COMGEST ECONOMISTES S.L.

 • Valoracions d’empreses.
 • Adquisició i venda d’empreses.
 • Anàlisi dels estats financers de l’empresa a efectes de poder optimitzar la gestió i el control interns, comparatiu en diferents exercicis.
 • Informes i dictàmens econòmic-financers.
 • Pla de tresoreria i viabilitat.
 • Anàlisi de potencials inversions i la seva viabilitat financera.
 • Gestió i assessorament en la implantació i seguiment de comptabilitats de costos.
 • Dictàmens pericials.
 • Estructuració de plans comptables.
 • Ratis financers i econòmics.
 • Punt d’equilibri.
 • Estudi de l’evolució dels marges, dels resultats i de la rendibilitat.
 • Estudis de mercat.