COMGEST ECONOMISTES S.L.

El proper 31 de desembre del 2023 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF, una bona planificació fiscal prèvia, ajudarà a determinar el resultat final de la vostra declaració de Renda del proper exercici.

Comentem algunes recomanacions tributàries que us poden ser d’utilitat:

 

PRINCIPALS APUNTS

 

NOVETAT:  AUTONOMS   

Obligació de declarar per als qui estiguin d’alta com a autònoms en qualsevol moment del període impositiu i aplicació de la deducció de l’art. 38 de la LIS.

El Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, introdueix dues novetats:

Modifica l’article 96.2 de la LIRPF i estableix l’obligació de declarar per a totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, també aclareix que la persona treballadora autònoma amb treballadors al seu càrrec podrà practicar la deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial.

 

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS:

 

 • Continua la possibilitat de compensació de les pèrdues patrimonials amb d’altres guanys del capital mobiliari i a l’inrevés. D’aquesta manera la pèrdua d’una venda d’accions es compensa, per exemple, amb els interessos obtinguts per un dipòsit Tanmateix, aquestes pèrdues només podran compensar-se fins al límit d’un 25% .

 

 • Si posseeix accions d’una entitat cotitzada i li lliuren drets de subscripció, a partir de Gener del 2017, aquesta transmissió va començar a tributar com a guany patrimonial.

 

 • Els contribuents majors de 65 anys resten exempts de tributar pels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’immobles (no habitatge habitual) amb el límit de 240.000 euros, sempre i quan l’import obtingut de la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor que complementi la pensió. En el cas que la transmissió sigui de l’habitatge habitual el guany restarà exempt.

 

 • Si ha rebut alguna ajuda pública (Pla Pive, subvencions habitatge, subvencions…) tributaran al 2022 com un guany patrimonial. Però si durant l’exercici 2022 només li han concedit però no li han abonat, no haurà de declarar el guany fins a la percepció de la mateixa

 

INVERSIONS FINANCERES

 

Per a petits estalvis pot interessar obrir un Dipòsit Individual d’Estalvi a llarg termini o una

Assegurança Individual d’Estalvi que li permetrà fer imposicions fins a 5.000 euros/any durant els 5 exercicis següents i la rendibilitat estarà exempta si espera a retirar l’import acumulat quan hagin transcorregut 5 o més anys des de la primera imposició.

 

 

TRIBUTACIÓ DE L’HABITATGE

 

 • El propietari d’un immoble arrendat pot aplicar el 60% de reducció en el rendiment net positiu pel lloguer percebu

 

 • Altrament, i amb caràcter general per qualsevol contracte efectuat amb posterioritat a 31.12.14 no té dret a la deducció per lloguer d’habitatge.

 

 • Dins de les deduccions autonòmiques de l’IRPF, hi ha la deducció per arrendament sempre i quan es compleixin alguna de les següents situacions :
 • El llogater ha de tenir menys de 32 anys
 • Haver estat a l’atur durant o mes de 183 dies.
 • Un grau de discapacitat igual o superior al 65%
 • Ser vidu/vídua i tenir 65 anys o mes

 

El límit màxim de deducció son 300€ anuals  i 600€ anuals per família nombrosa que compleixi   els requisits establerts en la normativa.

 • Recordar que a partir de l’1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge habitual, establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12: per aquests es manté la deducció del 15% de l’import invertit en habitatge habitual fins a un màxim de 9.040 euros.

 

 • La dació en pagament de l’habitatge habitual està exempta.

 

DEDUCCIONS MILLORA ENERGÈTICA

 

Les deduccions per a la millora d’eficiència energètica en habitatges (Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre)

Les deduccions temporals per obres de millora de l’eficiència energètica a habitatges que seran aplicables sobre la quota íntegra estatal a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Aquestes deduccions s’aplicaran sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per utilitzar-lo com a habitatge, d’acord amb la legislació sobre arrendaments urbans, de manera que la seva destinació primordial sigui satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari, i als edificis residencials, acreditades a través de certificat d’eficiència energètica.

 

Prorrogades les deduccions a l’IRPF per obres de millora eficiència energètica en habitatges i modificat l’art. 87.3 de la LIRPF

 

S’amplia l’àmbit d’aplicació temporal de les deduccions a l’IRPF per obres de millora de l’eficiència energètica per un any més (fins al 31 de desembre del 2023 en el cas d’habitatges habituals i fins al 31 de desembre del 2024 en el cas edificis residencials). La modificació s’incorpora amb efectes des de l’1 de gener del 2023.

 

 • Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració (Plaques Solars):

Base de deducció: Quantitats satisfetes des del 06/10/2021 fins al 31/12/2023 per les obres, amb un màxim de 5.000€. Període impositiu en què s’aplica: Aquell en què s’hagi expedit el certificat d’eficiència energètica, tenint en compte que el termini màxim per expedir-lo és el 01/01/2024. Percentatge de deducció: 20%.

 

 

 • Deducció per obres per a la millora en el consum d’energia primària no renovable (Aerotèrmia): Base de deducció: Quantitats satisfetes des del 06/10/2021 fins al 31/12/2023 per les obres, amb un màxim de 7.500€. Període impositiu en què s’aplica: Aquell en què s’hagi expedit el certificat d’eficiència energètica, tenint en compte que el termini màxim per expedir-lo és el 01/01/2024. Percentatge de deducció: 40%.

 

 

 • Deducció obres de rehabilitació energètica: Base anual de deducció: Quan s’hagi expedit el certificat en el període impositiu: Les quantitats satisfetes des del 06/10/2021 fins al 31/12/2024. Quan el certificat s’hagi expedit en un període impositiu anterior: Les quantitats satisfetes l’any. La base màxima 5.000€ anuals. Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir la base màxima anual de deducció es poden deduir, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir els 15.000 euros. Si les obres es duen a terme a una comunitat de propietaris, la quantia susceptible de formar la base de la deducció de cada contribuent serà el resultat d’aplicar el coeficient de participació que tingui cada propietari sobre les quantitats satisfetes per la comunitat de propietaris. Períodes impositius en què s’aplica: En principi es pot aplicar el 2021, 2022, 2023 i 2024. Cal disposar d’un certificat d’eficiència energètica, que s’ha d’emetre abans del 01/01/2025. Percentatge de deducció: 60%

 

 

 

 • Deducció per l’adquisició de vehicles elèctrics «endollables» i de pila de combustible: La deducció s’aplica per una única compra d’algun dels vehicles que compleixin els requisits establerts a l’esmentat Reial decret llei. Els contribuents poden deduir el 15% del valor d’adquisició d’un vehicle elèctric nou en qualsevol de les circumstàncies següents i han d’optar per l’aplicació del que disposa la lletra a) o b):

 

 1. Quan el vehicle s’adquireixi des del 30 de juny del 2023 fins al 31 de desembre del 2024. La deducció es practicarà en el període impositiu en què el vehicle sigui matriculat.

 

 1. Quan des del 30 de juny del 2023 fins al 31 de desembre del 2024 s’aboni al venedor una quantitat a compte per a la futura adquisició del vehicle que representi, almenys, el 25% del valor d’adquisició del vehicle. La deducció s’ha de practicar en el període impositiu en què s’aboni aquesta quantitat, i s’ha d’abonar la resta i s’ha d’adquirir el vehicle abans que finalitzi el segon període impositiu immediat posterior a aquell en què es va produir el pagament d’aquesta quantitat. La base màxima de la deducció, en ambdós casos, serà 20.000 euros i estarà constituïda pel valor d’adquisició del vehicle, incloses les despeses i els tributs inherents a l’adquisició, i han de descomptar les quanties que, si s’escau, hagin estat subvencionades o fossin ser-ho a través d’un programa d’ajuts públics.

 

 

 • Deducció per la instal·lació d’infraestructures de recàrrega: Els contribuents podran deduir el 15% de les quantitats satisfetes des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, per a la instal·lació durant aquest període en un immoble de la seva propietat de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics no afectes a una activitat econòmica. La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 4.000 euros anuals i estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes a entitats de crèdit, a les persones o entitats que facin la instal·lació , havent de descomptar les quanties que, si s’escau, haguessin estat subvencionades a través d’un programa d’ajudes públiques.

 

 

 

PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PER LA LLEI 12/2023, DEL 24 DE MAIG, PEL DRET A L’HABITATGE

 

Reducció per arrendament d’habitatge per als contractes d’arrendament celebrats des de l’1 de gener del 2024:

 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 23 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (LIRPF) per l’apartat U de la disposició final segona de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge.

 

Es modula l’actual reducció del 60% i s’estableix que el rendiment net positiu es reduirà:

 

 • En un 90% quan el mateix arrendador hagi formalitzat un nou contracte d’arrendament sobre un habitatge situat en zones de mercat residencial “tensionat”, amb una reducció en la renda d’almenys un 5% sobre el contracte anterior.
 • En un 70% quan, no complint-se els requisits de la lletra anterior, es tracti de la incorporació al mercat d’habitatges destinats al lloguer a zones de mercat residencial “tensionat” i es lloguin joves d’entre 18 i 35 anys en aquestes àrees, o bé, es tracti d’habitatge assequible incentivat o protegit, arrendat a l’administració pública o entitats del tercer sector o de l’economia social que tinguin la condició d’entitats sense ànim de lucre, o acolliment a algun programa públic d’habitatge que limiti la renda del lloguer.
 • En un 60% quan, no complint-se els requisits de les lletres anteriors, l’habitatge hagués estat objecte d’una actuació de rehabilitació que hagi finalitzat els dos anys anteriors a la data de subscripció del contracte.
 • En un 50% en qualsevol altre cas.

 

 

Reducció per arrendament d’habitatge per als contractes d’arrendament celebrats abans de l’1 de gener de 2024

 

S’introdueix una disposició transitòria trenta-vuitena a la LIRPF per l’apartat Dos de la Disposició final segona de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge: Als rendiments nets positius de capital immobiliari derivats de contractes d’arrendament d’habitatge que s’hagin celebrat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, els és aplicable reducció prevista a l’apartat 2 de l’article 23 d’aquesta Llei a la redacció vigent a 31 de desembre de 2021.

 

 

 

 

PLANS DE PENSIONS, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL

 

La Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, modifica l’article 52.1 i la disposició addicional 16a de la LIRPF, i afegeix la disposició addicional 52a de la LIRPF:

 

Es crea un nou límit de reducció a la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, addicional al límit general de 1.500 euros anuals, i aplicable a les aportacions als plans de pensions d’ocupació simplificats de treballadors per compte propi o autònoms de nova creació.

S’equipara el tractament fiscal dels productes paneuropeus de pensions individuals al dels plans de pensions.

 

 

 • Les aportacions en Plans de Pensions personals desgravaran la base imposable fins a la menor de les quanties següents:

 

 1. No podrà excedir els 1.500 euros anuals els Pla de Pensions personals. (abans 8.000€)
 2. Fins al 30% dels teus rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
 3. 500 euros anuals (que s’incrementaran en 8.500€ si aquest increment prové de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social )
 4. Si vostè ja ha esgotat el seu límit però està casat i el cònjuge no té rendiments superiors a 8.00-€ anuals pot aportar fins a 1.000 euros al pla del seu cònjuge. Aquestes aportacions no estaran subjectes a l’impost sobre successions i donacions.
 5. NOVETAT: En 4.250 euros anuals, sempre que aquest increment provingui d’aportacions als plans de pensions d’ocupació simplificats de treballadors per compte propi o autònoms previstos a les lletres a) i c) de l’apartat 1 de l’article 67 del text refós de la Llei de regulació de els Plans i Fons de Pensions, entitats financeres estan promovent aquest nou producte. Igualment per aportacions pròpies que l’empresari individual o el professional faci a plans de pensions d’ocupació, dels quals sigui promotor i, a més, partícip o a Mutualitats de Previsió Social de les que sigui mutualista, així com les que faci a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència de les quals, al seu torn, sigui prenedor i assegurat.

 

En tot cas, la quantia màxima de reducció per aplicació dels increments previstos als números 1r i 2n anteriors serà de 8.500 euros anuals.

 

INCENTIUS PER INVERSIÓ EMPRESARIAL

 

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: deducció del 20% de la inversió en participacions i el compliment de:

 1. a) Forma jurídica: Societat Anónima, Societat  Responsabilitat Limitada o Limitada Laboral.
 2. b) Exercir i desenvolupar una activitat econòmica amb mitjans personals i materials.
 3. c) Fons propis inferiors a 400.000 euros.
 4. d) Participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu cònjuge o qualsevol altra persona amb parentesc fins a segon grau, no superior al 40%.
 5. e) Inici de la tinença de la participació en el moment de la constitució de la societat o mitjançant

ampliació de capital social dins els 3 anys primers i manteniment per un període de 3 a 12 anys.

 

 

CLAUSULES SÒL

 

 • Si durant el 2022 ha rebut devolució d’interessos de les clàusules sòl, a conseqüència d’un acord entre les parts, d’una sentència judicial o d’un laudo arbitral, no ha d’incloure aquesta quantitat en la declaració del 2022 ni tampoc les quanties rebudes en concepte d’interessos indemnitzatoris, sempre i quan aquests interessos NO varen format part d’una base de deducció en rendes anteriors.
 • Si els interessos tornats d’entitats financeres SI varen formar part de la base de deducció per inversió en habitatge habitual d’exercicis anteriors, aquesta deducció s’ha de regularitzar incloent aquests imports deduïts en la declaració de l’IRPF de l’exercici en que es produeixi la sentència.

 

 • I si aquests interessos s’haguessin considerat com a despeses deduïbles del rendiment del capital immobiliari o d’activitats econòmiques en declaracions d’exercicis anteriors, s’ha de presentar declaració complementària dels corresponents exercicis.

 

 

I M P OS T SOB RE EL P AT RIMO N I

 

 

Valor total dels béns i drets (incloent els exempts de l’Impost i sense incloure els deutes)

superior a 2.000.000 €.

 

Base imposable de l’Impost superior a 500.000 € (Catalunya).

 

 

 

Departament Fiscal.

Deixa un comentari