COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

El passat 13 de Març 2021 va sortir publicat en el BOE  el Real Decret-Llei 5/2021 de 12 de març de noves mesures extraordinàries  per autònoms i Pimes amb una dotació total d’11.000 milions d’euros, per pal·liar la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID19.

El Reial decret llei 5/2021 esmentat conté tot un seguit de mesures per a treballadors i treballadores autònoms i empreses finançades amb fons provinents del Govern d’Espanya. Entre aquestes mesures, n’hi ha una que s’assigna a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla per a la seva gestió. En concret, es tracta de la línia COVID d’ajuts directes per a treballadors i treballadores autònoms i empreses, prevista al títol I (articles 1 a 3), de la qual les comunitats autònomes han de tramitar-ne la convocatòria, gestió i resolució de les sol·licituds, efectuar-ne l’abonament i els controls previs i posteriors al pagament.

La finalitat d’aquesta línia és donar suport a la solvència del sector privat no financer del territori de la comunitat autònoma corresponent, atorgant ajuts directes de caràcter finalista que permetin el pagament a proveïdors, el pagament de costos fixos, la reducció de deutes derivats de l’activitat econòmica i, en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris.

S’ha publicat en l’ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Qui pot demanar l’ajut?

 Requisits específics:

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

Que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat adjunt, que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i que  la continuïn exercint en l’actualitat, i que es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils. En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA, determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent.
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’ S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

Requisits generals:

Publicats en el BOE el Real Decret-Llei 5/2021 de 12 de març.

Qui no pot demanar l’ajut:

No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d’aquesta Ordre, aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits dels apartats anteriors,

  1. Els qui aplicant el mètode d’estimació directa hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2019.
  2. Els qui amb estimació directa del volum d’operacions tenen un volum de deutes pendent subvencionable  inferior a 4.000 euros.
  3. Els qui tributant l’Impost sobre Societats o l’Impost sobre la Renda de no Residents en l’exercici 2019, hagi resultat negativa la base imposable d’abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.
  4. Els qui tinguin ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixes d’acord amb el Marc Nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, i les seves modificacions. Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.

Compatibilitat:

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut atorgat per a la mateixa finalitat sense que superi un import total acumulat per empresa d’1.800.000 euros en ajuts directes i de 10.000.000 euros en ajuts per costos fixos.

Destinació dels ajuts:

La finalitat és satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

A l’hora de satisfer els deutes s’ha de donar una prioritat seguint aquest ordre:

1.- Deutes amb proveïdors, per ordre d’antiguitat.

2.- Deutes financers, prioritzant els creditors bancaris i sobretot si el crèdit té un aval públic.

3.- Costos fixos.

Quantitat dels ajuts:

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

  • si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€
  • la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

Tributació:

Aquests ajuts extraordinaris directes són objecte de tributació per part de la persona beneficiària a l’IRPF, a l’impost de societats i l’Impost de la Renda de no residents.

Termini per la presentació:

La sol·licitud d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9H del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15H.

 

Adjuntem llistat de Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE) *Annex 1

 

 

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 17 de Juny de 2021

Departament Fiscal

 

Annex 1

Llistat de Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE)

Codi Descripció

0170 Caça, captura d’animals i activitats dels serveis que s’hi relacionen

0710 Extracció de minerals de ferro

1021 Elaboració de peix, crustacis i mol·luscos

1052 Elaboració de gelats

1061 Fabricació de productes de molineria

1071 Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos

1081 Fabricació de sucre

1082 Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria

1083 Elaboració de cafè, te i infusions

1084 Elaboració d’espècies, salses i condiments

1085 Elaboració de menjars i plats preparats

1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques

1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites

1107 Fabricació de begudes analcohòliques; producció d’aigües minerals i altres tipus d’aigües embotellades

1320 Fabricació de teixits tèxtils

1391 Fabricació de teixits de punt

1393 Fabricació de catifes i moquetes

1412 Confecció de roba de treball

1413 Confecció d’altres peces de vestir exteriors

1419 Confecció d’altres tipus de peces de vestir i accessoris

1420 Fabricació d’articles de pelleteria

1431 Confecció de calceteria

1439 Confecció d’altres articles amb teixits de punt

1511 Preparació, adob i acabament del cuir; preparació i tenyida de pells de pelleteria

1512 Fabricació d’articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia

1629 Fabricació d’altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria

1711 Fabricació de pasta de paper

1722 Fabricació d’articles de paper i de cartó per a ús domèstic, sanitari i higiènic

1811 Impressió de periòdics

1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques

1813 Activitats de preimpressió i de preparació de suports

1814 Enquadernació i activitats dels serveis que s’hi relacionen

1820 Reproducció de suports enregistrats

2013 Fabricació d’altres productes bàsics de química inorgànica

2015 Fabricació d’adobs i compostos nitrogenats fertilitzants

2016 Fabricació de primeres matèries plàstiques

2051 Fabricació d’explosius

2060 Fabricació de fibres artificials i sintètiques

2313 Fabricació de vidre buit

2331 Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica

2341 Fabricació d’articles ceràmics d’ús domèstic i ornamental

2344 Fabricació d’altres productes ceràmics d’ús tècnic

2349 Fabricació d’altres productes ceràmics ncaa

2351 Fabricació de ciment

2352 Fabricació de calç i guix

2363 Fabricació de formigó fresc

2420 Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d’acer

2441 Producció de metalls preciosos

2445 Producció d’altres metalls no ferris

2530 Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central

2571 Fabricació d’articles de ganiveteria i coberts

2652 Fabricació de rellotges

2670 Fabricació d’instruments d’òptica i d’equips fotogràfics

2720 Fabricació d’acumuladors i piles elèctriques

2731 Fabricació de cables de fibra òptica

2732 Fabricació d’altres fils i cables electrònics i elèctrics

2740 Fabricació de llums elèctrics i aparells d’il·luminació

2752 Fabricació d’aparells domèstics no elèctrics

2821 Fabricació de forns i cremadors

2841 Fabricació de màquines eina per treballar els metalls

2891 Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques

2895 Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó

2896 Fabricació de maquinària per a les indústries del plàstic i del cautxú

2910 Fabricació de vehicles de motor

2932 Fabricació d’altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors

3011 Construcció de vaixells i estructures flotants

3020 Fabricació de locomotores i material ferroviari

3099 Fabricació d’altres materials de transport ncaa

3212 Fabricació d’articles de joieria i articles similars

3213 Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars

3220 Fabricació d’instruments musicals

3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial

3530 Subministrament de vapor i aire condicionat

3821 Tractament i eliminació de residus no perillosos

4122 Construcció d’edificis no residencials

4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, calçat i articles de cuir

4617 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac

4624 Comerç a l’engròs de cuirs i pells

4634 Comerç a l’engròs de begudes

4636 Comerç a l’engròs de sucre, xocolata i confiteria

4637 Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies

4638 Comerç a l’engròs de peix i marisc i altres productes alimentaris

4639 Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac

4641 Comerç a l’engròs de tèxtils

4642 Comerç a l’engròs de peces de vestir i calçat

4644 Comerç a l’engròs de porcellana i cristalleria, i articles de neteja

4648 Comerç a l’engròs de rellotges i joieria

4651 Comerç a l’engròs d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics

4661 Comerç a l’engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles

4663 Comerç a l’engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l’enginyeria civil

4664 Comerç a l’engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i de tricotar

4671 Comerç a l’engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars

4677 Comerç a l’engròs de ferralla i productes de rebuig

4719 Altres tipus de comerç al detall en establiments no especialitzats

4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats

4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats

4729 Comerç al detall d’altres tipus de productes alimentaris en establiments especialitzats

4730 Comerç al detall de combustibles per a l’automoció en establiments especialitzats

4741 Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats

4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats

4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats

4763 Comerç al detall d’enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats

4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats

4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats

4777 Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats

4779 Comerç al detall d’articles de segona mà en establiments especialitzats

4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats ambulants

4789 Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i mercats ambulants

4799 Comerç al detall d’altres tipus fora d’establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants

4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers

4932 Transport en taxi

4939 Altres tipus de transport terrestre de passatgers ncaa

4950 Transport per canonada

5010 Transport marítim de passatgers

5030 Transport de passatgers per vies de navegació interiors

5110 Transport aeri de passatgers

5221 Activitats afins al transport terrestre

5222 Activitats afins al transport marítim i per vies de navegació interiors

5223 Activitats afins al transport aeri

5224 Manipulació de mercaderies

5510 Hotels i allotjaments similars

5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada

5530 Càmpings

5590 Altres tipus d’allotjaments

5610 Restaurants i establiments de menjars

5621 Provisió de menjars preparats per a celebracions

5629 Altres serveis de menjars

5630 Establiments de begudes

5813 Edició de periòdics

5814 Edició de revistes

5821 Edició de videojocs

5912 Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica

5915 Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo

5917 Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo

6130 Telecomunicacions per satèl·lit

6399 Altres serveis d’informació ncaa

7312 Serveis de representació de mitjans de comunicació

7410 Activitats de disseny especialitzat

7420 Activitats de fotografia

7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers

7712 Lloguer de camions

7721 Lloguer d’articles d’oci i esportius

7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos

7729 Lloguer d’efectes personals i efectes domèstics ncaa

7733 Lloguer de maquinària i equips d’oficina, inclosos els ordinadors

7734 Lloguer de mitjans de navegació

7735 Lloguer de mitjans de transport aeri

7739 Lloguer d’altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles ncaa

7810 Activitats de les agències de col·locació

7820 Activitats de les empreses de treball temporal

7830 Altres tipus de provisió de recursos humans

7911 Activitats de les agències de viatges

7912 Activitats dels operadors turístics

7990 Altres serveis de reserves i activitats que s’hi relacionen

8030 Activitats d’investigació

8211 Serveis administratius combinats

8219 Activitats de reprografia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina

8220 Activitats de centres d’atenció telefònica

8230 Organització de convencions i fires de mostres

8299 Altres activitats de suport a les empreses ncaa

8520 Educació primària

8531 Educació secundària general

8532 Educació secundària tècnica i professional

8543 Educació superior universitària

8551 Educació relacionada amb l’esport i les activitats recreatives

8552 Educació relacionada amb la cultura

8559 Altres activitats d’educació ncaa

8790 Altres tipus d’activitats de serveis socials amb allotjament

8891 Activitats d’atenció diürna d’infants

9001 Arts escèniques

9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques

9003 Creació artística i literària

9004 Gestió de sales d’espectacles

9102 Activitats de museus

9103 Gestió de llocs i edificis històrics

9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals

9106 Activitats d’arxius

9200 Activitats relacionades amb els jocs d’atzar i les apostes

9311 Gestió d’instal·lacions esportives

9312 Activitats de clubs esportius

9313 Activitats dels gimnasos

9319 Altres activitats relacionades amb l’esport

9321 Activitats de parcs d’atraccions i parcs temàtics

9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment ncaa

9523 Reparació de calçat i altres articles de cuir

9524 Reparació de mobles i articles de parament de la llar

9525 Reparació de rellotges i joieria

9601 Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell

9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa

9604 Activitats de manteniment físic

 

 

 

 

Deixa un comentari