COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolguts clients,

Per si volen traslladar-ho als seus treballadors, els informem que recentment s’ha publicat l’Ordre EMT/51/2022, de 24 de març, per la qual s’obre la inscripció prèvia per sol·licitar l’ajut extraordinari adreçat a treballadors/ores afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i també a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Els hi detallem un resum de l’Ordre:

Inscripció prèvia:

  • Cal fer la inscripció prèvia per poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits establerts. La prelació per ordre d’entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.
  • Una vegada publicada la convocatòria dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

Beneficiaris de l’ajut:

 

  • Els treballadors/ores per compte d’altri, inclosos el que tinguin un contracte fix discontinu.
  • Els socis/sòcies treballadors de cooperatives i societats laborals, i els socis/sòcies de treball de cooperatives.

Requisits per tramitar la inscripció prèvia:

 

  1. a)Tenir el domicili de residència a un municipi de Catalunya de l’1 al 31 de gener de 2021, període en el qual la persona sol·licitant percebia l’ERTO o l’ajuda extraordinària.
  2. b)Trobar-se incloses en un ERTO, amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període inclòs entre l’1 i el 31 de gener de 2022. Es consideren que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits que l’empresa hagi decidit la suspensió de contractes, d’acord amb del Reial decret 8/2020, de 17 de març, de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19; el Reial decret 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial; i el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació. La vigència de l’article 9 d’aquest Reial decret llei 30/2020, s’ha prorrogat fins al 28 de febrer de 2022 per l’article 6 i l’article 7 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.
  3. c)Ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del SEPE, o de la prestació extraordinària que preveu l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre.
  4. d)Complir els requisits que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa aplicable.

Termini per tramitar la inscripció prèvia:

 

  • Des de les 9.00 hores del dia 5 d’abril de 2022 i fins a les 14.00 hores del dia 14 d’abril de 2022.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment al respecte.

Atentament,

Deixa un comentari