COMGEST ECONOMISTES S.L.

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Benvolgut client,

El 9 de novembre, es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), relatiu a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a PLUSVÀLUA MUNICIPAL.

El decret estableix dues opcions per determinar la quota tributària que el contribuent podrà escollir per aplicar-se la més beneficiosa.

Aquests dos sistemes de càlcul de la plusvàlua que s’articulen, són l’anomenat objectiu i el que respon a la plusvàlua realment generada.

  • Sistema “Objectiu”

En concret, s’estableix que la base imposable de l’impost serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl en el moment de la meritació, pels nous coeficients que venen ja fixats pel mateix Decret (adjunt al final de la circular) i que s’aniran actualitzant, limitant la capacitat dels ajuntaments a l’hora d’aprovar-los, ja que els reconeix la possibilitat, als únics efectes d’aquest impost, corregir-los fins a un 15% a la baixa els valors cadastrals del sòl en funció del seu grau d’actualització.

  • Sistema de “Plusvàlua real”

 Es podrà aplicar en aquelles transmissions d’un immoble en els quals hi hagi sòl i construcció.

En aquest sistema, la plusvàlua real del terreny equivaldrà a la diferència entre el preu de venda i el d’adquisició, després d’aplicar la proporció que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total. És a dir, que es tributarà en funció de la plusvàlua real obtinguda en el moment de la transmissió d’un immoble i que es determinarà per la diferència entre el valor de transmissió del sòl i el d’adquisició.

A instància del subjecte passiu, si aconsegueix demostrar que la plusvàlua real és inferior a la resultant del mètode d’estimació objectiva, podrà aplicar la real (aquests càlculs podran ser objecte de comprovació per part dels ajuntaments).

També s’introdueix com novetat en aquest Reial Decret Llei, la tributació de plusvàlues generades en períodes inferiors a l’any, en operacions de venda, herència i donació, sempre que generin un guany patrimonial, encara que no hagi transcorregut un any des de l’última transmissió.

Hi ha una tercera novetat, que introdueix un nou supòsit de no subjecció a l’impost per a les operacions en què es constati, a instància del contribuent, que no s’ha obtingut un increment del valor, el qual haurà d’acreditar la inexistència d’increment de valor, tot declarant la transmissió, i haurà d’aportar tots els documents relatius a la transmissió i l’adquisició. Per a constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o d’adquisició es prendrà el que sigui major d’entre el que consti en el títol que documenti l’operació o el comprovat, si s’escau, per l’Administració Tributària.

Entrada en Vigor

La seva entrada en vigor és a partir del 10 de novembre, i tot i que els ajuntaments hauran d’adaptar les seves ordenances fiscals en els pròxims 6 mesos, es podran liquidar els impostos d’acord amb el que s’estableix al Decret Llei.

 

Important: LES OPERACIONS DUTES A TERME ENTRE EL 26/10/2021 I LA PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 26/2021 NO SE SUBJECTAREN A L’ESMENTAT IMPOST DE CARÀCTER MUNICIPAL.

 

 

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

 

Departament Fiscal.

 

Girona, 22 de novembre de 2021

Departament Fiscal

 

Periodo de generación Coeficiente
Inferior a 1 año. 0,14
1 año. 0,13
2 años. 0,15
3 años. 0,16
4 años. 0,17
5 años. 0,17
6 años. 0,16
7 años. 0,12
8 años. 0,10
9 años. 0,09
10 años. 0,08
11 años. 0,08
12 años. 0,08
13 años. 0,08
14 años. 0,10
15 años. 0,12
16 años. 0,16
17 años. 0,20
18 años. 0,26
19 años. 0,36
Igual o superior a 20 años. 0,45

 

Deixa un comentari