COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

Des de ComGest Economistes us volem recordar la importància del compliment de la normativa tributària, i és per això que us fem esmena de les normes reglamentàries que creiem d’interès que cal recordar.

Sobre la responsabilitat subsidiària de contractistes i subcontractistes

L’1 de juliol de 2004 va entrar en vigor la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. En el seu article 43.1 estableix els supòsits on hi haurà responsabilitat subsidiària dels deutes tributaris. En el punt f) de l’esmentat article específica que els empresaris que contractin o subcontractin l’execució d’obres o la prestació de serveis, corresponents a la seva activitat econòmica principal, queden obligats de manera subsidiària a efectes de tributs que s’hagin de repercutir (IVA) o bé a les quantitats que s’han de retenir a treballadors o professionals (IRPF), sempre per la part que correspongui a les obres o serveis objecte de la contractació o subcontractació.

La Llei també estableix que aquesta responsabilitat no serà exigible sempre que el contractista o subcontractista hagi lliurat al pagador un certificat de corrent de pagament de les seves obligacions fiscals.

És important recalcar que qui contracta només podrà exigir el certificat si la subcontracta està relacionada amb la seva activitat principal .

El certificat eximeix de responsabilitat al pagador però aquest no pot sol·licitar-lo directament a l’Agència Tributària sinó demanar-li al seu contractat o subcontractat que li ho presenti.

El certificat positiu acredita que qui l’obté està al corrent de pagament i no té obligacions tributàries pendents que es corresponguin amb els 12 mesos anteriors.

Per aquest motiu és un aval per a qui decideixi contractar-li perquè continuarà complint amb aquestes obligacions. Així i tot, si el contractista no ho fes, el pagador, amb el certificat en el seu poder, no tindria cap responsabilitat.

El certificat que emet Hisenda pot ser Positiu de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, o pot ser Negatiu per deutes, falta de presentació de declaracions, baixa en el cens, o altres….

El Certificat el pot sol·licitar tant el subcontractat com l’empresa que contracta per internet amb certificat digital o Cl@ve PIN.

El que contracta, també pot reclamar el certificat al contractista o subcontractista, i comprovar a través de la pàgina web de l’Agència Tributària, que el certificat rebut és vàlid, introduint un codi electrònic d’expedició que identifica a cada document emès.

És molt recomanable que sigui la pròpia empresa que contracta la que es marqui com una tasca obligatòria la de sol·licitar aquest certificat com a pas previ a la signatura de qualsevol contracte d’execució d’obra amb tercers i sobretot del pagament de les factures corresponents.

Aquest certificat té una validesa de 12 mesos des de la data de la seva expedició i s’ha de renovar abans del venciment de la seva vigència.

 

 

 

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

 

 

Girona, 03 d’octubre de 2022

Departament Fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari