CIRCULAR PLUSVÀLUA MUNICIPAL

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA Benvolgut client, El 9 de novembre, es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), relatiu a l’Impost […]