COMGEST ECONOMISTES S.L.

 • Constitució de societats mercantils.
 • Constitució, transformació i dissolució de comunitats de béns, societats civils, fundacions, cooperatives i associacions en general.
 • Reorganitzacions d’estructures empresarials (fusions, escissions, …).
 • Nomenament i cessament d’administradors.
 • Atorgament i revocació de poders.
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Assistència a Juntes Generals i Consells d’Administració.
 • Mediació i negociació en conflictes mercantils.
 • Acords parasocials.
 • Assessorament, planificació i seguiment de processos concursals.
 • Assessorament jurídic: consultes telefòniques o electròniques amb advocats especialitzats.
 • Contractació mercantil: redacció i negociació de tot tipus de contractes mercantils i bancaris:
  immobles, Compravenda, permutes, hipoteques, segregacions, agrupacions, declaracions d’obra nova, divisions de propietat horitzontal, etc…
 • Arrendament de locals de negoci i habitatges.
 • Contractes de préstec i de compte en participació.
 • Contractes d’agència, de distribució.
 • Contractes d’obra.
 • Assessorament i tramitació d’herències i reclamacions hereditàries.
 • Procediments de desnonament i precaris.
 • Assessorament i gestió en la recuperació d’impagats: reclamació de morositat en procediment monitori.
 • Divorcis de mutu acord.
 • Recursos de multes.
 • Accions judicials d’extrajudicials en contra de productes financers: swaps, clips, ass. cobertures…
 • Servei ofert en en col.laboració amb Q-BIK Serveis Jurídics S.L.