COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel

que s´aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en

l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):

 

– Les Persones Físiques.

 

– Subjectes passius, que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant els dos primers

períodes impositius.

 

– Subjectes passius de l’Impost sobre Societats, societats civils i entitats de l’article 35.4 de la

Llei General Tributaria, la xifra del negoci dels quals sigui inferior a 1.000.000 euros.

 

– Les activitats d’ensenyament de totes les categories sempre que siguin d’ens públic.

 

– Les Fundacions I Entitats sense ànim de lucre per les explotacions econòmiques declarades

exemptes de l’impost sobre societats.

 

– Els contribuents de l’Impost sobre la renda de no residents quan operin a Espanya mitjançant

establiment permanent I la seva xifra de negoci sigui inferior a 1.000.000€.

 

Així doncs, de cares a una correcta planificació fiscal, cal que tingui present el límit establert

en la normativa (1.000.000 de xifra de negocis).

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, així com per a qualsevol altre gestió.

Girona, 09 de Novembre de 2022

Departament Fiscal

Deixa un comentari