COMGEST ECONOMISTES S.L.

CIRCULAR RENTA 2023

El proper 31 de desembre del 2023 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF, una bona planificació fiscal prèvia, ajudarà a determinar el resultat final de la vostra declaració de Renda del proper exercici. Comentem algunes recomanacions tributàries que us poden ser d’utilitat:   PRINCIPALS APUNTS   NOVETAT:  AUTONOMS    Obligació de declarar per […]

CIRCULAR MÓDULOS

Benvolgut client,   Us recordem les incompatibilitats entre els sistemes d’Estimació Directa i els d’Estimació Objectiva, la renúncia i l’exclusió:   INCOMPATIBILITATS: Si el contribuent es troba dins del sistema d’Estimació Directa, ha de determinar el seu rendiment de TOTES les seves activitats per el mateix Sistema, encara que alguna de les seves activitats es […]

CALENDARIO LABORAL AÑO 2024

FESTES NACIONALS   1 DE  GENER               Cap d’Any (dilluns) 6 DE GENER*             Reis (dissabte) 29 DE MARÇ               Divendres Sant 1 D’ABRIL*                 Dilluns de Pasqua 1 DE MAIG                 Festa del Treball (dimecres) 24 DE JUNY*           Sant Joan (dilluns) 15 D’AGOST              L’Assumpció(dijous) […]

INTRASTAT-349

Benvolgut client, Recordem els límits a partir dels quals hi ha obligació de presentar la declaració  INTRASTAT i la periodicitat de la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349): INTRASTAT: L’Intrastat és una normativa Europea que va néixer com a conseqüència de la necessitat de conèixer les estadístiques del comerç conseqüència de tots el moviments de mercaderies, […]

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)

Benvolgut client, Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):   – Les Persones Físiques.   – Subjectes passius, que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol […]

EXONERACIÓN RETENCIÓN ARRENDAMIENTOS

Benvolgut client,   Si vostè   és   propietari   d’immobles  arrendats afectes a activitats econòmiques,    i    li    cal   sol·licitar   el certificat d’exoneració  de practicar  retenció  d’IRPF  i  IS  en arrendaments  i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener. La  norma  permet  exonerar  de l’obligació  de […]

CARTA RECORDATORIO – NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS OBLIGATORIAS (NEO)

D’acord amb la llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques ( articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a tramitar qualsevol procediment administratiu, entre altres:   Les persones jurídiques Les entitats sense personalitat jurídica Qui exerceixi una […]

SUBVENCIONES GASTRONOMIA CATALANA

Benvolgut client, Novament us fem arribar informació d’algunes subvencions que poden ser del vostre interès   Subvencions gastronomia catalana 18/09/2023 s’han obert les bases reguladores per a ajuts de minimis per al foment de la gastronomia catalana. Dins de les 6 línies que s’activaran les empreses del sector de la restauració podran acollir-se a les […]

SUBVENCIONES SEPTIEMBRE 2023

Benvolgut client, Us detallem algunes subvencions de convocatòria oberta. SUBVENCIONS A L’AUTOOCUPACIÓ Autoocupació de Joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil És una subvenció de 15.120€ per sol·licitant per a la inserció de joves menors de 30 anys mitjançant l’autoocupació com a autònom persona física. Abans de la sol·licitud ha d’haver estat apuntat a l’oficina […]

DECLARACIÓN RENTA EJERCICIO 2022

Com cada any, ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per a l’estudi, confecció i presentació de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2022. La seva tranquil·litat és la nostra feina, l’equip de ComGest Economistes li […]