COMGEST ECONOMISTES S.L.

Com cada any, ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per a l’estudi, confecció i presentació de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2022.

La seva tranquil·litat és la nostra feina, l’equip de ComGest Economistes li ofereix l’estudi, confecció i presentació de la seva declaració de renda sense haver-se de desplaçar al nostre despatx.

Fàcil, segur, senzill i sense complicacions. La documentació ens la pot fer arribar via  e-mail o com li sigui més àgil i l’anirem informant en temps real de l’estudi i confecció de la seva declaració.

 

Obligació de declarar

 

En l’exercici 2022, el límit d’obligació de declarar que preveu l’article 96.3 de la Llei de l’IRPF per als contribuents és:

 

 1. Rendiments íntegres del treball, amb un límit de 22.000 € un pagador.

 

 1. Rendiments íntegres del treball, amb un límit de 14.000 € en els supòsits de dos pagadors, sempre que el segon i restants pagadors superin els 1.500 €.

 

 1. Quan es percebin pensions compensatòries de l’ex cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

 

 1. Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

 

 1. Quan es percebin rendiments íntegres de la feina subjectes a tipus fix de retenció.

 

 1. Rendiments íntegres del capital mobiliari (com per exemple, interessos de c/c dipòsits, etc.) i guanys patrimonials (Fons d’Inversió…) sotmesos a retenció o ingrés a compte: Quan superin conjuntament 1.600 euros anuals.

 

 1. Rendes immobiliàries imputades (immobles no arrendats), rendiments derivats de Lletres

del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu   taxat i altres ajuts públics: Quan superin conjuntament 1.000 euros anual.

 

 1. Pensions a l’estranger: Llevat que el conveni estableixi una altra cosa, normalment les

pensions tributen al país de residència de perceptor, excepte les de funcionaris. Al no

existir obligació de retenir per al pagador el límit és de 14.000 euros.

 

 

NOVETATS EXERCICI 2022

 

Rendiments de capital Immobiliari

 

Saldos de dubtós cobrament

Són deduïbles quan:

 1. a) Quan l’arrendatari o el cessionari del dret o facultat es troba a situació de concurs.
 2. b) Quan entri el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de finalització del període impositiu han transcorregut més de 6 mesos, i no s’ha produït la renovació del crèdit.

Reducció per arrendament d’immobles destinats a habitatge:

Modificació de l’article 23.2 LIRPF (en vigor des de 11.07.2021)

Per clarificar l’aplicació de la reducció (60%) per l’arrendament d’immobles destinats a habitatge: només es podrà aplicar sobre el rendiment net positiu.

ARRENDAMENTS TURÍSTICS: NO DRET A LA REDUCCIÓ D’HABITATGE(60%)

 

Criptomonedes

 

Guanys i pèrdues per transmissió: aquí incloem les permutes, trades, compravendes… L’activitat típica de compravenda i intercanvi de criptomonedes. A més, també funciona com a servei de compravenda de criptomonedes (exchange de criptomonedes).

Rendiments de capital: fan referència a interessos, sta€king…Es tracta d’aquelles plataformes a les que hem enviat criptomonedes i ens generen un rendiment. Un dels exemples més coneguts d’aquest tipus de plataformes és binance, que funciona a mode de “moneder virtual” on guardar les teves criptomonedes i veure l’evolució del seu valor, i a més et permet generar interessos o rendiments automàtics sobre les criptomònades que ells et custodien.

Guanys i Pèrdues sense transmissió: es tracta dels airdrops, els programes de referits, hardforks… És a dir, ens apareix una criptodivisa a la nostra wallet i aquesta no prové d’haver transmès un altre actiu, sinó que apareix per altres motius (per tenir un cert actiu, per recomanar un programari…).

Activitat econòmica: es refereix a la mineria (activitat específica de minat), realitzar trading o compravenda de criptomonedes per a terceres persones…

 

Exempcions

 

Exempció per les subvencions i ajudes concedides per a actuacions de rehabilitació energètica a edificis.

No s’integraran el 2022 i següents els ajuts i subvencions concedides per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis, a virtut dels diferents programes establerts als Reials Decrets 691/2021, 737/2020 i 853/2021.

 

No és una renda gravable a l’IRPF la bonificació en el preu de la gasolina de 20 cèntims per litre (Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel que s’adopten mesures urgents en el marc del

Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna

(BOE de 30 de març) que en regula una “Bonificació extraordinària i temporal del preu final de determinats productes energètics”

 

Règim d’estimació objectiva

 

Límits excloents es prorroguen per al 2022 l’aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents del mètode d’estimació objectiva fixats per als exercicis 2016 a 2020.

Determinació del rendiment net: Es mantenen per a l’exercici 2022 la quantia dels signes, índexs o mòduls de l’exercici anterior.

Reduccions generals: Reducció general del rendiment net 15% per a totes les activitats en estimació objectiva.

En els exercicis 2022 i 2023 el rendiment net previ, calculat segons l’Ordre d’estimació objectiva per a cada any, podrà reduir-se en:

 • El 35 per 100 del preu d’adquisició del gasoil agrícola.
 • El 15 per 100 del preu d’adquisició dels fertilitzant.

 

Ambdós casos, les adquisicions han de ser necessàries per al desenvolupament d’aquestes activitats.

 

 

Guanys i Pèrdues patrimonials

 

Bono Lloguer Jove (250€), regulat pel Reial Decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bono Lloguer Jove i el Pla Estatal per accedir a l’habitatge 2022-2025. Està subjecta i no exempta de l’impost. Es qualifica com a guany patrimonial i s’inclou a la Base General.

Bo cultural jove (400 €). ajuda creada per la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 (BOE de 29 de desembre). Amb la seva pròpia casella específica al model de declaració de IRPF (casella 0323).

Ajuda de 200 euros (Article 31 Reial decret llei 11/2022 de 25 de juny). “Línia directa d’ajuda a persones físiques de baix nivell de ingressos i patrimoni”, consisteix en un ajut, en pagament únic, de 200 € de quantia. La qualificació de la referida ajuda a efectes de l’IRPF, és la de guany patrimonial.

Bo social Tèrmic que paguen les comunitats autònomes. La quantitat percebuda com a bo social tèrmic està sotmesa a l’IRPF a concepte de guany patrimonial i s’integrarà dins la Base General.

Si un contribuent rep qualsevol d’aquests ajuts, per un import inferior a 1000 euros anuals; no està obligat a presentar declaració.

 

Reduccions de la base imposable general per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

 

Les aportacions individuals i contribucions empresarials: 1.500 €/any

 

S’incrementa a 8.500 € addicionals si prové de contribucions empresarials.

 

 

Deducció per obres a l’habitatge habitual

 

Deducció per les obres realitzades que redueixin un 7% ó un 30% la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge habitual.

 

 

documentació necessÀria

 

Els documents necessaris per a la confecció i càlcul, són els següents:

 

 • Dades Fiscals (les vostres dades i imputacions que consten a Hisenda): Les descarreguem i gestionem des del nostre despatx professional.

 

 • Dades personals: titular, cònjuge, descendents, ascendents i cònjuge. (Fotocòpia dels Dini’s i llibre de família).

 

 • Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

 

 • Certificat d’empresa de rendiments del treball i/o certificat del SEPE, INSS, Mútues…

En el cas d’haver estat en ERTO en aquest 2022, necessitarem els justificants dels ingressos rebuts, les devolucions dels imports si fos el cas i totes les notificacions rebudes del SEPE.

 

 • Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

 

 

 • Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

 

 • IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes inclòs el domicili fiscal per tal de ratificar o modificar.

 

 • Lloguers: Detall dels ingressos per lloguers, certificats de retencions, despeses de les propietats llogades, còpia de les factures de reparacions o inversions, DNI del/s arrendataris, còpia del contracte de lloguer, data i valor d’adquisició dels immobles llogats o escriptura de la compra de l’immoble i interessos pagats del préstec per l’adquisició de l’immoble llogat.

 

 • Obres energètiques: Certificats inicials i finals de les obres

 

 

Activitats Empresarials o Professionals

 

 • Llibres d’ingressos, despeses i béns d’inversions (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

 

 • Justificants dels pagaments fraccionats efectuats (Models 130 o 131).

 

 • Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals).

 

 • Justificant de qualsevol classe de subvenció cobrada durant l’exercici.

 

 • Factures del gasoil i factures dels fertilitzants en cas d’activitat agràries.

 

 

Increments i Disminucions patrimonials

 

 • Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles (còpia de les escriptures) i valors.

 

 • Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge, el pla PIVE…).

 

 • Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

 

Desgravacions

 

 • Deducció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): Rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets i import satisfet en l’exercici de l’assegurança de vida vinculada al préstec hipotecari.

 

 • Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l’habitatge habitual o algun immoble que s’hagi arrendat, arran de l’eliminació de la “clàusula sòl” o “clàusula terra”. Pertocaria regularitzar.

 

 

 • Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. La deducció Estatal se suprimeix, excepte per contractes d’arrendament anteriors a 01-01-2015. Es manté la deducció autonòmica sempre que es compleixin els requisits establerts per la llei IRPF.(còpia del contracte d’arrendament).

 

 

 • Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

 

 • Certificats de donatius a determinades entitats.

 

 • Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys i despeses de guarderia.

 

 • Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

 

 • Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d’efectes de reconeixement de la discapacitat i abonaments anticipats.

 

 • Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): Abonaments anticipats.

 

 

impost sobre el patrimoni

 

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 

 • Quan el valor total dels béns i drets (inclosos els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 

 • Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

 

 

 

El termini per a la presentació de les declaracions finalitza el 30 de juny 2023.

 

En el cas de domiciliació bancària el termini finalitzarà el dia 27 de juny 2023  i entre el 28 i el 30 de juny encara que no sigui possible la domiciliació del pagament del primer termini sí que podrà domiciliar-se el pagament del segon termini.

 

En el cas que la declaració resultes import a INGRESSAR, aquest pagament no es farà fins el dia 30 de juny, sempre i que no es modifiqués el canvi de data via decret llei.

 

 

 

Preguem que es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972 41 07 80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. sandra@comgesteconomistes.com; sonia@comgesteconomistes.com

 

 

 

Departament Fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari