COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut Client,

Els hi traslladem informació que pot ser del seu interès:

 

CIRCULAR INFORMATIVA INSPECCIÓ TREBALL EN EL SECTOR DEL TRANSPORT

Resolució de 6 de maig de 2022, de l’Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social, per la qual s’estableixen procediments de control de la jornada laboral de conductors en el sector de transports per carretera, d’acord amb el que estableix la Directiva 2020/ 1057, de 15 de juliol.

Aquesta resolució es dicta amb la finalitat d’incorporar a l’ordenament jurídic espanyol l’article 2 de la Directiva (UE) 2020/1057 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen normes específiques pel que fa a la Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors al sector del transport per carretera, i per la qual es modifiquen la Directiva 2006/22/CE pel que fa als requisits de control del compliment i el Reglament (UE) núm. 1024/2012, pel que fa a les competències que té atribuïdes la Inspecció de Treball i Seguretat Social per la Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora del Sistema de Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Els serveis de transport per carretera es caracteritzen per un gran nivell de mobilitat, cosa que implica la necessitat d’harmonitzar les disposicions nacionals dels diferents estats membres tant per a les empreses del sector com per als conductors que es desplacen dins l’espai intracomunitari.

La directiva assenyalada té com a objectiu fonamental consolidar un sector del transport per carretera segur, eficientment i socialment responsable, assegurant tant unes condicions adequades de treball i de protecció social per als conductors com una competència lleial entre els transportistes per carretera tenint en compte tant el control de les disposicions de temps de conducció dels Reglaments (CE) núm. 561/2006 i (UE) núm. 165/2014 com el previst a la Directiva 2002/15, sobre ordenació del temps de treball de les persones que realitzen activitats mòbils del transport per carretera i que va ser al seu dia transposada mitjançant el Reial decret 902/2007, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, a quant al temps de treball de treballadors que realitzen activitats mòbils de transport per carretera. Entre els objectius de la Directiva hi ha l’establiment de procediments de control uniformats quant a la informació i els sistemes de classificació de riscos de tots els organismes competents i afavorir la cooperació amb les autoritats d’altres Estats a dur a terme aquests controls.

El contingut del que disposa l’article 2 de la Directiva (UE) 2020/1057 afecta els procediments d’actuació de l’Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social ja que fa referència als procediments de vigilància i control exhaustiu del temps de treball de les persones treballadores, que comprèn també els temps d’espera, presència o disponibilitat o els dedicats a la realització d’altres tasques diferents de la conducció, que correspon efectuar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social d’acord amb allò que disposa l’article 12.1 de la Llei 23/2015 , de 21 de juliol i als articles 10, 10 bis i 11 del Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre les jornades especials de treball, en la modificació feta d’aquesta norma reglamentària pel Reial decret 902/2007, de 6 de juliol.

El termini per a la transposició de la Directiva 2020/1057 va finalitzar el 2 de febrer de 2022 i, en conseqüència, es dicta aquesta resolució a fi de garantir la recepció a l’ordenament jurídic espanyol de les disposicions de l’article 2 d’aquesta directiva.

Per això, d’acord amb les competències reconegudes per l’article 8 dels Estatuts de l’Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social, aprovats mitjançant el Reial decret 192/2018, de 6 d’abril, aquesta directora resol:

Primer. Sobre la participació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social als sistemes de control regulars sobre el sector de transports per carretera.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social participarà, en l’exercici de les seves competències, en el sistema de controls regulars i apropiats sobre l’aplicació correcta i coherent de la jornada laboral per les persones que realitzen activitats mòbils per compte d’altri al sector de transports per carretera.

Aquests controls abasten tant els que es facin a la carretera, fonamentalment a través de la col·laboració d’altres institucions articulades mitjançant els Protocols i Convenis que es formalitzin amb elles, com els que es desenvolupin per la Inspecció de Treball i Seguretat Social als locals de les empreses de totes les categories de transport d’acord amb l’Estratègia Nacional acordada i els acords que s’estableixin amb les autoritats competents del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Segon. Sobre les accions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social als controls de jornada laboral als locals de les empreses.

De conformitat amb el que disposa l’article 6 i annex I parts A i B de la Directiva 2006/22, els controls als locals de les empreses s’han d’organitzar tenint en compte l’experiència adquirida, la informació i els resultats del sistema de classificació de infraccions o de riscos i les informacions facilitades per les autoritats espanyoles competents i d’altres estats membres.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social actuarà d’acord amb la informació que obtingui del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana conforme als acords vigents sobre el registre d’empreses infractores i els controls de temps de conducció del vehicle i temps de descans de les empreses que siguin objecte d’actuació inspectora.

Els controls que correspon dur a terme a la Inspecció de Treball i Seguretat Social comprendran necessàriament:

  1. a) La durada completa de la jornada setmanal.
  2. b) El control de la durada mitjana dels temps de treball setmanal, pauses i treball nocturn.
  3. c) El control dels temps de treball que no siguin de conducció del vehicle.

La informació que proporcioni la Inspecció de Treball i Seguretat Social als organismes competents sobre aquestes actuacions inclourà el nombre de conductors controlats a la carretera, el nombre de controls als locals de les empreses, el nombre de jornades de treball controlades i el número i tipus d’infraccions registrades, i s’hi indicarà si el transport va ser de passatgers o de mercaderies de conformitat amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 2 de la Directiva 2006/22, de 15 de juliol.

Tercer. Sobre els controls concertats amb autoritats competents d’altres estats de la Unió Europea.

De conformitat amb l’article 5 de la Directiva 2006/22, la Inspecció de Treball i Seguretat Social procurarà organitzar controls als locals de les empreses mitjançant inspeccions concertades amb els organismes competents d’altres estats membres.

Aquests controls concertats seran efectuats de forma simultània o successiva per les autoritats de control de dos o més estats membres, cadascuna al seu propi territori de conformitat amb el que disposa l’article 8 del Reglament 2019/1149, de creació de l’autoritat. Laboral Europea i les directrius de desenvolupament dictades per aquesta autoritat.

Quart. Sobre la col·laboració de l’Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social (OEITSS) amb l’Organisme d’Enllaç Intracomunitari.

En compliment de l’article 7 de la Directiva 2006/22, la Inspecció de Treball i Seguretat Social participarà en el sistema d’intercanvi de dades estadístiques biennals a la Comissió d’acord amb el Reglament (CE) 561/2006, subministrant informació a través del Ministeri de Transports. , Mobilitat i Agenda Urbana en qualitat d’organisme d’enllaç intracomunitari.

D’acord amb l’article 9 de la Directiva 2006/22, l’OEITSS contribuirà al sistema nacional de classificació de riscos de les empreses del sector facilitant al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana les dades que us sol·licitin sobre les infraccions i sancions a l’ordre social en la forma que s’acordi amb aquest organisme.

Deixa un comentari