COMGEST ECONOMISTES S.L.

Dins de les mesures aprovades al Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, es troben aquelles relatives al transport que pretenen resoldre els problemes que han enfrontat els professionals del sector i que ha provocat la vaga de les darreres setmanes. Les mesures aprovades són:

1-Serveis o activitat mínima a ports

Les Autoritats Portuàries podran eliminar o reduir motivadament els trànsits mínims exigits per a l’any 2022, que estiguin establerts en els corresponents títols concessionals, en aquells casos en què no sigui possible assolir aquesta activitat o trànsit mínim compromesos per causa de l’afectació de la recent situació d’increment dels costos energètics a l’activitat de les concessions.

Així mateix, les Autoritats Portuàries podran eliminar o reduir motivadament els trànsits mínims exigits per a l’any 2022 que estiguin establerts en els corresponents títols concessionals quan no sigui possible assolir aquesta activitat o trànsit mínim compromesos a les concessions que operin trànsits que s’hagin vist afectats per tenir origen o destinació Ucraïna.

Durant l’exercici de 2022, no s’aplicaran les penalitzacions per incompliments d’activitat o tràfics mínims atribuïbles a les causes indicades anteriorment.

2-Ajornament en el pagament de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta al sector del transport urbà i per carretera

Les empreses amb treballadors en alta al Règim General de la Seguretat Social i els treballadors inclosos al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar, directament o a través dels seus autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), un ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta la meritació dels quals tingui lloc entre els mesos d’abril a juliol de 2022, en el cas d’empreses, i entre els mesos de maig a agost del 2022, en el cas de treballadors autònoms.

Aquest ajornament s’ajustarà als termes i condicions establerts amb caràcter general a la normativa de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

  • Les sol·licituds d’ajornament s’han d’efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents a les quotes assenyalades al paràgraf primer d’aquest article.
  • Serà d’aplicació un interès del 0,5 per cent, en lloc del que preveu l’article 23.5 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
  • L’ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que comprengui, s’amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d’amortització de quatre mesos per cada mensualitat sol·licitada, sense que excedeixi un total de 16 mensualitats. El primer pagament es produirà a partir del mes següent a aquell en què aquesta resolució s’hagi dictat.
  • La sol·licitud d’aquest ajornament determinarà la suspensió del procediment recaptatori respecte a les quotes afectades per aquest i que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social fins que es dicti la resolució corresponent.

3-Línia d’ajuts directes a empreses i professionals del transport per carretera i ferrocarril

S’estableix un sistema d’ajudes directes, corresponent a l’exercici 2022, per a la concessió de suport financer a empreses privades i treballadors autònoms l’activitat dels quals s’enquadra entre les compreses en els codis següents de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques:

          Codi CNAE                                    Activitat

4932                                 Transport amb taxi

4939                                 Transport terrestre passatgers n.c.o.p

4941                                 Transport de mercaderies per carretera

8016                                 Servei de transport sanitari de persones

 

Les ajudes seran de la quantitat següent:

Vehicle Import (euros)
Mercaderia pesada. Camió. MDPE. 1.250
Mercaderia lleugera. Furgoneta. MDLE. 500
Autobus. VDE. 950
Taxis. VT. 300
Vehicle lloger amb conductor. VTC. 300
Ambulància VSE. 500

 

La sol·licitud es presentarà a la Seu Electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, emplenant el formulari electrònic que a aquest efecte posi a disposició l’Agència Estatal d’Administració Tributària i en què necessàriament, haurà de figurar el compte bancari on voleu que es us faci l’abonament.

El termini de presentació del formulari finalitzarà el 30 dabril de 2022.

Per agilitzar la tramitació, els òrgans competents del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana remetran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, en el termini de tres dies a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, un fitxer informàtic , en format compatible amb les bases de dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en què es determinin NIF/CIF del transportista, tipus de llicència de què és titular i vehicles que té a la seva disposició.

4-Línia d’ajuts directes a empreses ferroviàries privades afectades per la pujada dels preus dels carburants i l’energia de tracció

L’import per empresa de l’ajuda es determinarà atenent el nombre de locomotores de tracció dièsel explotades per cada beneficiari, amb la quantia d’ajuda següent per locomotora, sense que en cap cas l’import resultant pugui superar la quantitat de 400.000 euros per empresa. La quantia es determinarà en funció de:

 

Vehicle                                                     Import (euros)

                          Locomotora amb tracció dièsel.                              15.000

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 31 de març de 2022

Departament Laboral

Deixa un comentari