COMGEST ECONOMISTES S.L.

D’acord amb la llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques ( articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a tramitar qualsevol procediment administratiu, entre altres:

 

  • Les persones jurídiques
  • Les entitats sense personalitat jurídica
  • Qui exerceixi una activitat professional per la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que tramitin amb les administracions públiques, en exercici de les activitats professionals anteriors.
  • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

 

Tot seguit us passem a recordar les gestions a realitzar al respecte, per tal de no incórrer en cap situació fiscal no desitjada.

Totes les notificacions procedents d’administracions públiques són per via electrònica, l’AEAT utilitza la Adreça Electrònica Habilitada (DEH),  les entitats públiques catalanes utilitzen el portal e-notum, i com a novetat a partir de l’ 1 de novembre 2022 el Departament General de Trànsit enviarà totes les seves notificacions de Persones Jurídiques a través de la seva bústia electrònica per la Direcció Electrònica Vial (DEV) i deixarà d’enviar les notificacions en paper.

MOLT IMPORTANT. Els efectes de la notificació a les bústies electròniques es produeixen en el moment d’accedir al contingut de l’acte notificat o bé transcorregut el termini de 10 dies NATURALS des que es penja  a la bústia sense que s’hagi accedit a la mateixa.

Per tant, és molt recomanable entrar a les bústies cada dia o cada dos dies, per tal que no ens passi per alt el termini  i conseqüentment s’entengui com a notificada passat aquests 10 dies, fet que ja no ens permetrà fer cap reclamació ni al·legació. Per visualitzar les comunicacions y notificacions electròniques obligatòries cal accedir SEMPRE des de les següents bústies:

 

NOTA: Davant les absències o vacances, l’AEAT permet el que s’anomena “dies de cortesia”. Són 30 dies naturals que l’obligat pot triar pel motiu que sigui per tal que durant aquest temps l’administració no pengi res. SOBRETOT, demanar-ho amb 20 dies mínims d’antelació.

 

Deixa un comentari