COMGEST ECONOMISTES S.L.

Declaració Informativa sobre Béns i Drets situats a l’estranger

El model 720 es va aprovar el 29 d’Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i  d’adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau.

Es tracta d’una declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger i té com a objectius:

1) Informar sobre els comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
2) Informar sobre valors, drets, assegurances i rendes depositades, gestionades o obtingudes en l’estranger.
3) Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger.


La Llei divideix els béns a informar en tres grups diferents i per a cada grup estableix exempcions a l’obligació d’informar sobre aquests béns. Estan obligats a presentar el model 720 aquelles persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el citat territori de persones o entitats no residents i les entitats a la que es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/2003 (herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d´imposició).

No existirà obligació d’informar cap bé d’aquells grups en els que la suma dels béns que l’integren no superi els 50.000 euros. En els grups en els que la suma superi aquest import existeix la obligació d’informar de tots els béns que l’integren. En quant al grup de comptes en entitats financeres, serà suficient que ho superi o la suma dels saldos a 31 de desembre de l’exercici corresponent o la dels saldos mitjos. En anys successius, només s´informarà sobre els grups en els que hagi existit un increment superior a 20.000 euros respecte a la darrera declaració presentada.

Tanmateix, tampoc existirà obligació de declarar aquells grups dels que siguin titulars persones jurídiques i demés entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents i persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat segons el Codi de Comerç, sempre que els citats grups estiguin registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada, element per element i suficientment identificats (els comptes financers identificats pel seu número, entitat de crèdit i sucursal en la que figurin obertes, i país o territori en que es trobin situades, i els immobles i valors, drets i assegurances identificats de forma individualitzada).

La presentació de la “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger” corresponent a l’exercici 2020 es realitzarà de l’1 de gener fins a l’ 31 de Març de 2021.


Finalment, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estableix el règim d’infraccions i sancions respecte a la obligació d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger en la seva Disposició addicional divuitena, indicant que la sanció mínima per la falta de presentació del Modelo 720 en el cas de que només existeixi una sola obligació d’informació (és a dir, o de comptes, o de valors, o d’immobles) serà de mínim 10.000 €.


En el cas de no presentació havent incomplert les tres obligacions d’informació serà de 30.000 €.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.


Girona, 02 de Març de 2021

Departament Fiscal

Deixa un comentari