COMGEST ECONOMISTES S.L.

CARTA  RECORDATORI   NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES OBLIGATÒRIES (NEO)

D’acord amb la llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques ( articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a tramitar qualsevol procediment administratiu, entre altres:

–       Les persones jurídiques

–       Les entitats sense personalitat jurídica

–       Qui exerceix una activitat professional per la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que tramitin amb les administracions públiques, en l’exercici de les activitats professionals anteriors.

–       Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

L’Agència Tributària de Catalunya regula la pràctica de les notificacions electròniques mitjançant la resolució VEH 2210/2018, de 28 de setembre, i l’Agència Tributària d’Espanya (AEAT) ho regula amb l’entrada en vigor amb data 1 de gener de 2011 del RD 1363/2010 de 29 d’octubre.

Tot seguit us passem a recordar les gestions a realitzar al respecte, per tal de no incórrer en cap situació fiscal no desitjada.

Totes les notificacions procedents d’administracions públiques són per via electrònica, l’AEAT utilitza la bústia electrònica 060 i les entitats públiques catalanes utilitzen el portal e-notum.

MOLT IMPORTANT. Els efectes de la notificació a les bústies electròniques es produeixen en el moment d’accedir al contingut de l’acte notificat o bé transcorregut el termini de 10 dies NATURALS des que es penja  a la bústia sense que s’hagi accedit a la mateixa.

Per tant, és molt recomanable entrar a les bústies cada dia o cada dos dies, per tal que no ens passi per alt el termini  i conseqüentment s’entengui com a notificada passat aquests 10 dies, fet que ja no ens permetrà fer cap reclamació ni al·legació. Per visualitzar les comunicacions i notificacions electròniques obligatòries cal accedir SEMPRE des de la pàgina del 060  (i fer-ho com a més a més a la pàgina de l’AEAT) i des de la pàgina e-notum.

http://notificaciones.060.es    (https://www.agenciatributaria.es)

https://usuari.enotum.cat/webCiutada

 

NOTA: Davant les absències o vacances, l’AEAT permet el que s’anomena “dies de cortesia”. Són 30 dies naturals que l’obligat pot triar pel motiu que sigui per tal que durant aquest temps l’administració no pengi res. SOBRETOT, demanar-ho amb 20 dies mínims d’antelació.

 

MOLT IMPORTANT. La persona encarregada de fer la gestió de les vostres bústies electròniques será l’encarregada de comunicar que fa aquesta feina a la nova persona que hagi de fer la gestió en cas de que aquella plegui o canviï de feina dins de la mateixa empresa, doncs L’ADMINISTRADOR acabarà sent l’únic responsable de la gestió de les bústies electròniques.

Deixa un comentari