COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

 

Us recordem que els contribuents de l’impost sobre societats poden calcular el pagament fraccionat amb 2 modalitats:

 

A)  CÀLCUL DEL PAGAMENT FRACCIONAT: MODALITAT ARTICLE 40.2 LIS

Les entitats que tributin exclusivament a l’Estat, es prendrà com a base del pagament fraccionat la quota íntegra de l’últim període impositiu el termini reglamentari de declaració del qual estigués vençut el dia 1 del mes que correspongui,  minorat en les deduccions i bonificacions així com en les retencions i ingressos a compte corresponents a aquell, sempre que aquest període impositiu hagi estat de durada anual.

En cas que la durada del darrer període impositiu hagués estat inferior a l’any, s’hauran de considerar els períodes impositius immediatament anteriors fins a abastar un període mínim de 365 dies. En aquest supòsit, la base del pagament fraccionat es determinarà mitjançant la suma algebraica de les quotes dels períodes impositius considerats.

Si el període abastat pels períodes impositius computats excedeix el mínim de 365 dies, es pren, a

efectes de l’esmentada suma algebraica, com a quota del període impositiu més remot, el següent percentatge de la quota del període impositiu:

 

Dies que resten per computar 365 dies

————————————————– ———— x 100

Durada del període impositiu

 

 

B)  CÀLCUL DEL PAGAMENT FRACCIONAT: MODALITAT ARTICLE 40.3 LIS

Aquest sistema té caràcter opcional, llevat de les excepcions que es comenten a continuació, i són aplicables a aquells contribuents que voluntàriament decideixin aplicar-ho. Per això hauran d’exercir l’opció a la corresponent declaració censal durant el mes de febrer de l’any natural a partir del qual hagi de tenir efectes, sempre que el període impositiu a què es refereixi aquesta opció coincideixi amb l’any natural. En cas contrari, l’exercici de l’opció s’haurà de fer a la corresponent declaració censal, durant el termini de dos mesos a comptar de l’inici del dit període impositiu o dins del termini comprès entre l’inici del període impositiu i la finalització del termini per efectuar el primer pagament fraccionat corresponent al referit període impositiu quan aquest últim termini fos inferior a dos mesos.

Un cop feta l’opció, el contribuent quedarà vinculat a aquesta modalitat de pagament fraccionat respecte dels pagaments corresponents al mateix període impositiu i següents, mentre no es renunciï a la seva aplicació a través de la corresponent declaració censal que s’ha d’exercitar en els mateixos terminis establerts al paràgraf anterior.

No obstant això, en tot cas, resulten obligats a fer els pagaments fraccionats per aquest sistema els contribuents la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu sigui superior a 6.000.000 de euros, així com els contribuents que s’hagin acollit al règim fiscal especial establert al capítol XVI del títol VII de la LIS (règim de tributació de les entitats navilieres en funció del tonatge).

Aquests darrers contribuents han de tenir en compte que l’aplicació de la modalitat establerta a l’article 40.3 de la LIS es realitzarà sobre la base imposable calculada conforme a les regles establertes a l’article 114 de la Llei esmentada i aplicant el percentatge a què es refereix l’article 115 del mateix text legal, sense computar cap deducció sobre la part de quota derivada de la part de base imposable determinada segons el que disposa l’article 116.

Els contribuents que hagin optat per efectuar el pagament fraccionat acollint-se al que disposa l’apartat 3 de l’article 40 de la LIS, prendran com a base del pagament fraccionat la part de la base imposable del període dels tres (corresponent al 1/P), nou (corresponent al 2/P) o onze primers mesos (corresponent al 3/P) de cada any natural, determinada segons les normes de la Llei de l’impost sobre societats tenint en compte, si escau, els límits per a la compensació de

bases imposables negatives d’exercicis anteriors.

 

Per tant, si us voleu acollir al pagament fraccionat modalitat article 40.3 LIS ens ho haureu de comunicar com a màxim el 15 de Febrer del 2022 per tal de tramitar a la Agència Tributària la corresponent declaració censal  dins del termini establert.

 

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

 

Departament Fiscal.

 

Deixa un comentari