COMGEST ECONOMISTES S.L.

A PARTIR DE L’11 DE JULIOL ELS PAGAMENTS EN EFECTIU EN SERVEIS PROFESSIONALS S’HAN LIMITAT FINS A 1.000€

 

Benvolgut client,

El BOE del 10 de juliol va publicar la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, aquesta llei inclou la reducció del límit dels pagaments en efectiu quan una de les parts intervingui en qualitat d’empresari o professional.

Aquesta reducció implica:

a)El pagament en efectiu de 2.500 euros passa a 000 euros, o el seu contravalor en moneda estrangera.

b)Redueix el límit de 15.000 euros a 000 euros quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional.

 

A l’efecte del càlcul se sumaran els imports de totes les operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

Aquesta limitació no resulta aplicable als pagaments entre particulars, ni als pagaments i ingressos realitzats en entitats de crèdit.

Respecte les operacions que no es pugin efectuar en efectiu, els intervinents hauran de conservar els justificants del pagament durant el termini de 5 anys des de la data del mateix, per tal d’acreditar que el pagament es va efectuar a través d’algun dels medis de pagament diferents a l’efectiu.

L’incompliment de les limitacions als pagaments en efectiu és constitutiu d’infracció administrativa:

    • Seran subjectes infractors tant el pagador com el receptor que responen de forma solidària i l’Agència Tributària es podrà adreçar indistintament a qualsevol d’aquests o contra ambdós.
    • La base de la sanció serà la quantia pagada en efectiu en les operacions d’import igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros.
    • La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional al 25% de la base de la sanció.

 

Girona, 30 de juliol de 2021

Departament Fiscal

Deixa un comentari