Circular Informativa renta 2022

El proper 31 de desembre del 2022 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF, una bona planificació fiscal prèvia, ajudarà a determinar el resultat final de la vostra declaració de Renda del proper exercici. Comentem algunes recomanacions tributàries que us poden ser d’utilitat:   PRINCIPALS APUNTS   NOVETAT:  AUTONOMS    Obligació de declarar per […]

Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha arribat a un acord amb els sindicats, CCOO i UGT, per concretar el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) recollit a l’acord signat el passat 1 de juliol dins del primer bloc de la reforma de pensions. El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional serà aplicable, contingent i temporal. Combina diversos elements […]

CARTA RECORDATORIO NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS OBLIGATORIAS (NEO)

D’acord amb la llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques ( articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a tramitar qualsevol procediment administratiu, entre altres:   Les persones jurídiques Les entitats sense personalitat jurídica Qui exerceixi una […]

Circular Informativa Intrastat-349

Benvolgut client, Recordem els límits a partir dels quals hi ha obligació de presentar la declaració  INTRASTAT i la periodicitat de la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349):   INTRASTAT: L’Intrastat és una normativa Europe que va néixer com a conseqüència de la necessitat de conèixer les estadístiques del comerç conseqüència de tots el moviments de […]

Circular Informativa Modulos 2022

Benvolgut client,   Us recordem les incompatibilitats entre els sistemes d’Estimació Directa i els d’Estimació Objectiva, la renúncia i l’exclusió:   INCOMPATIBILITATS: Si el contribuent es troba dins del sistema d’Estimació Directa, ha de determinar el seu rendiment de TOTES les seves activitats per el mateix Sistema, encara que alguna de les seves actitivats es […]

CIRCULAR IAE 2022

Benvolgut client, Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):   – Les Persones Físiques.   – Subjectes passius, que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol […]

CIRCULAR EXONERACIÓN RETENCIÓN ARRENDAMIENTOS

Benvolgut client,   Si vostè   és   propietari   d’immobles  arrendats afectes a activitats econòmiques,    i    li    cal   sol·licitar   el certificat d’exoneració  de practicar  retenció  d’IRPF  i  IS  en arrendaments  i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener. La  norma  permet  exonerar  de l’obligació  de […]

Ayudas del programa de modernización del comercio (Next Generation EU)

Benvolgut client, El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat els criteris de distribució i el repartiments territorial del crèdit destinat al finançament del Programa de modernització del Comerç: Fonts Tecnològic fruit de l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç.   La convocatòria té com a finalitat promoure  la incorporació de noves tecnologies que permetin […]

EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Us informem que a partir del 19 d’octubre 2022 ha entrat en vigor la Llei “Crea y Crece” que permet protegir a més de l’habitatge habitual del treballador autònom persona física, també els béns del negoci davant possibles embargaments. Per tenir accés a la protecció dels béns del negoci i de l’habitatge habitual, cal donar-se […]

SUBVENCIÓN PROGRAMA CONTRATACIÓN “TU + 1”

OBJECTIU Amb aquest programa, es vol fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part del col·lectiu d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec que, malgrat el seu potencial de creixement, es troba amb més dificultats que altres col·lectius per potenciar el seu creixement i l’evolució dels seus negocis. BENEFICIARIS I PERSONES DESTINATÀRIES DELS […]