COMGEST ECONOMISTES S.L.

Ajuts del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic – Next Generation EU

Benvolgut client, Us fem arribar la informació referent al nou Ajut del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic –Nex Generation UE. Objectius L’objecte es la regulació de la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall i de les associacions i entitats de comerç, amb la finalitat d’impulsar la competitivitat […]

Calendari Laboral

CALENDARI LABORAL ANY 2023 FESTES NACIONALS 6 DE GENER Reis 7 D’ABRIL Divendres Sant 10 D’ABRIL Dilluns de Pasqua 1 DE MAIG Festa del Treball 24 DE JUNY Sant Joan(cau en dissabte) 15 D’AGOST L’Assumpció 11 DE SETEMBRE Diada Nacional de Catalunya 12 D’OCTUBRE Festa Nacional d’ Espanya 1 DE NOVEMBRE Tots Sants 6 DE […]

Circular Informativa renda 2022

El proper 31 de desembre del 2022 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF, una bona planificació fiscal prèvia, ajudarà a determinar el resultat final de la vostra declaració de Renda del proper exercici. Comentem algunes recomanacions tributàries que us poden ser d’utilitat:   PRINCIPALS APUNTS   NOVETAT:  AUTONOMS    Obligació de declarar per […]

Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI)

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha arribat a un acord amb els sindicats, CCOO i UGT, per concretar el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) recollit a l’acord signat el passat 1 de juliol dins del primer bloc de la reforma de pensions. El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional serà aplicable, contingent i temporal. Combina diversos elements […]

CARTA RECORDATORI NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES OBLIGATORIES (NEO)

D’acord amb la llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques ( articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a tramitar qualsevol procediment administratiu, entre altres:   Les persones jurídiques Les entitats sense personalitat jurídica Qui exerceixi una […]

Circular Informativa Intrastat-349

Benvolgut client, Recordem els límits a partir dels quals hi ha obligació de presentar la declaració  INTRASTAT i la periodicitat de la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349):   INTRASTAT: L’Intrastat és una normativa Europe que va néixer com a conseqüència de la necessitat de conèixer les estadístiques del comerç conseqüència de tots el moviments de […]

Circular Informativa Mòduls 2022

Benvolgut client,   Us recordem les incompatibilitats entre els sistemes d’Estimació Directa i els d’Estimació Objectiva, la renúncia i l’exclusió:   INCOMPATIBILITATS: Si el contribuent es troba dins del sistema d’Estimació Directa, ha de determinar el seu rendiment de TOTES les seves activitats per el mateix Sistema, encara que alguna de les seves actitivats es […]

CIRCULAR IAE 2022

Benvolgut client, Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):   – Les Persones Físiques.   – Subjectes passius, que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol […]

CIRCULAR EXONERACIÓ RETENCIÓ ARRENDAMENTS

Benvolgut client,   Si vostè   és   propietari   d’immobles  arrendats afectes a activitats econòmiques,    i    li    cal   sol·licitar   el certificat d’exoneració  de practicar  retenció  d’IRPF  i  IS  en arrendaments  i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener. La  norma  permet  exonerar  de l’obligació  de […]

Ajuts del Programa de modernització del Comerç (Next Generation EU)

Benvolgut client, El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat els criteris de distribució i el repartiments territorial del crèdit destinat al finançament del Programa de modernització del Comerç: Fonts Tecnològic fruit de l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç.   La convocatòria té com a finalitat promoure  la incorporació de noves tecnologies que permetin […]