COMGEST ECONOMISTES S.L.

CALENDARI LABORAL 2022

    FESTES NACIONALS   1 DE GENER                Cap d’Any 6 DE  GENER               Reis 15 D’ABRIL                  Divendres Sant 18 D’ABRIL                  Dilluns de Pasqua 6 DE JUNY                   Pasqua Granada 24 DE JUNY                 Sant Joan 15 D’AGOST               L’Assumpció 12 D’OCTUBRE          Festa Nacional d’ Espanya 1 DE NOVEMBRE        Tots Sants 6  DE DESEMBRE         Dia de […]

Circular Informativa renda 2021

El proper 31 de desembre del 2021 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF, una bona planificació fiscal prèvia, ajudarà a determinar el resultat final de la vostra declaració de Renda del proper exercici. Comentem algunes recomanacions tributàries que us poden ser d’utilitat: PRINCIPALS APUNTS   NOVETAT:     NOU TRAM PER LES BASES LIQUIDABLES […]

RECORDATORI -NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES OBLIGATÒRIES (NEO)

CARTA  RECORDATORI   NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES OBLIGATÒRIES (NEO) D’acord amb la llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques ( articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a tramitar qualsevol procediment administratiu, entre altres: –       Les persones jurídiques –       Les entitats sense […]

CIRCULAR PLUSVÀLUA MUNICIPAL

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA Benvolgut client, El 9 de novembre, es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), relatiu a l’Impost […]

Circular Informativa Intrastat-349

Benvolgut client, Recordem els límits a partir dels quals hi ha obligació de presentar la declaració  INTRASTAT i la periodicitat de la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349):  INTRASTAT: L’Intrastat és una normativa Europe que va néixer com a conseqüència de la necessitat de conèixer les estadístiques del comerç consequènica de tots el moviments de mercaderies, […]

Circular informativa mòduls

Benvolgut client, Us recordem les incompatibilitats entre els sistemes d’Estimació Directa i els d’Estimació Objectiva, la renúncia i l’exclusió: INCOMPATIBILITATS: Si el contribuent es troba dins del sistema d’Estimació Directa, ha de determinar el seu rendiment de TOTES les seves activitats per el mateix Sistema, encara que alguna de les seves actitivats es pugui acollir […]

Ajuts Extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 – Tercera convocatòria

Benvolgut client, La Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció per als ajuts finançats pel Govern d’Espanya mitjançant el Reial decret llei 5/2021, per mitjà de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, destinada a determinats sectors, el termini de la qual ja va finalitzar. Posteriorment, es va obrir una 2a Convocatòria, que es va convocar amb l’ ORDRE ECO/153/2021, […]

CIRCULAR EXONERACIÓ RET.ARRENDAMENTS

Benvolgut client, Si vostè   és   propietari   d’immobles  arrendats afectes a activitats econòmiques,    i    li    cal   sol·licitar   el certificat d’exoneració  de practicar  retenció  d’IRPF  i  IS  en arrendaments  i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener. La  norma  permet  exonerar  de l’obligació  de practicar  […]

CIRCULAR IAE

Benvolgut client, Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.): – Les Persones Físiques. – Subjectes passius, que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant els […]

Pròrroga dels ERTO fins al 28 de febrer de 2022

Pròrroga dels ERTO fins al 28 de febrer de 2022   Al BOE del dia 29 de setembre, s’ha aprovat el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, que entre altres mesures, inclou la pròrroga […]