COMGEST ECONOMISTES S.L.

El Model 720 es va aprovar el 29 d´Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i d´adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau.

Es tracta d´una declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger i té com a objectius:

  • Informar sobre els comptes en entitats financeres situades a l´estranger.
  • Informar sobre valors, drets, assegurances de vida o invalidesa i rendes vitalícies o temporals de vida o invalidesa sense valor de rescat i rendes depositades, gestionades o obtingudes en l´estranger.
  • Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l´estranger.

La Llei divideix els béns a informar en tres grups diferents i per a cada grup estableix exempcions a l´obligació d´informar sobre aquests béns.

Estan obligats a presentar el model 720 aquelles persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el citat territori de persones o entitats no residents i les entitats a la que es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/2003 (herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d´imposició).

No existirà obligació d´informar cap bé d´aquells grups en els que la suma dels béns que l´integren no superi els 50.000 euros. En els grups en els que la suma superi aquest import existeix la obligació d´informar de tots els béns que l´integren. En quant al grup de comptes en entitats financeres, serà suficient que ho superi o la suma dels saldos a 31 de desembre de l´exercici corresponent o la dels saldos mitjos. En anys successius, només s´informarà sobre els grups en els que hagi existit un increment superior a 20.000 euros respecte a la darrera declaració presentada.

Tanmateix, tampoc existirà obligació de declarar aquells grups dels que siguin titulars persones jurídiques i demés entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents i persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat segons el Codi de Comerç, sempre que els citats grups estiguin registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada, element per element i suficientment identificats (els comptes financers identificats pel seu número, entitat de crèdit i sucursal en la que figurin obertes, i país o territori en que es trobin situades, i els immobles i valors, drets i assegurances identificats de forma individualitzada).

 

La presentació de la “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger” corresponent a l´exercici 2023 es realitzarà de l’1 de gener fins a l’ 01 d’abril de 2024.

La declaració informativa sobre monedes virtuals en el estranger s’ha de declarar en el “Model 721 declaració informativa sobre monedes virtuals en el estranger”

Les noves sancions passaran a regular-se pel que estableix el règim general de la Llei general tributària, Aquestes multes van des dels 150 als 250 euros i per la qual cosa el delicte derivat del Model 720 prescriurà als quatre anys com és habitual als delictes fiscals, i les sancions no podran superar el 50% de la quota defraudada, d’acord amb el règim general de la norma esmentada.

El legislador espanyol s’ha vist obligat a modificar amb caràcter d’urgència el règim jurídic del model 720 a través de la Llei 5/2022, de 9 de març, per la qual es modifiquen la Llei 27/2014, de 27 de novembre, del Impost sobre societats, i el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides.

Aquesta modificació consisteix fonamentalment en:

1.- La eliminació del règim sancionador específic del Model 720, aplicant si no n’hi ha el règim general d’infraccions i sancions previst a la Llei General Tributària (LGT) i

2.- La eliminació de tot allò relatiu a la imprescriptibilitat de rendes per no presentació del Model 720, i és aplicable el règim general de prescripció que preveu la LGT.

 

La declaració de béns a l’estranger segueix plenament vigent i resulta de compliment obligat.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 08 de Febrer de 2024

 

Departament Fiscal

 

 

 

 

 

Deixa un comentari