Circular Informativa Intrastat-349

Benvolgut client, Recordem els límits a partir dels quals hi ha obligació de presentar la declaració  INTRASTAT i la periodicitat de la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349):   INTRASTAT: L’Intrastat és una normativa Europe que va néixer com a conseqüència de la necessitat de conèixer les estadístiques del comerç conseqüència de tots el moviments de […]

Circular Informativa Mòduls 2022

Benvolgut client,   Us recordem les incompatibilitats entre els sistemes d’Estimació Directa i els d’Estimació Objectiva, la renúncia i l’exclusió:   INCOMPATIBILITATS: Si el contribuent es troba dins del sistema d’Estimació Directa, ha de determinar el seu rendiment de TOTES les seves activitats per el mateix Sistema, encara que alguna de les seves actitivats es […]

CIRCULAR IAE 2022

Benvolgut client, Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):   – Les Persones Físiques.   – Subjectes passius, que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol […]

CIRCULAR EXONERACIÓ RETENCIÓ ARRENDAMENTS

Benvolgut client,   Si vostè   és   propietari   d’immobles  arrendats afectes a activitats econòmiques,    i    li    cal   sol·licitar   el certificat d’exoneració  de practicar  retenció  d’IRPF  i  IS  en arrendaments  i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener. La  norma  permet  exonerar  de l’obligació  de […]

Ajuts del Programa de modernització del Comerç (Next Generation EU)

Benvolgut client, El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat els criteris de distribució i el repartiments territorial del crèdit destinat al finançament del Programa de modernització del Comerç: Fonts Tecnològic fruit de l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç.   La convocatòria té com a finalitat promoure  la incorporació de noves tecnologies que permetin […]

EMPRENEDOR DE RESPONSABILITAT LIMITADA

Us informem que a partir del 19 d’octubre 2022 ha entrat en vigor la Llei “Crea y Crece” que permet protegir a més de l’habitatge habitual del treballador autònom persona física, també els béns del negoci davant possibles embargaments. Per tenir accés a la protecció dels béns del negoci i de l’habitatge habitual, cal donar-se […]

SUBVENCIÓ PROGRAMA CONTRACTACIÓ “TU + 1”

OBJECTIU Amb aquest programa, es vol fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part del col·lectiu d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec que, malgrat el seu potencial de creixement, es troba amb més dificultats que altres col·lectius per potenciar el seu creixement i l’evolució dels seus negocis. BENEFICIARIS I PERSONES DESTINATÀRIES DELS […]

RECORDATORI DE LA IMPORTÀNCIA DELS CERTIFICATS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES

Benvolgut client, Des de ComGest Economistes us volem recordar la importància del compliment de la normativa tributària, i és per això que us fem esmena de les normes reglamentàries que creiem d’interès que cal recordar. Sobre la responsabilitat subsidiària de contractistes i subcontractistes L’1 de juliol de 2004 va entrar en vigor la Llei 58/2003, […]

Circular informativa DIRECCIÓ ELECTRÒNICA VIÀRIA (DEV)

Us informem que a partir de l’01 de novembre 2022 el Departament General de Trànsit enviarà totes les seves notificacions de Persones Jurídiques a través de la seva bústia electrònica per la Direcció Electrònica Vial (DEV) i deixarà d’enviar les notificacions en paper. Per això abans de la data esmentada les persones jurídiques que tinguin […]

NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ TREBALLADORS AUTÒNOMS

El Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol (BOE 27 de juliol de 2022), crea un nou sistema de cotització per rendiments nets per als treballadors autònoms. Entre les novetats trobem: Entrada en vigor i període El Reial decret llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023. Això no obstant, la […]