COMGEST ECONOMISTES S.L.

OBJECTIU

Amb aquest programa, es vol fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part del col·lectiu d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec que, malgrat el seu potencial de creixement, es troba amb més dificultats que altres col·lectius per potenciar el seu creixement i l’evolució dels seus negocis.

BENEFICIARIS I PERSONES DESTINATÀRIES DELS CONTRACTES

 

Els beneficiaris seran els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec, o les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors i treballadores autònoms amb un o diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors a  càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.

En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària de la  present subvenció:

  1. Els treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE).
  2. Els treballadors autònoms col·laboradors.
  3. Els treballadors autònoms que formin part d’una societat civil privada (SCP) o d’altres tipus de societats, excepte les societats unipersonals.
  4. Els treballadors autònoms que siguin socis de cooperatives.

Les persones que es poden contractar són les persones en situació d’atur, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que no     tinguin vinculació familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb la persona treballadora autònoma que sol·licita l’ajut.

Tots els requisits i les condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

Totes les persones contractades pels autònoms beneficiaris d’aquesta subvenció han de participar, dins del període d’actuació subvencionable, en almenys un dels cursos de formació gratuïta que s’ofereixen dins el catàleg formatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, sigui en format en línia (on-line) o presencial.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ

Contracte de treball indefinit (durant un període mínim temporal de 18 mesos) amb una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO).

Les persones beneficiàries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i han de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució d’atorgament.

El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 12 mesos, a  comptar des de l’inici de la formalització del contracte. Les persones beneficiàries han de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de 18 mesos, que inclou com a mínim  6 mesos de contractació       indefinida no subvencionats

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.

No seran objecte d’aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus.

 

REQUISITS ESPECÍFICS

  1. En el cas que el treballador autònom sigui una persona física, estar donada d’alta en el règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
  2. En cas de societats unipersonals, estar inscrita en el Registre mercantil en el moment de sol·licitar l’ajut, per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
  3. No tenir persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els sis mesos
  4. Tenir domicili fiscal a Aquest requisit s’ha de mantenir durant tot el període subvencionable.

 

IMPORTS SUBVENCIONABLES

La quantia del mòdul econòmic es fixarà en la resolució de convocatòria i incorporarà el cost salarial (SMI) i el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal durant un any.

TERMINIS

 PENDENT DE CONVOCATÒRIA

 

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

A Girona, a 11 d’octubre de 2022

 

Departament Laboral

 

 

Deixa un comentari