèdit, per atendre les necessitats derivades de gestió de factures, circulant, venciment d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.

 

Àmbit Fiscal

 

1.- Tancament de les oficines de l’AEAT

Les Oficines de l’AEAT estaran temporalment tancades per a l’atenció presencial causa de l’estat d’alarma declarat mitjançant RD 463/2020.

 

2.- Suspensió de terminis administratius

Atesa la suspensió de terminis administratius que marca la disposició addicional tercera, no us preocupeu si teniu algun tràmit pendent.

S’està tramitant una norma legal tributària amb l’ampliació dels terminis per realitzar tràmits.

 

3.- Certificats electrònics de pròxima caducitat

En relació amb aquells contribuents que el certificat electrònic estigui caducat o pròxim a caducar, l’AEAT permet l’ús dels certificats caducats en la seva seu, d’acord amb el que preveu Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

En el cas que el vostre navegador habitual no ho permeti, es recomana que s’utilitzi el navegador FireFox on podrà seguir usant-ho.

 

4.- Instruccions provisionals per sol·licitar ajornaments dels deutes tributaris

El Reial decret llei 7/2020 de 12 de març contempla una sèrie de mesures per a la flexibilització d’ajornaments per a pimes i autònoms.

Els contribuents que, en virtut de Reial decret llei, vulguin acollir-se a les mesures de flexibilització d’ajornaments incloses en el mateix, han de procedir d’acord amb les següents instruccions:

  • Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l’opció de “reconeixement de deute”.
  • Al presentar la sol·licitud s’ha de marcar l’apartat: “Solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.”
  • En el camp de la motivació de la sol·licitud s’ha d’incloure l’expressió “Ajornament RDL”.

 

Aquest ajornament serà aplicable als deutes tributaris a les quals fan referència les lletres b), f) i g) de l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:

b) Retencions i pagaments a comptes Renda

f) IVA

g) Pagament a compte societats.

 

Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superiors a 6.010.121,04€ l’any 2019.

La realització d’un ERTE comporta la realització d’unes tasques jurídiques i administratives pròpies i complexes, tant de preparació com de presentació i el seguiment i control de l’expedient.

 

En conseqüència us comuniquem que tot l’equip estem treballant per aquestes noves mesures publicades d’urgència en l’àmbit laboral, fiscal i econòmic i us demanem que per qualsevol consulta ens feu arribar un mail i us anirem responent per ordre d’arribada.

 

Us demanem comprensió i paciència davant d’aquesta situació excepcional.

  

Deixa un comentari