COMGEST ECONOMISTES S.L.

El model 720 es va aprovar el 29 d´Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i d´adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau.

Es tracta d´una declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger i té com a objectius:

  • Informar sobre els comptes en entitats financeres situades a l´estranger.
  • Informar sobre valors, drets, assegurances i rendes depositades, gestionades o obtingudes en l´estranger.
  • Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l´estranger.

La Llei divideix els béns a informar en tres grups diferents i per a cada grup estableix exempcions a l´obligació d´informar sobre aquests béns.

Estan obligats a presentar el model 720 aquelles persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el citat territori de persones o entitats no residents i les entitats a la que es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/2003 (herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d´imposició).

No existirà obligació d´informar cap bé d´aquells grups en els que la suma dels béns que l´integren no superi els 50.000 euros. En els grups en els que la suma superi aquest import existeix la obligació d´informar de tots els béns que l´integren. En quant al grup de comptes en entitats financeres, serà suficient que ho superi o la suma dels saldos a 31 de desembre de l´exercici corresponent o la dels saldos mitjos. En anys successius, només s´informarà sobre els grups en els que hagi existit un increment superior a 20.000 euros respecte a la darrera declaració presentada.

Tanmateix, tampoc existirà obligació de declarar aquells grups dels que siguin titulars persones jurídiques i demés entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents i persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat segons el Codi de Comerç, sempre que els citats grups estiguin registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada, element per element i suficientment identificats (els comptes financers identificats pel seu número, entitat de crèdit i sucursal en la que figurin obertes, i país o territori en que es trobin situades, i els immobles i valors, drets i assegurances identificats de forma individualitzada).

La presentació de la “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger” corresponent a l´exercici 2022 es realitzarà de l’1 de gener fins a l’ 31 de Març de 2023.

Fins al 2022 no es preveu que s’hagin d’incloure els havers en criptomonedes en aquesta declaració.

Les noves sancions passaran a regular-se pel que estableix el règim general de la Llei general tributària, Aquestes multes van des dels 150 als 250 euros i per la qual cosa el delicte derivat del Model 720 prescriurà als quatre anys com és habitual als delictes fiscals, i les sancions no podran superar el 50% de la quota defraudada, d’acord amb el règim general de la norma esmentada.

El legislador espanyol s’ha vist obligat a modificar amb caràcter d’urgència el règim jurídic del model 720 a través de la Llei 5/2022, de 9 de març, per la qual es modifiquen la Llei 27/2014, de 27 de novembre, del Impost sobre societats, i el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides.

Aquesta modificació consisteix fonamentalment en:

1.- La eliminació del règim sancionador específic del Model 720, aplicant si no n’hi ha el règim general d’infraccions i sancions previst a la Llei General Tributària (LGT) i

2.- La eliminació de tot allò relatiu a la imprescriptibilitat de rendes per no presentació del Model 720, i és aplicable el règim general de prescripció que preveu la LGT.

 

La declaració de béns a l’estranger segueix plenament vigent i resulta de compliment obligat.

 

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 02 de Març de 2023

 

Departament Fiscal

 

 

 

 

Deixa un comentari