COMGEST ECONOMISTES S.L.

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha arribat a un acord amb els sindicats, CCOO i UGT, per concretar el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) recollit a l’acord signat el passat 1 de juliol dins del primer bloc de la reforma de pensions.

El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional serà aplicable, contingent i temporal. Combina diversos elements que permeten repartir d’una manera equilibrada entre generacions l’esforç per reforçar el sistema, evitant les retallades a la pensió inicial que suposava el Factor de Sostenibilitat, especialment entre els més joves.

El MEI tindrà dos components:

1-  El primer consisteix en la reactivació del Fons de Reserva de la Seguretat Social mitjançant una aportació finalista. Entre el 2023 i el 2032  l’aportació serà de 0,6 punts percentuals de la cotització per contingències comunes, repartit entre l’empresa i el treballador (0,5% empresa i 0,1% treballador) amb la mateixa distribució que a les cotitzacions socials i actuarà com a “vàlvula de seguretat” del sistema a partir del 2033.

En cas que no es donés una desviació del camí de despesa previst, no s’aplicarà cap mesura i es plantejarà la utilització dels recursos del fons de reserva per reduir les cotitzacions socials o millorar la quantia de les pensions.

2-  Segon component. A partir del 2032, amb una periodicitat triennal, es verificarà si, d’acord amb les darreres previsions dels Informes d’Envelliment (Ageing Report) de la Comissió Europea o document anàleg, el nivell de despesa el 2050 supera la previsió per a aquell any de l’informe esmentat del 2024 (que s’agafarà de referència). En funció d’aquesta valoració, el 2033:

  1. a) Si el nivell de despesa previst no supera aquest llindar, no s’aplicarà cap mesura.
  2. b) Si el nivell de despesa previst supera el llindar esmentat, s’aplicaran les mesures següents:

– Es disposarà dels actius del Fons de Reserva de la Seguretat Social per al finançament de la despesa en pensions contributives, amb un límit de disposició anual del 0,2% del PIB.

– En el cas que la desviació esmentada sigui superior a aquest 0,2% , o que s’hagin esgotat els actius del Fons de Reserva, el Govern negociarà amb els interlocutors socials per elevar a la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo una proposta.

 

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 23 de novembre de 2022

Deixa un comentari