COMGEST ECONOMISTES S.L.

ComGest|economistes disposa dels mitjans tècnics i humans per gestionar el servei d’assessoria comptable en diverses modalitats:

1.- SERVEI COMPTABLE INTEGRAL
Demanem la documentació comptable o la recollim cada mes a casa del client i li retornem un cop feta la feina.
El client ens proporciona tota la informació comptable (factures de clients, proveïdors, extractes i rebuts bancaris … etc.) i se li confecciona una comptabilitat informatitzada. El client té l’opció de demanar al despatx informació relacionada amb la seva empresa en qualsevol moment. L’assessoria disposa de les dades necessàries per tal d’elaborar els impresos per complir amb la normativa fiscal. (obligacions tributàries mensuals, trimestrals, anuals i declaracions informatives)
ComGest|economistes també ofereix a les petites empreses, associacions i professionals la possibilitat de portar completament la gestió comptable ( Confeccionar les factures als clients, gestionar el cobrament, enviament de circulars etc..)

2.-SERVEI D’ASSESSORIA COMPTABLE
El client porta la seva pròpia comptabilitat i se li ofereix un servei d’assessorament permanent, comprovant que són de correcta aplicació tots els principis comptables. Un especialista de l’assessoria es desplaça a les instal·lacions del client per tal d’analitzar conjuntament amb el departament administratiu els temes de caire comptable o fiscal que van sorgint. També es poden solucionar consultes puntuals a traves del telèfon o correu electrònic. ComGest|economistes assessora al client sobre els programes informàtics de comptabilitat més adients a la seva empresa.

3.- SERVEIS TELEMÀTICS.
L’assessoria i el client comparteixen un mateix programa informàtic que es pot utilitzar des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet i unes contrasenyes que només coneix l’assessor i la persona responsable de la comptabilitat de l’empresa. D’aquesta manera la relació ComGest – CLIENT és immediata i la solució de les incidències molt més ràpida.

4.- INFORME PERSONALITZAT.
L’assessoria emet cada trimestre un informe personalitzat on es detalla l’estat actual de la comptabilitat i la comparació amb períodes anteriors. En aquest document s’hi detalla també el punt d’equilibri, les necessitats operatives de finançament, a banda de qualsevol altra informació a tenir en compte en el cas concret de cada empresa. Tota aquesta informació la trobem també recollida en gràfics. Els informes estàndard s’emeten cada trimestre però s’atén a les particularitats de cada empresa i per tant poden ser mensuals, trimestrals, semestrals, anuals o a demanda.
Si l’empresa ho demana, es prepara també un pressupost anual, per tal de poder seguir l’evolució econòmica i, juntament amb l’informe, analitzar si es compleixen les previsions del pressupost confeccionat, i preveure un resultat aproximat de l’any.
Es fan reunions periòdiques amb els clients, o bé quan aquests ho sol·liciten, per tal d’analitzar i comentar l’informe, així com el pressupost anual. En aquestes reunions també es determina si s’han de prendre decisions que afecten a l’empresa o a l’empresari, entre d’altres aspectes. És important tenir una informació acurada de l’empresa, per tal de poder emprendre accions en el moment oportú, i per això, creiem que és imprescindible realitzar les reunions periòdiques amb els nostres clients, per tal de beneficiar-los en la mesura del possible, a obtenir un bon funcionament i rendibilitat de la seva empresa.

5.- ALTRES SERVEIS COMPTABLES:
Assessorament de la normativa comptable.
Assessorament en aplicacions informàtiques.
Projectes per superar situacions de crisi i plans de viabilitat.
Servei d’actualització de les normatives comptables i mercantils.
Estudi i confecció de comptabilitats oficials.
Actualització de la comptabilitat endarrerida.
Confecció dels llibres oficials i la seva presentació al Registre Mercantil.
Anàlisi de la Comptabilitat, Informes trimestrals de l’evolució de l’empresa amb el comparatiu d’altres exercicis.
Adaptació als plans comptables sectorials.
Trasllat del personal de l’àrea comptable de l’assessoria a casa del client per cobrir necessitats puntuals; Baixes de maternitat, malalties , etc…
Suport i assessorament permanent al departament de comptabilitat.
Actualització i presentació de llibres al registre.
Actualització de impostos de societats i comptes anuals endarrerits.
Confecció de quadres d’amortització d’immobilitzat.
Pretancament i Tancaments Comptables segons protocols establerts.
Confecció de balanços .
Revisions comptables segons petició del client.