COMGEST ECONOMISTES S.L.

Pròrroga dels ERTO fins al 28 de febrer de 2022

 

Al BOE del dia 29 de setembre, s’ha aprovat el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, que entre altres mesures, inclou la pròrroga dels beneficis dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al 28 de febrer de 2022. Les modalitats existents d’ERTO es mantenen fins al 31 d’octubre de 2021, i, a partir de l’1 de novembre, apareix una nova modalitat denominada «ERTO de formació».

La  novetat rellevant consisteix en l’atribució de diferents beneficis a les empreses que realitzin accions formatives en favor dels treballadors inclosos en l’ERTO. A més de la situació derivada de la pandèmia, el RDL 18/2021 ha tingut en compte l’erupció volcànica de La Palma per al que es regula el nou «ERTO específic per a Canàries».

Aquest RDL 18/2021 ha entrat en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE. Per facilitar la transició dels ERTO, el model actual continuarà vigent durant el mes d’octubre.

Es fixa una pròrroga en dues fases:

1) Des de l’01-10-2021 al 31-10-2021: Renovació automàtica sense necessitat de fer cap tràmit i amb les mateixes condicions.

2) Des de l’01-11-2021 al 28-02-2022:  És obligatori sol·licitar davant l’autoritat laboral competent (GENCAT) la seva pròrroga entre l’1 i el 15 d’octubre, i presentar la sol·licitud col·lectiva al SEPE.

Tenir en compte que la pròrroga dels ERTO vigents a 30 de setembre de 2021 s’autoritzarà:

* Prèvia presentació per part de l’empresa d’una sol·licitud a aquest efecte davant l’autoritat laboral que va autoritzar o va tramitar l’expedient corresponent, entre l’1 i el 15 d’octubre de 2021. Si no es presenta la sol·licitud acompanyada d’aquesta documentació dins del termini establert, l’expedient de regulació temporal d’ocupació es donarà per finalitzat i no serà aplicable des de l’1 de novembre de 2021.

*La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació (art. 1.2 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre):

  • Relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascun dels treballadors, degudament identificats en relació amb cadascun dels centres de treball.
  • En el supòsit d’ERTO ETOP COVID-19 (art. 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març), s’adjuntarà un informe de la representació dels treballadors amb els qui fou negociat.

Nous «ERTO de formació»: des de l’1 de novembre fins al 28 de febrer de 2022

D’un model basat en els anomenats ERTO sectorials, amb una protecció especial a les activitats que havien mostrat una menor recuperació després de l’impacte de la pandèmia, es passa a donar més protecció a les empreses que promoguin la formació dels seus empleats. S’incentiva així la formació en els nous ERTO, subvencionant el gruix del cost de la formació i aplicant exoneracions a les empreses que formin als seus treballadors en ERTO.

Les empreses que formin a persones afectades per aquesta mena d’ERTO tindran dret a l’increment del crèdit per al finançament per a activitats formatives, en funció de la seva mida:

  • D’1 a 9 treballadors: 160 euros per treballador
  • De 10 a 49 treballadors: 240 euros per treballador
  • De 50 o més treballadors: 320 euros per treballador

Les accions formatives es podran desenvolupar a través de qualsevol dels tipus de formació previstos en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral. No obstant això, es prioritzarà el desenvolupament d’accions formatives dirigides a atendre les necessitats reals de formació de les empreses i els treballadors, així com aquelles que permetin requalificar els treballadors, encara que no tinguin relació directa amb l’activitat desenvolupada en l’empresa.

Exoneracions

Els beneficis, en forma d’exoneració de les cotitzacions a la Seguretat Social i amb ajuts a la formació, són més grans en funció de la mida de l’empresa i de les accions formatives.

*L’esquema d’exoneracions entre novembre i febrer distingirà entre empreses de menys de 10 treballadors i aquelles amb plantilla igual o superior. Així, per a les primeres, les exoneracions en les quotes a la Seguretat Social arribaran al 80 % si realitzen accions formatives i el 50 % per a la resta; si l’empresa té 10 treballadors o més, tindrà una exoneració del 80 % si realitza accions formatives, i del 40 % en la resta dels casos.

*El nombre mínim d’hores de formació de cada treballador serà de 30, en les empreses de 10 a 49 treballadors i de 40 per a les que en tenen 50 o més. I aquestes activitats s’hauran de desenvolupar durant la jornada suspesa.

*A més, es mantenen els ERTO d’impediment, vinculats a les limitacions d’activitat. Les empreses en aquesta situació passen a tenir una exoneració del 100 % de l’aportació empresarial reportada a partir de novembre de 2021, durant el període de tancament, i fins al 28 de febrer.

Protecció dels treballadors

Els treballadors acollits a ERTO continuaran gaudint de l’exempció del període de carència per a l’accés a la prestació per desocupació. També del denominat «comptador a zero» que s’amplia de manera extraordinària fins a l’1 de gener de 2023.

Les bases reguladores dels treballadors, sobre les quals es calculen les prestacions, s’incrementen del 50 al 70 % per als beneficiaris que hagin consumit cent vuitanta dies.

Es mantenen els beneficis per als afectats per ERTO amb contracte a temps parcial i la prestació extraordinària per als treballadors fixos discontinus.

Mesures d’acompanyament

Es mantenen les garanties d’acords anteriors com ara els límits al repartiment de dividends i l’accés als ajuts a les empreses domiciliades en paradisos fiscals.

Les empreses acollides a aquests ERTO hauran de respectar restriccions en l’accés a les hores extraordinàries i en les externalitzacions de l’activitat. S’estén la prohibició de l’acomiadament durant el període de vigència de la norma i també s’interromp el còmput de la durada màxima dels contractes temporals per als treballadors acollits a ERTO.

El compromís de manteniment de l’ocupació comptarà amb un nou període addicional de sis mesos.

ERTO específic per a Canàries

El Govern també ha aprovat els ERTO específics per a les empreses afectades per l’erupció del volcà Cumbre Vieja a l’illa de La Palma i en el conjunt de les Illes Canàries.

Els treballadors tindran protecció i les empreses es beneficiaran d’exoneracions de fins al 100 % de les cotitzacions socials en el cas de veure del tot impedida la seva activitat i de fins al 90 % en el cas de limitació de l’activitat.

Girona, 5 d’octubre de 2021

Departament Laboral

Deixa un comentari