COMGEST ECONOMISTES S.L.

El proper 31 de desembre del 2021 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF, una bona planificació fiscal prèvia, ajudarà a determinar el resultat final de la vostra declaració de Renda del proper exercici.

Comentem algunes recomanacions tributàries que us poden ser d’utilitat:

PRINCIPALS APUNTS

 

NOVETAT:     NOU TRAM PER LES BASES LIQUIDABLES

Escala general (Apartat 1 de l’article 63 de la Llei 35/2006): S’hi incorpora un nou tram per a les bases liquidables que superin els 300.000€, augmentant en dos punts percentuals el tipus aplicable per a aquest tram 24,50%

 

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0.00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 240.000,00 22,50
300.000,00 62.950,75 En endavant 24,50

 

Tipus de gravamen de l’estalvi (Article 66 i 76 de la Llei 35/2006):  S’hi incorpora un nou tram per a les bases liquidables que superin els 200.000€.  El tipus aplicable serà del 13%

 

Base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 6.000 9,5
6.000,00 570 44.000 10,5
50.000,00 5.190 150.000 11,5
200.000,00 22.440 En endavant 13,00

 

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS:

 

 • Continua la possibilitat de compensació de les pèrdues patrimonials amb d’altres guanys del capital mobiliari i a l’inrevés. D’aquesta manera la pèrdua d’una venda d’accions es compensa, per exemple, amb els interessos obtinguts per un dipòsi Tanmateix, aquestes pèrdues només podran compensar-se fins al límit d’un 25% .

 

 • Si posseeix accions d’una entitat cotitzada i li lliuren drets de subscripció, a partir de Gener del 2017, aquesta transmissió va començar a tributar com a guany patrimonial.

 

 • Els contribuents majors de 65 anys resten exempts de tributar pels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’immobles (no habitatge habitual) amb el límit de 240.000 euros, sempre i quan l’import obtingut de la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor que complementi la pensió. En el cas que la transmissió sigui de l’habitatge habitual el guany restarà exempt.

 

 • Si ha rebut alguna ajuda pública (Pla Pive, subvencions habitatge, subvencions Covid-19…) tributaran al 2021 com un guany patrimonial. Però si durant l’exercici 2021 només li han concedit però no li han abonat, no haurà de declarar el guany fins a la percepció de la mateixa.

 

 INVERSIONS FINANCERES

 Per a petits estalvis pot interessar obrir un Dipòsit Individual d’Estalvi a llarg termini o una

Assegurança Individual d’Estalvi que li permetrà fer imposicions fins a 5.000 euros/any durant els 5 exercicis següents i la rendibilitat estarà exempta si espera a retirar l’import acumulat quan hagin transcorregut 5 o més anys des de la primera imposició.

 

TRIBUTACIÓ DE L’HABITATGE

 El propietari d’un immoble arrendat pot aplicar el 60% de reducció en el rendiment net positiu pel lloguer percebu

 

 • Altrament, i amb caràcter general per qualsevol contracte efectuat amb posterioritat a 31.12.14 no té dret a la deducció per lloguer d’habitatge.

 

 • Dins de les deduccions autonòmiques de l’IRPF, hi ha la deducció per arrendament sempre I quan es compleixin alguna de les següents situacions :
 • El llogater ha de tenir menys de 32 anys
 • Haver estat a l’atur durant o mes de 183 dies.
 • Un grau de discapacitat igual o superior al 65%
 • Ser vidu/vídua I tenir 65 anys o mes

 

El límit màxim de deducció son 300€ anuals  i 600€ anuals per família nombrosa que compleixi   els requisits establerts en la normativa.

 

 • Recordar que a partir de l’1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge habitual, establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12: per aquests es manté la deducció del 15% de l’import invertit en habitatge habitual fins a un màxim de 9.040 euros.

 

 • La dació en pagament de l’habitatge habitual està exempta.

 

NOVETAT:  NOVES DEDUCCIONS MILLORA ENERGÈTICA

Noves deduccions per a la millora d’eficiència energètica en habitatges (Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre)

S’aproven deduccions temporals per obres de millora de l’eficiència energètica a habitatges que seran aplicables sobre la quota íntegra estatal a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Aquestes deduccions s’aplicaran sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per utilitzar-lo com a habitatge, d’acord amb la legislació sobre arrendaments urbans, de manera que la seva destinació primordial sigui satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari, i als edificis residencials, acreditades a través de certificat d’eficiència energètica.

 

 • Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració:

Base de deducció: Quantitats satisfetes des del 06/10/2021 fins al 31/12/2022 per les obres, amb un màxim de 5.000€. Període impositiu en què s’aplica: Aquell en què s’hagi expedit el certificat d’eficiència energètica, tenint en compte que el termini màxim per expedir-lo és el 01/01/2023. Percentatge de deducció: 20%

 

 • Deducció per obres per a la millora en el consum d’energia primària no renovable: Base de deducció: Quantitats satisfetes des del 06/10/2021 fins al 31/12/2022 per les obres, amb un màxim de 7.500€. Període impositiu en què s’aplica: Aquell en què s’hagi expedit el certificat d’eficiència energètica, tenint en compte que el termini màxim per expedir-lo és el 01/01/2023. Percentatge de deducció: 40%

 

 • Deducció obres de rehabilitació energètica: Base anual de deducció: Quan s’hagi expedit el certificat en el període impositiu: Les quantitats satisfetes des del 06/10/2021 fins a la finalització del període impositiu. Quan el certificat s’hagi expedit en un període impositiu anterior: Les quantitats satisfetes l’any. La base màxima 5.000€ anuals. Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir la base màxima anual de deducció es poden deduir, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir els 15.000 euros. Si les obres es duen a terme a una comunitat de propietaris, la quantia susceptible de formar la base de la deducció de cada contribuent serà el resultat d’aplicar el coeficient de participació que tingui cada propietari sobre les quantitats satisfetes per la comunitat de propietaris. Períodes impositius en què s’aplica: En principi es pot aplicar el 2021, 2022 i 2023. Cal disposar d’un certificat d’eficiència energètica, que s’ha d’emetre abans del 01/01/2024. Percentatge de deducció: 60%

 

NOVETAT:  PLANS DE PENSIONS

 

 • Les aportacions en Plans de Pensions desgravaran la base imposable fins a la menor de les quanties següents:

 

 1. No podrà excedir els 2.000 euros anuals. (abans 8.000€)
 2. Fins al 30% dels teus rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
 3. 000 euros anuals (que s’incrementaran en 8.000€ si aquest increment prové de contribucions empresarials).
 4. Si vostè ja ha esgotat el seu límit però està casat i el cònjuge no té rendiments superiors a 8.00-€ anuals pot aportar fins a 1.000 euros (abans 2.500€) al pla del seu cònjuge.

.

INCENTIUS PER INVERSIÓ EMPRESARIAL

 

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: deducció del 20% de la inversió en participacions i el compliment de:

 1. a) Forma jurídica: Societat Anónima, Societat  Responsabilitat Limitada o Limitada Laboral. b)   Exercir i desenvolupar una activitat econòmica amb mitjans personals i materials.
 2. c) Fons propis inferiors a 400.000 euros.
 3. d) Participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu cònjuge o qualsevol altra persona amb parentesc fins a segon grau, no superior al 40%.
 4. e) Inici de la tinença de la participació en el moment de la constitució de la societat o mitjançant

ampliació de capital social dins els 3 anys primers i manteniment per un període de 3 a 12 anys.

 

CLAUSULES SÒL

 

 • Si durant el 2021 ha rebut devolució d’interessos de les clàusules sòl, a conseqüència d’un acord entre les parts, d’una sentència judicial o d’un laudo arbitral, no ha d’incloure aquesta quantitat en la declaració del 2020 ni tampoc les quanties rebudes en concepte d’interessos indemnitzatoris, sempre i quan aquests interessos NO varen format part d’una base de deducció en rendes anteriors.

 

 

 • Si els interessos tornats d’entitats financeres SI varen formar part de la base de deducció per inversió en habitatge habitual d’exercicis anteriors, aquesta deducció s’ha de regularitzar incloent aquests imports deduïts en la declaració de l’IRPF de l’exercici en que es produeixi la sentència.

 

 • I si aquests interessos s’haguessin considerat com a despeses deduïbles del rendiment del capital immobiliari o d’activitats econòmiques en declaracions d’exercicis anteriors, s’ha de presentar declaració complementària dels corresponents exercicis.

 

I M P OS T SOB RE EL P AT RIMO N I

 

Valor total dels béns i drets (incloent els exempts de l’Impost i sense incloure els deutes)

superior a 2.000.000 €.

Base imposable de l’Impost superior a 500.000 € (Catalunya).

 

Departament Fiscal.

Deixa un comentari