COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

La nova Llei de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal 11/2021 ha introduït diversos canvis en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD), entre altres destaca la nova forma de calcular la base imposable d’aquests impostos.

Fins ara, les normes de valoració de l’ITP i de l’ISD, determinaven la valoració dels béns transmesos i subjectes a aquests impostos per referència del valor real. No obstant això, des de la seva entrada en vigor i per la seva inconcreció, aquesta norma de valoració ha sigut l’origen d’infinitat de litigis entre els contribuents i l’Administració.

Per evitar aquesta problemàtica i donar una major seguretat jurídica dels contribuents, aquesta norma ha sigut modificada per la Llei 11/2021, de Mesures de Lluita contra el Frau, amb efectes des del passat 11 de juliol de 2021.

Dins de les mesures d’aquesta nova Llei Antifrau, es crea una nova figura que es coneix com a VALOR DE REFERÈNCIA CADASTRAL.

A partir del pròxim 1 de gener de 2022, el VALOR DE REFERÈNCIA DEL CADASTRE, es converteix en la BASE IMPOSABLE MÍNIMA de tributació per a:

  • L’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD).

 

  • L’Impost de Successions i Donacions (ISD).

Aquest nou valor és diferent que el valor cadastral, per la qual cosa s’exclou d’afectació a altres impostos com (l’IRPF, IBI o la plusvàlua municipal).

A partir de l’1 de gener de 2022, la base imposable del ITPAJD i ISD, ja no serà el valor que determinin les parts per dur a terme l’operació, sinó que la base imposable mínima pel càlcul d’aquests impostos serà el determinat pel VALOR DE REFERÈNCIA DEL CADASTRE.

Si l’import pactat entre les parts és superior, s’agafarà com a referència pel càlcul de l’impost aquest, però si és inferior, s’agafarà com a valor mínim del càlcul el valor de referència del Cadastre, és a dir, sempre s’agafarà el major dels dos.

 

Exemple: Compravenda immoble per 100.000,00.-€ (Aquest mateix criteri prevaldrà en Successions i Donacions).

Si el VALOR DE REFERÈNCIA és de 150.000,00.-€, encara que el comprador pagui al venedor 100.000.-€, s’haurà de liquidar l’Impost per valor de 150.000.-€.

Si el VALOR DE REFERÈNCIA és de 50.000.-€, el comprador pagarà l’Impost pel preu efectivament pactat, en aquest cas, 100.000.-€.

El VALOR DE REFERÈNCIA DEL CADASTRE serà publicat cada any abans del 30 d’octubre, i les valoracions prevaldran per a tot l’exercici següent.

 

En cas que el contribuent no estigui d’acord amb el nou VALOR DE REFERÈNCIA, podrà impugnar aquest valor per dues vies:

  • Fer l’autoliquidació pel valor que el contribuent consideri adequat i posteriorment recórrer la comprovació dels valors que li pot arribar de l’Administració Autonòmica.

 

  • Fer l’autoliquidació pel valor de referència i posteriorment demanar la rectificació de l’autoliquidació impugnant el valor de referència.

 

Per al càlcul de l’Impost sobre el Patrimoni, la nova normativa no afecta els propietaris d’immobles que ja van adquirir o tenen en possessió actualment (patrimoni preexistent), però sí que es veuran afectats els valors dels immobles adquirits a partir de l’entrada en vigor del VALOR DE REFERÈNCIA DEL CADASTRE, és a dir, a partir de l’1 de gener de 2022.

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

 

 

Departament Fiscal.

 

Girona, 10 de gener de 2022

Departament Fiscal

 

 

Deixa un comentari