COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

Segons el Reial Decret-Llei 902/2020, de 13 de octubre, d’igualtat retributiva entre homes i dones, a partir del 14 de abril de 2021, totes les empreses, amb independència del número de persones treballadores, hauran de tenir un registre retributiu de  la seva plantilla.

El registre salarial obligatori és un document en el qual es fan constar tota la informació dels salaris dels treballadors d’una empresa, amb la finalitat de garantir la transparència en les retribucions, el principi d’igual retribució per treball d’igual valor i facilitar l’accés a la informació.

Ha d’estar convenientment desglossat per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del que s’ha realment percebut per cadascun d’aquests conceptes, detallant de manera separada les retribucions entre homes i dones i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor, incloent els alts càrrecs i personal directiu.

Així mateix, s’afegirà una justificació quan hi hagi una diferència entre la mitjana aritmètica o la mitjana de les retribucions totals en l’empresa dels treballadors d’un 25% o més respecte a homes i dones.

El registre retributiu, no s’haurà de registrar en cap organisme, només s’ha de conservar a l’empresa, i tenir-lo a disposició de la inspecció de Treball i/o dels representants dels treballadors, i es podrà sancionar aquelles empreses que falsegin o no realitzin el registre retributiu . En  funció de la gravetat dels fets, per a les infraccions més greus, es poden imposar sancions d’entre 6.251 i 187.515 euros.

En el cas que es detectin discrepàncies, anomalies o mala praxi en la igualtat retributiva, amb diferències d’igual o superior a un 25%, l’empresa haurà d’incloure un document amb les mesures que s’hauran d’aplicar per rectificar aquestes circumstàncies.

El registre tindrà una validesa d’un any natural, excepte si  es produeixen circumstàncies o canvis que suposin una alteració substancial de les dades incloses en el document i s’ha d’actualitzar quan es produeixin canvis en la normativa o en els criteris pels quals es regeix la política retributiva de l’empresa.

Actualment, no existeix un format de registre oficial, però hi ha algunes comunitats autònomes, com és el cas de Catalunya, que han publicat un model a la web, a l’espera que el Ministeri de Treball o d’Igualtat l’emeti.

Si vostè té contractat els serveis laborals amb aquesta assessoria, en breu els hi enviarem un model orientatiu del Registre Salarial de la seva empresa.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Departament Laboral

Girona, 12 d’abril de 2021.

Deixa un comentari