COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

 li fem tramesa de la següent informació facilitada pel SOC:

Benvolgut/da,

Us informem que són subvencionables els contractes indefinits i temporals amb una durada mínima de 12 mesos, i els contractes d’obra i servei que aportin una declaració responsable que indiqui una durada mínima del contracte de 12 mesos. Els contractes han de ser a jornada completa en un establiment operatiu ubicat a Catalunya i el nombre màxim de contractes subvencionables per persona o entitat sol·licitant és de cinc.

No són subvencionables els contractes de relleu, d’interinitat, per a la formació i l’aprenentatge ni els de pràctiques.

Entitats beneficiàries :

  • Les entitats sense ànim de lucre (incloent les associacions i fundacions)
  • Les cooperatives de treball associat.
  • Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure un contracte de treball.

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d’inserció ni les empreses de treball temporal.

Se subvencionarà un màxim de 5 contractes per persona o entitat sol·licitant.

Persones destinatàries :  Persones desocupades de 30 anys i mésinscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball, amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura, i que compleixin com a mínim, un dels següents requisits:

  • Ser dona.
  • Ser home de 45 anys o més.
  • Ser desocupat de llarga durada(s’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant en situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social, un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud)

Import a subvencionar :  Mòdul econòmic mensual de 1.473,71 euros.

Termini de presentació de les sol·licitud : Des del 10 de gener del 2022 fins al 31 de maig de 2022 a les 15 hores.

Inici de les accions :

Les persones o entitats sol·licitants disposaran d’un termini de presentació de sol·licituds dins un màxim de 2 mesos des de la data d’inici del contracte de treball, durant el període del 10 de gener de 2022 al 31 de maig de 2022.

Les sol·licituds s’han de presentar abans de la finalització del contracte. Si una mateixa sol·licitud inclou més contractes, l’entitat contractant disposarà del termini de dos mesos a comptar des de la data d’inici del darrer contracte.

Termini d’execució : Fins el 31 de desembre de 2022

Per a  més informació i  tràmits de sol·licitud de la subvenció, accediu al portal web del SOC, a :

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Contractacio-laboral-de-persones-de-30-i-mes-anys-SOC-CONT30IMES-anti-2022

Atentament,

Olga Serra Font

Àrea de Serveis a l’Empresa

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya | Generalitat de Catalunya

Plaça de Pompeu Fabra, 1 | 17002 Girona – Telèfon 872975647

olga.serraf@gencat.cat

www.oficinadetreball.gencat.cattwitter.com/ocupaciocatwww.slideshare.net/ocupaciocat

Deixa un comentari