COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client, 

 

Us recordem les incompatibilitats entre els sistemes d’Estimació Directa i els d’Estimació Objectiva, la renúncia i l’exclusió:

 

INCOMPATIBILITATS

Si el contribuent es troba dins del sistema d’Estimació Directa, ha de determinar el seu rendiment de TOTES les seves activitats per el mateix Sistema, encara que alguna de les seves actitivats es pugui acollir al Sistema d’Estimació Objectiva.

 

RENÚNCIA

Els contribuents que cumpleixin amb els requisits per aplicar el mètode d’estimació directa simplificada o el mètode d’estimació objectiva, podran renunciar a la seva aplicació.

EL TERMINI per presentar la renúncia s’ha de fer el mes de Desembre anterior a l’any natural que hagi de surgir efecte. En el cas d’inici d’activitat s’haurà de presentar abans de l’inici.

També s’entendrà efectuada la renúncia al métode d’Estimació Objectiva quan es presenti dins de termini el pagament fraccionat del primer trimestre amb el model 130.

La renúncia tindrà efectes per un període minim de 3 anys, transcurregut aquest termini, s’entendrà prorrogable tàcitament per cada any, llevat que es revoqui el mes de desembre anterior a l’any que hagi de sorgir efecte.

 

EXCLUSIÓ

Estimació Objectiva, la exclusió es produirà en el moment que superi el volum dels rendiments íntegres o de compres en bens i serveis determinats per el reglament, quan l’activitat es desenvolupi fora de l’àmbit d’aplicació de l’IRPF o quan es superin els limits establerts en seva Ordre Ministerial. Aquesta exclusió suposarà la inclusió en la modalitat del Regim d’estimació Directa Simplificada per un termini de 3 anys.

Els limits per la exclusió són els següents:

Volum dels rendiments íntegres en l’any inmediat anterior:

  • 150.000€ per el conjunt d’activitats, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i amb obligació o sense d’emetre factura.

    Les activitats que existeixi obligació d’emetre factura no es podrà accedir els 75.000€.

  • 250.000€ per el conjunt d’activitats agrioles, ramaderes i forestals.

De manera transitòria per als anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 segons estableix la disposició transitòria trenta-dosena en la Llei 35/2006 de l’IRPF, les magnituds de 150.000€ I 75.000€ abans esmentades queden fixades en 250.000€ i 125.000€ respectivament. De cares al 2021 restem a l’espera que es prorroguin aquests imports.

Volum de compres i serveis en l’exercici anterior, excloses les compres d’immobilitzat, no superi la quantitats de 150.000€ anuals (IVA exclòs).

Igualment per el còmput de les magnituts que deteminen la exclusió segons l’activitat , es poden considerar el número de persones emprades o vehicles que s’utilitzin per el desenvolupament de l’activitat principal o accessories.

Deixa un comentari