COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

Li recordem l’obligatorietat de disposar d’un protocol per a l’actuació o abordatge d’assetjament en el treball. Aquest protocol pot ser requerit per part de la inspecció de treball. En cas de no disposar d’aquest protocol, es pot posar en contacte amb la seva empresa de Prevenció de Riscos Laboral perquè li puguin elaborar. Si la seva empresa de Prevenció de Riscos Laborals no li pot realitzar l’elaboració d’aquest protocol, agrairem es  posin en contacte amb nosaltres.

Protocol per a la prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut per les normatives internes i internacionals.

El Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe és un document que recull les  mesures preventives, el procediment i l’organització interna per actuar davant de qualsevol cas d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe al si de l’organització.

L’article 48.1 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homesamb caràcter obligatori preveu l’existència d’un Protocol en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe a totes les empreses.

Totes les empreses han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per prevenir-los i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui n’hagin estat objecte.

Tanmateix li recordem que les empreses amb més de cinquanta treballadors el proper mes de març   finalitzarà el termini per la inscripció dels PLANS DE IGUALTAT.

Els plans d’igualtat de les empreses i organitzacions són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer una diagnosi de situació, per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d’igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que s’han d’adoptar i les accions concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats.

Totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures, amb la negociació o consulta prèvia amb la representació legal de les persones treballadores, per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes a la seva organització.

El Reial Decret-llei  6/2019, d’ 1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació ha modificat alguns dels articles de la Llei orgànica 3/2007, com l’article 45, que indica en quins casos les empreses tenen l’obligació d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat.

Així, les empreses tenen l’obligació d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en els casos següents:

  1. Si tenen  cinquanta o més persones treballadores*.
  2. Si així s’estableix en el conveni col·lectiu d’aplicació, en els termes previstos en el mateix.
  3. Quan l’autoritat laboral hagués acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries per a l’elaboració i aplicació d’un pla, en els termes que es fixin en l’acord indicat.

L’elaboració i implantació de plans d’igualtat serà voluntària per a la resta d’empreses, prèvia consulta a la representació legal dels treballadors i treballadores.

*És important destacar els períodes de transitorietat que tenen les empreses per aprovar els seus plans d’igualtat, que s’estableixen a la Disposició transitòria dotzena de la Llei orgànica 3/2007 com a conseqüència de les modificacions del Reial Decret-llei 6/2019, l’1 de març. Aquests períodes que es computen des de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat del Reial Decret-llei, són:

  • Per a les empreses de més de cent cinquanta persones treballadores i fins a dues-centes cinquanta, un any. Finalitzat Març  2020
  • Per a les empreses de més de cent i fins a cent cinquanta persones treballadores, dos anys. FINALITZAT el proper Març  2021
  • Per a les empreses de cinquanta a cent persones treballadores, tres anys. . Finalitzarà el Març  2022

 Atentament,

Deixa un comentari