COMGEST ECONOMISTES S.L.

AJUT AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ DEL PROGRAMA GIRONA ACTUA(+) PER A MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES ENFRONT LA COVID-19 AMB DOMICILI FISCAL O CENTRE DE TREBALL UBICAT AL MUNICIPI DE GIRONA.

 

Benvolgut client,

L’Ajuntament de Girona, amb l’objectiu de mitigar els efectes de la crisi sanitària generada per la COVID-19, va aprovar un pla de mesures excepcionals, entre elles la creació d’una nova línia d’ajuts a les empreses, entitats i autònoms/es, sota el nom Girona Actua (+), dirigits al manteniment de l’ocupació, aprovació de la convocatòria al BOP núm. 232 del 02/12/2020.

L’Ajuntament de Girona destinarà un pressupost de 250.000 € dirigit als autònoms/es individuals i a les microempreses, entitats i autònoms/es que ocupen fins a 10 treballadors/ores per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Aquests ajuts tenen com a objectiu contribuir al manteniment de l’ocupació de totes aquelles activitats empresarials que s’han vist afectades per l’estat d’alarma decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Es pretén, d’una banda, donar suport al teixit econòmic local per a la continuïtat de la seva activitat i, de l’altra, evitar l’entrada a l’atur de persones que, amb anterioritat a aquesta crisi sanitària, es trobaven en situació d’ocupació.

 

Aquest ajut va adreçat a empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre que compleixin els següents requisits, del qual s’han obert 2 línies de subvencions:

Línia 1. Subvencions dirigides als autònoms/es individuals que no ocupen treballadors/ores:

Persones treballadores autònomes que no ocupen treballadors/ores, que compleixin els següents requisits:

 

  • Amb alta al Règim Especial de Treball Autònom (RETA), com a empresari/ària individual, amb anterioritat al dia 14 de març de 2020.

 

  • Amb domicili fiscal al municipi de Girona amb anterioritat al dia 14 de març de 2020.

 

  • Que siguin titulars de negocis que es trobin en alguna de les situacions següents:

 

   • Que obligatòriament hagin hagut de romandre tancats a partir de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

 

   • Que, tot i no estar obligats/des a tancar temporalment, han hagut de cessar l’activitat.

 

   • Que hagin causat baixa temporal de l’activitat.

 

   • Que hagin patit una disminució de la facturació de, com a mínim, un 50%, durant els mesos transcorreguts entre l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i l’inici de la fase 0 de desescalada, respecte al mateix període de l’any 2019.

 

Serà imprescindible acreditar el manteniment de l’alta al RETA en el termini de 6 mesos posteriors a l’atorgament de l’ajut.

La quantia màxima de l’ajut per la línia 1 serà de 1.000€

 


Línia 2. Subvencions dirigides a les microempreses, entitats i autònoms/es amb plantilles de fins a 10 treballadors/es:

Microempreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre que a data de 29 de febrer de 2020 comptessin amb una plantilla de fins a 10 treballadors/ores; amb domicili fiscal, delegació o centre de treball ubicat al municipi de Girona, i que es trobin en alguna de les següents situacions:

 

  • Que hagin sol·licitat un ERTO per motiu de causa major, a partir del dia 14 de març de 2020, i que aquest s’hagi resolt favorablement.

 

  • Que s’hagin vist obligades a aturar temporalment l’activitat, a partir de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

 

  • Que, tot i no estar obligats/des a tancar temporalment, han hagut de cessar l’activitat.

 

  • Que hagin patit una disminució de la facturació de, com a mínim, un 50%, durant els mesos transcorreguts entre l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i l’inici de la fase 0 de desescalada, respecte al mateix període de l’any 2019.

 

 

La quantia total de la subvenció es determinarà en funció d ela mida de l’empresa o entitat:

Fins a 5 treballador/ores: 1.425,00€ (període subvencionable 3 mesos)

De 6 a 10 treballadors/ores: 2.375,00€ (període subvencionable 5 mesos).

 

La concessió de la subvenció s’efectuarà mitjançant l’assignació d’una puntuació, d’acord amb els criteris establerts ens aquestes bases (BOP núm. 209 del 03/10/2020) i s’atorgarà seguint l’ordre de major a menor puntuació i fins a l’esgotament de la dotació pressupostària prevista.

El període de presentació de sol·licituds s’obrirà des del dia 07 de desembre fins al 20 de desembre de 2020.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Deixa un comentari