COMGEST ECONOMISTES S.L.

NOUS AJUTS DIRECTES AUTONOMS I PIMES ENFRONT LA COVID-19

Benvolgut client,

El passat 13 de Març 2021 va sortir publicat en el BOE el Real Decret-Llei 5/2021 de 12 de març de
noves mesures extraordinàries per autònoms i Pimes amb una dotació total d’11.000 milions
d’euros, per pal.liar la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID19.

Aquesta ajuda està dividida en 3 línies:

1.- Primera Línia Covid amb una dotació de 7.000 MILIONS d’euros

L’OBJECTE:

Ajuda directa a autònoms i empreses per reduir l’endeutament produït entre l’01 de març del 2020
fins al 31 de maig del 2021.

Aquesta dotació va distribuïda amb 5.000 milions per totes les CCAA (menys Canàries i Balears) i
dotació de 2.000 milions d’euros per Canàries i Balears.

Podran accedir a aquests ajuts les empreses i autònoms del sector de l’hostaleria i la restauració,
les indústries manufactureres relacionades amb el comerç a l’engròs i al detall, també les activitats
auxiliars del transport i activitats relacionades amb la cultura i les activitats esportives.

REQUISITS:

1.- Que el CNAE de l’activitat estigui inclòs en el llistat publicat en el present Real Decret.

2.- Que el volum de facturació emesa el 2020 hagi patit una davallada de més d’un 30% respecte
de l’exercici 2019.

3.- Haver obtingut beneficis en la teva activitat com a autònom en la renda 2019, aquest requisit
no s’aplicarà als empresaris en Estimació Objectiva (mòduls).

4.- Estar d’alta com a autònom fins al 30 de juny de 2022.

5.- No existir deutes amb hisenda i/o seguretat social.

QUANTIA:

1.- Per a autònoms que estiguin en règim de mòduls en la declaració de la renda, l’ajut serà de
3.000€

2.- Per als autònoms que tributin en estimació directa i hagin sofert una davallada de més del 30%
en el 2020 respecte de 2019 de la seva facturació emesa:

– Autònoms amb un màxim de 10 treballadors: L’ajut correspondrà al 40% del que superi aquesta
caiguda del 30% que hagin sofert.
– Autònoms amb més de 10 treballadors: L’ajut correspondrà al 20% del que superi aquesta
caiguda del 30% que hagin sofert.
Aquests ajuts no seran inferiors a 4.000 euros ni superaran els 200.000 euros per autònom.

TERMINI:

Cada CCAA serà l’encarregada d’obrir les convocatòries per assignar els ajuts.

2.- Segona Línia: Reestructuració de deute financera COVID – Dotació de 3.000 MILIONS d’euros

L’OBJECTE:

Flexibilització dels préstecs dotats amb avals públics, permetent que aquest finançament
s’incorpori a processos de refinançament i reestructuració pactats entre els bancs i els seus clients.

QUANTIA:
– 3.000 Milions d’euros per la reestructuració del deute financer.

3.- Tercera Línia: Suport per aquelles empreses viables però que s’enfronten a problemes de
solvència sobrevinguts per la COVID19 – Dotació de 1.000 MILIONS d’euros

L’OBJECTE:

Ajut destinat a empreses solvents però que s’enfronten a problemes de solvència derivats de la
Covid-19 que no poden accedir al fons gestionat per la Societat Estatal de Participacions
industrials (SEPI) per empreses i operacions de gran magnitud que necessitin un reforç extraordinari
del seu capital, es crea el Fons de recapitalització d’empreses afectades per la Covid.

QUANTIA:

– 1.000 Milions d’euros.

Per últim, també publicat en el present Real Decret:
– Es fa extensible fins a finals d’any les moratòries pel desencadenament automàtic dels
processos concursals.
– L’ampliació de 4 mesos els ajornaments dels deutes tributaris sense interessos.
– L’ampliació dels terminis per la devolució dels crèdits públics gestionats per la Secretaria
General d’Indústria i de la PIME.
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 16 de Març de 2021

Departament Fiscal

Deixa un comentari