NOVETATS

EXONERACIÓ RET LLOGUERS

Benvolgut client,

 

Si vostè és propietari d’immobles arrendats i li cal sol·licitar el certificat d’exoneració de practicar retenció d’IRPF i IS en arrendaments i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener.

 

La norma permet exonerar de l’obligació de practicar retenció en la renda generada per l’arrendament d’immobles quan:

 

• L’activitat de l’arrendador estigui classificada en algun dels epígraf del grup 861 de la Secció Primera de les tarifes de l’IAE o en algun altre epígraf que classifiqui l’activitat d’arrendament o sotsarrendament de béns immobles, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament o sotsarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígraf del citat grup 861, no hagués resultat quota cero.

 

• Quan la suma del valor cadastral dels immobles afectes a l’activitat d’arrendament supera els 601.012, 10 Euros, el que significa que no tributarem a quota zero, en aquest cas també es pot sol·licitar el certificat d’exoneració de retenció.

 

• Quan es tractin d’arrendaments d’habitatges a empreses pels seus treballadors.

 

 

• Quan les rendes satisfetes per l’arrendatari a un mateix arrendador no superi els 900.- € anuals.

 

Recordi que és el propietari qui ha de sol·licitar el certificat, per tal que l’arrendatari no practiqui la retenció corresponent, i fer-lo extensible a tercers.

 

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

 

Restem a la vostra disposició per a la tramitació i sol·licitud del certificat d’exoneració, així com per a qualsevol altre gestió.

 

Departament fiscal

DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS (MODEL 347)

Benvolgut client,


Ens adrecem a vostè per recordar-li que durant el mes de febrer, dins de les obligacions
tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del
MODEL 347 corresponent a l´exercici 2016, declaració informativa anual d´operacions
amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.- Euros.


En el cas que tingui contractats els serveis comptables amb el nostre despatx i la
comptabilitat es confeccioni des de COMGEST ECONOMISTES, S.L., segueixi les
instruccions de l´apartat A de la present circular.


Per contra, si la comptabilitat la gestiona vostè des de les seves oficines, llegeixi
directament l´apartat B.


APARTAT A


Durant la primera setmana de febrer, rebran per correu electrònic la relació de clients
i proveïdors a incloure en l´esmentat model, obtinguts a través de la documentació que
ens ha facilitat per a la confecció de la seva comptabilitat. Abans del proper dia 20 de
febrer de 2017 ens haurien de confirmar les dades incloses en el llistat i/o comunicar
qualsevol variació que calgui efectuar sobre les mateixes. En cas de no rebre cap
comunicació seva abans de la data indicada anteriorment, entendrem la seva
conformitat amb les dades que li hem facilitat.


APARTAT B


A fi i efecte de complimentar l´esmentat model, els agrairíem que abans del proper dia
15 de Febrer de 2017 ens facin arribar, mitjançant el suport que considerin més oportú
(paper, correu electrònic, .....), la següent informació referent a les mencionades
operacions:

 

⇒ Nom fiscal
⇒ N.I.F.
⇒ Tipus d'operació ( proveïdor, client, etc... )
⇒ Adreça fiscal (incloent-hi el Codi Postal)
⇒ L'import anual de les operacions realitzades (IVA inclòs) juntament amb el
seu desglòs trimestral.


Tanmateix, els recordem que dins de les operacions que cal declarar, també cal
incloure les següents operacions sempre i quan aquestes superin els 3.005,06.- €:


⇒ Els leasings
⇒ Primes d´assegurances pagades
⇒ Interessos corresponents a préstecs bancaris
⇒ Les subvencions cobrades de qualsevol Administració Pública
⇒ Els imports superiors a 6.000,00 euros que s'hagin percebut en metàl·lic de
cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.


Així mateix, indicar que s'han de declarar de forma separada les quantitats
percebudes durant l'exercici per la transmissió d'immobles subjectes a IVA, ja estiguin
exemptes o no exemptes a IVA o que es tracti d'una operació amb inversió del subjecte
passiu, havent-ho de desglossar trimestralment.


Els recordem les novetats introduïdes en l'exercici 2014 i que continuen vigents per a
l'exercici 2016, destacant les següents:


⇒ Únicament els arrendadors i els arrendataris de locals de negoci que no es
practiqui retenció (no es declaren en el Model 180) hauran de declarar de forma
separada, els imports trimestrals d'operacions d'arrendament d'immobles. Així
mateix, els propietaris/arrendadors hauran de detallar la renda anual, les dades
identificatives i la referència cadastral de cada immoble per separat.


Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal estan obligades a
presentar la declaració, havent-se de subministrar la informació de forma anual.


⇒ Determinades entitats o establiments de caràcter social (Art. 20.Tres Llei IVA)
estan obligades a presentar la declaració per les adquisicions en general de
béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o
professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d'aquesta naturalesa.


⇒ Els subjectes passiu acollits al Règim Simplificat d'IVA (mòduls en IVA) hauran de
consignar en la declaració no només les operacions per les que emetin factura
(ingressos), sinó també aquelles operacions que hagin rebut factures (compres i
despeses) que hagin anotat en el Llibre Registre de Factures Rebudes.


⇒ Les diferents Administracions Públiques hauran de relacionar totes les
subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import.


⇒ Les operacions incloses en el Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC) s'hauran
de consignar de forma separada i per l'import anual, havent d'informar els
subjectes passius acollits a aquest règim i els destinataris de les operacions
incloses en aquest règim, els següents imports:


1. Import meritat durant l'exercici d'acord amb la regla general de
meritament (Art. 75 Llei IVA): import de les factures emeses i/o rebudes
durant l'exercici.
2. Import meritat durant l'exercici segons els criteris del règim especial (Art.
163 terdecies Llei IVA): Import (a) de les factures cobrades o satisfetes
durant l'exercici i (b) de les factures de l'exercici anterior que no s'havien
cobrat o satisfet i que en aquest exercici s'ha ingressat l'IVA meritat o
s'ha deduït l'IVA suportat.


⇒ Els destinataris de les operacions amb inversió del subjecte passiu (Art. 84.1.2º Llei
IVA), en virtut de les quals el destinatari és el subjecte passiu de l'operació,
hauran de declarar-les de forma separada i desglossades trimestralment.
Informant l'import de la contraprestació, IVA exclòs.


⇒ Les operacions subjectes i exemptes d'IVA, relatives a béns vinculats o destinats
a ser vinculats al règim de dipòsit diferent del duaner, s'han de declarar de
forma separada i desglossades trimestralment.


D´altra banda, els recordem que NO cal incloure en aquesta declaració qualsevol
operació sobre la que l'obligat tributari vingui sotmès a presentar informació periòdica
a l´Administració Tributària, això és:


⇒ Operacions intracomunitàries (declarades mitjançant el model 349).
⇒ Factures de compra sotmeses a retenció (professionals declarats en el model
190).
⇒ Lloguers satisfets o pagats per l'arrendatari sotmesos a retenció (Model 180).
⇒ Lloguers percebuts o cobrats per l'arrendador sotmesos a retenció (des del
passat exercici 2014 i continua vigent en l'exercici 2016, ja que l'arrendatari ha
de subministrar en el Model 180 les dades de l'immoble arrendat).


Tanmateix, tampoc cal declarar les següents operacions:


⇒ Exportacions i importacions. No s'aplica als serveis relacionats amb les
exportacions i les importacions, els quals s'han d'informar en la declaració.
⇒ Aquelles que hagin suposat entregues de béns o prestacions de serveis per les
quals l'obligat tributari no estigui obligat a expedir i entregar factura o document
substitutiu consignant les dades de identificació del destinatari. Per exemple:
indemnitzacions percebudes de companyies d'assegurances.


Donada la importància del model 347 en quant a la informació que incorpora i a la
vinculació entre declaracions al tractar-se de dades coincidents, els demanem el
màxim rigor sobre els imports que ens facilitin.


Sense més, i a l'espera de la citada documentació, rebin una cordial salutació i els
informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.


Girona, 1 de febrer de 2017


Departament Fiscal

CALENDARI LABORAL 2017

CALENDARI LABORAL ANY 2017
 
FESTES NACIONALS
 
6 DE GENER* Reis (Festa estatal)
 
14 D’ ABRIL Divendres Sant (Festa estatal)
 
17 D’ ABRIL* Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)
 
1 DE MAIG Festa del Treball (Festa estatal)
 
24 DE JUNY* Sant Joan (Festa autonòmica)
 
15 D’AGOST L’ Assumpció (Festa estatal)
 
11 DE SETEMBRE Diada Nacional de Catalunya (Festa autonòmica)
 
12 D’OCTUBRE Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)
 
1 DE NOVEMBRE Tots Sants (Festa estatal)
 
6 DE DESEMBRE Dia de la Constitució (Festa estatal)
 
8 DE DESEMBRE La Immaculada (Festa estatal)
 
25 DE DESEMBRE Nadal (Festa estatal)
 
26 DE DESEMBRE* Sant Esteve (Festa autonòmica)
 
 
De les 4 festes ressenyades amb(*), n’ hi haurà una, a triar entre les quatre, que és de caràcter recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.
 
FESTES LOCALS
 
CONTACTEU AMB NOSALTRES I US INFORMAREM.
 
 
VACANCES
 
 
SEGONS CONVENI COL·LECTIU D’APLICACIÓ.
 

PRÒRROGA CESSAMENT ACTIVITAT AUTÒNOMS

Pròrroga de la prestació per cessament d'activitat i les exempcions en la cotització (RD-Llei 24/2020)

 

Ha sortit publicat en el BOE del dia 27 de juny 2020 la prorroga per al cessament d’activitat per part dels treballadors autònoms fins al 30/09/2020

Així queda la pròrroga de la prestació per cessament d'activitat (articles 8 i 9 de l'RD-Llei 24/2020, publicat en BOE el dissabte, 27 de juny i en vigor des del mateix dia 27).

Exempció en la cotització a partir de l'1 de juliol de 2020

A partir de l'1 de juliol de 2020, l'autònom inclòs en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar que estigués d'alta en aquests règims i vingués percebent el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat prevista en l'article 17 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, tindrà dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional.

Les quanties seran les següents:

- 100 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.

- 50 per cent de les cotitzacions corresponents al mes d'agost.

- 25 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

La base de cotització que es tindrà en compte a efectes de la determinació de l'exempció serà la base de cotització que tingués en cada un dels mesos indicats.

L'exempció en la cotització dels mesos de juliol, agost i setembre es mantindrà durant els períodes en què els treballadors percebin prestacions per incapacitat temporal o qualsevol altres subsidis sempre que es mantingui l'obligació de cotitzar.

IMPORTANT!: L'exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d'activitat.

 

 

Prestació de cessament d'activitat i treball per compte propi

Els autònoms que vinguessin percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat (art. 17 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març) podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 327 de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, complint els requisits establerts.

Addicionalment, l'accés a aquesta prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre del l'any 2020 de al menys el 75% en relació amb el mateix període del l'any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre del 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no podent excedir 1.939,58 euros mensuals.

Autònoms amb treballadors al seu càrrec

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, haurà d'acreditar el temps de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, podent ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l'entitat gestora perquè aportin els documents necessaris que acreditin aquest extrem.

Temps de gaudi de la prestació

Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins al 30 de setembre de 2020, sempre que el treballador tingui dret en els termes fixats en l'article 338 de el text refós de la LGSS. A partir d'aquesta data només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d'activitat si concorren tots els requisits de l'article 330 de la Llei General de la Seguretat Social.

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l'Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efectes de:

- 1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans del 15 de juliol

- Amb efecte des del dia següent a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir del 31 de gener de 2021.

Cotitzacions

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d'ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

La mútua col·laboradora o, si escau, l'Institut Social de la Marina, abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar activitat alguna.

Si es produeix el cessament definitiu en l'activitat amb anterioritat a el 30 de setembre de 2020, els límits dels requisits fixats en aquest apartat es prenguessin de manera proporcional a el temps de la durada de l'activitat, a aquests efectes el càlcul es farà computant a la seva integritat el mes en què es produeixi la baixa en el règim de Seguretat Social en el que estigués enquadrat.

Què pot fer l'autònom un cop rebuda la prestació

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

- Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020, i tindrà efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.

- Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre del 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts a la normativa, amb la corresponent pèrdua de el dret a la prestació.

 

Girona, 01 de juliol de 2020

COMGEST ECONOMISTES

 

 

MESURES PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-19

MESURES PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-19

S’ha creat un Pla per a la reactivació econòmica i manteniment de l’ocupació que recull les següents mesures per autònoms:

Mesura d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i treballadors autònoms

 • Objectiu: Mantenir l’ocupació dels treballadors contractats i reiniciar la seva activitat evitant la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral.

   

 • Beneficiaris: Autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, amb establiment a Catalunya i que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’Estat d’alarma. A més, hauran de mantenir el 100% de la plantilla, que tenien en el moment de declaració de l’Estat d’alarma, com a mínim durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.

   

 • Import de l’ajut: La quantia de l’ajut és equivalen al 50% del salari mínim interprofessional, fins a un màxim de 3 treballadors que formin part de la plantilla.

   

 • Sol·licitud: Es podrà sol·licitar i consultar la informació corresponent des de l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

   

Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social

S’estableixen dues línies de subvencions diferenciades segons la tipologia d’empresa.

Objectiu: Impulsar projectes de transformació digital i de nous models de negoci per el manteniment de l’ocupació i millora de l’ocupabilitat en aquelles microempreses, persones treballadores autònomes i les empreses cooperatives i de l’economia social, que s’hagin vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

Beneficiaris:

 • Línia 1: Entitats que acreditin que representen a treballadors autònoms.

 • Línia 2: Mesures de suport a projectes singulars d’empreses cooperatives i de l’economia social.

Import:

 • Línia 1: La quantia de la subvenció a atorgar és un import màxim de 60.000€

 • Línia 2: Els projectes de la línia 2 que poden ser objecte d’ajut són els següents:

   

  1. Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A): import màxim de 50.000€

  2. Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B): import màxim de 160.000€

  3. Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social (eix C): import màxim de 400.000€

Sol·licitud: Es podrà sol·licitar i consultar la informació corresponent des de l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Mesures en els programes en matèria de treball autònom COVID-19

 • Consolida’t: Flexibilització de la convocatòria del programa Consolida’t 2020 de suport e suport a la consolidació, enfortiment i re-invenció del treball autònom a Catalunya, amb mesures com l’augment de les sessions d’assessorament, així com l’adaptació de les sessions d’informació i formació a les noves necessitats derivades d’aquesta crisi sanitària.

   

 • Garantia juvenil: ampliació de l’import inicial de la convocatòria fins a 15 milions d’€ per poder disposar d’una renda de subsistència durant la primera fase de posada en marxa de la seva activitat, i per tal de poder atendre un major nombre de destinataris.

 

 

Girona, 5 de juny de 2020

COMGEST ECONOMISTES

CIRCULAR RENDA 2019

Girona, 2 de maig de 2020 

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2019

 

 

Ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per l’estudi, confecció i presentació de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2019.

 

Davant la crisis sanitària actual causada pel Covid-19, i per tal de no posar en risc la salut dels nostres clients i treballadors, l’equip de ComGest Economistes us ofereix el servei de tramitació de les vostres declaracions.

 

La teva tranquil.litat és la nostra feina. Et fem la renda des de casa teva.

 

Us oferim l’estudi, confecció i presentació de les vostres declaracions de renda sense haver-vos de desplaçar al nostre despatx. La documentació ens la podeu fer arribar via e-mail o com us sigui més àgil.

 

Us anirem informant en temps real de l’estudi i confecció de la vostra declaració de renda. Fàcil, senzill i sense complicacions, per tal que no sortiu de casa i estigueu el més protegits possible.

 

 

NOVETATS EXERCICI 2019

 

 

Obligació de declarar

En l'exercici 2019, el límit excloent de l'obligació de declarar que preveu l'article 96.3 de la Llei de l'IRPF per als contribuents que percebin rendiments íntegres de la feina es fixa en 14.000 euros en els supòsits següents:

Quan procedeixin de més d'un pagador, llevat de les excepcions assenyalades en el citat article 96.3 de la llei de l'IRPF.

Quan percebin pensions compensatòries de l'ex cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

Quan el pagador dels rendiments de la feina no estigui obligat a retenir.

Quan es percebin rendiments íntegres de la feina subjectes a tipus fix de retenció.

Per a la resta contribuents que obtinguin rendiments de treball, el límit per declarar per la percepció d'aquests rendiments es manté en 22.000 euros anuals.

 

Reducció per obtenció de rendiments de la feina personal

Per a l'exercici 2019, amb l'objecte de reduir la càrrega impositiva dels treballadors amb menors rendes, s'augmenta tant l'import de la reducció per obtenció de rendiments de la feina (fins 5.565 euros anuals) com el llindar dels rendiments nets de treball que permeten aplicar aquesta reducció (fins 16.825 euros).

D'aquesta manera, els contribuents que obtinguin uns rendiments nets de la feina el 2019 inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les de la feina superiors a 6.500 euros, minorar el rendiment net de la feina en les quanties :

Contribuents amb rendiments nets de la feina iguals o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals.

Contribuents amb rendiments nets de la feina compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment de la feina i 13.115 euros anuals.

 

Prestacions i deducció per maternitat

Des que el Tribunal Suprem canviés el seu criteri de les prestacions de maternitat, considera que aquestes prestacions es troben exemptes de tributar (tant les que van a càrrec de la Seguretat Social com les que reconeguin les comunitats autònomes i entitats locals). Us recordem que des del 2018 l'import d'aquesta prestació que s'hagin cobrat no s’han d’incloure en la declaració.

D'altra banda, recordar que amb efectes des del 1 de gener de l'any 2018, la deducció per maternitat es va incrementar en 1.000 € addicionals, quan qui tingui dret a aquesta deducció hagi tingut despeses de custòdia en guarderia / centres d'educació infantil autoritzats, quan el fill sigui menor de 3 anys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Increment per cada fill que excedeixi de la família nombrosa: 

Es manté pe aquest exercici 2019 l 'increment de l'import de la deducció prevista per família nombrosa, fins a en 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa general o especial, segons correspongui.

 

 

Plans individuals d'estalvi sistemàtic

Per tal d'assegurar que l'aplicació de l'exempció prevista en l'article 7.v) de la Llei de l'IRPF per als rendiments dels Plans d'Estalvi Sistemàtic compleix amb la finalitat pretesa, és a dir, abordar, des de la perspectiva fiscal, els problemes derivats de l'envelliment i la dependència afavorint l'estalvi, s'exigeix ​​que els contractes d'assegurança de vida celebrats amb posterioritat a 1 d'abril de 2019 que instrumenten plans individuals d'estalvi sistemàtic i en els que s'estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció, compleixin una sèrie de requisits.

 

Aquests requisits no s'exigeixen ni resulten d'aplicació als contractes d'assegurança de vida subscrits abans a 1 d'abril de 2019, amb independència que la constitució de la renda vitalícia es realitzi amb posterioritat a aquesta data.

 

Exempció de guanys patrimonials en supòsits de reinversió en rendes vitalícies

A l'igual que en el cas dels Plans d'Estalvi Sistemàtic i pel mateix motiu, és a dir, per assegurar que l'aplicació de l'exempció del guany patrimonial per reinversió en renda vitalícia que preveu l'article 38.3 de la Llei de l'IRPF compleix amb la finalitat de fomentar l'estalvi per contribuents majors de 65 anys, s'especifiquen els requisits que han de complir les rendes vitalícies asseguradores quan es tracti de contractes celebrats amb posterioritat a l'1 d'abril de 2019, en què s'estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció. Requisits que són els mateixos que per als Plans d'Estalvi Sistemàtic.

 

L'anterior no és aplicable als contractes d'assegurances de vida subscrits abans de l'1 d'abril de el 2019.

 

Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes

Estaran exempts per a l'exercici 2019 els premis l'import íntegre sigui igual o inferior a 20.000 euros, Si el premi és superior, es sotmet a tributació respecte de la part de la mateixa que excedeix d'aquest import.

 

Reducció del gravamen de la propietat intel·lectual

Des del 1 de gener de 2019 també s'aplica altre gravamen als rendiments de capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor. En aquest cas, la retenció es reduirà de l'19% a l'15%.

 

Identificació domicili Fiscal

Una altre novetat per aquesta renda 2019 és la identificació de l’últim domicili fiscal el contribuent per tal de ratificar o modificar en la mateixa declaració de renda.

 

documentació necessaria

 

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

 1. Dades personals: titular, cònjuge, descendents, ascendents i cònjuge. (Fotocòpia dels DNI’s i llibre de família)

 2. Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

 3. Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...

 4. Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

 5. Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

 6. IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes inclòs el domicili fiscal per tal de ratificar o modificar.

 7. Lloguers: Ingressos per lloguers, despeses de les propietats llogades i DNI del/s arrendataris.

 8. Dades Fiscals: Les descarreguem i gestionem des del nostre despatx professional.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Activitats Empresarials o Professionals

 1. Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

 2. Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

 3. Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals).

   

Increments i Disminucions patrimonials.

 1. Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles (còpia de les escriptures) i valors.

 2. Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge, el pla PIVE).

 3. Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

   

Desgravacions

 1. Deducció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets i import satisfet en l’exercici de l’assegurança de vida vinculada al préstec hipotecari.

 2. Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l’habitatge habitual o algun immoble que s’hagi arrendat, arran de l’eliminació de la “clàusula sòl” o “clàusula terra”. Pertocaria regularitzar.

 3. Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica sempre que es compleixin els requisits establerts per la llei IRPF.(còpia del contracte d’arrendament)

 4. Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

 5. Certificats de donatius a determinades entitats.

 6. Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

 7. Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

 8. Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d’efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

 9. Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

   

impost sobre el patrimoni

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 1. Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 2. Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

   

   

   

  El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 30 de juny 2020.

   

  Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ;

   

   

  Departament Fiscal

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 1.  

 

 1.  

   

 

REAL DECRET LLEI 15/2020

 

Benvolgut client,

Ha sortit publicat el Real Decret Llei 15/2020 de 21 d’Abril aprovat per el Consell de Ministres aquest dimarts, el qual recull les noves mesures urgents complementàries de l’àmbit d’economia i treball per fer front al COVID-19.

Intentarem fer un extracte de les mesures fiscals mes rellevants d’aquest RD Llei 15/2020.

 

MESURES FISCALS

 

Reducció del tipus impositiu de l’IVA

S’estableix com a mesura extraordinària fins al 31/07/2020 el tipus impositiu sobre el Valor Afegit del 0 % en les entregues interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari sempre i quan els destinataris siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris.

 

Es redueix del 21% al 4% el tipus impositiu aplicable als lliuraments de llibres, revistes i diaris electrònics que, com passa amb els de paper, no continguin fonamentalment publicitat, alhora que s'incrementa del 75 al 90% el percentatge dels ingressos que aquesta ha de proporcionar l'editor perquè s'apliqui el tipus general.

 

Opció a canviar de percentatge sobre quota a percentatge sobre base en els pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats (només vincularà per a exercicis iniciats en 2020):

Pagament fraccionat microempreses: els contribuents amb un volum d'operacions que no superi 600.000 € -i no tributin pel règim de consolidació d'aquest impost ni pel REGE en IVA- podran optar per realitzar el primer pagament fraccionat de l'exercici 2020 pel sistema de percentatge sobre la base dels mesos transcorreguts de l'exercici -de gener a març si l'exercici coincideix amb l'any natural- si presenten el model 202 fins el 20 de maig per aquest sistema.

 

Pagament fraccionat pimes: als contribuents amb volum d'operacions que no superi 6.000.000 €, que no hagin pogut optar a el canvi de modalitat com les microempreses i que no tributin pel règim especial de grups en aquest impost, podran canviar a l'opció de percentatge sobre base, però en el segon pagament fraccionat de l'exercici, sent en aquest pagament, naturalment, deduïble el pagament fraccionat realitzat en 1P. D'aquesta manera podran recuperar, al menys en part, l'excés d'avançament d'impost que es pugui haver produït en el 1P.

Modulació al pagament de lloguers de locals de negoci utilitzats per autònoms, professionals i Pimes.

Es basa en la regulació de moratòries de pagament diferents segons es tracti d'un arrendador considerat com a "Gran Tenidor" (amb més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats) o un petit propietari .

En el cas dels grans tenidors, els inquilins podran sol·licitar en el termini d'un mes (fins el 23 de maig de 2020) la concessió d'una moratòria en el pagament de la renda, que s'aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma, prorrogable fins a un màxim de quatre mesos. L'ajornament serà sense cap tipus de penalització ni interessos, i es podrà retornar, de manera fraccionada, durant els dos anys següents a la conclusió de la moratòria.

Per a aquests supòsits, la norma publicada avui també preveu que, l'opció per aquesta moratòria impedeix l'execució de garanties de pagament, com avals bancaris o assegurances d'impagament de lloguer.

Quan l'arrendador sigui un petit propietari, en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest nou Reial Decret (fins el 23 de maig de 2020) es podrà sol·licitar el "ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que dit ajornament o una rebaixa de la renda no s'hagués acordat per ambdues parts amb caràcter voluntari ",

En aquests casos les parts poden disposar lliurement de la fiança prevista a l'article 36 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, que podrà servir per al pagament total o parcial d'alguna o algunes mensualitats de la renda. Quan es disposi total o parcialment de la mateixa, l'arrendatari haurà de reposar l'import de la fiança disposada en el termini d'un any des de la celebració de l'acord o en el termini que resti de vigència del contracte, si és inferior a un any.

Requisits:

L'autònom haurà d'estar afiliat i donat d'alta des del 14 de març (data d'entrada en vigor de la declaració de l'Estat d'Alarma) en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, si s'escau, en una de les mutualitats substitutòries de el RETA.

La seva activitat ha d'haver quedat suspesa com a conseqüència de la pandèmia. En cas contrari, caldrà acreditar la reducció de la facturació del mes previ a la qual se sol·licita la moratòria en, al menys, un 75% en relació als mesos de normalitat.

Aquesta exigència que és vàlida tant per a pimes com per a autònoms hauran d'estar reflectides en els llibres de comptabilitat i en una declaració responsable que inclogui els ingressos i despeses.

 

Estimació objectiva de l'IRPF i règims especials de l'IVA i de l'IGIC

Es permet que la renúncia tàcita a el règim d'estimació objectiva, realitzada presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en termini -fins al 20 de maig- calculant en estimació directa, tingui efectes només per 2020. Aquests contribuents podran tornar el 2021 a determinar el rendiment net per mòduls revocant la renúncia d'aquest any al desembre de 2020 o presentant el primer pagament fraccionat de 2021 per aquesta modalitat.

El mateix s'aplica en IVA i en IGIC respecte a la renúncia i revocació dels règims especials.

Així mateix, per als contribuents de l'IRPF que determinen el rendiment net per estimació objectiva -de les activitats relacionades a l'Annex II de l'Ordre HAC / 1164 / 2019- i els d'IVA acollits a el règim simplificat, que no vulguin renunciar a mòduls, per el càlcul del pagament fraccionat i de l'ingrés a compte en funció de les dades base de l'exercici 2020, respectivament, no hauran de computar com a dies d'exercici de l'activitat els dies naturals del trimestre en què hagués existit estat d'alarma.

En definitiva, en el primer trimestre no computaran 18 dies o, el que és el mateix, el pagament fraccionat de l'IRPF i l'ingrés a compte serà un 80,22% de què hagués correspost sense aprovar-se aquesta mesura.

 

Extensió de determinats terminis de vigència de disposicions tributàries en l'àmbit de l'Administració Tributària de l'Estat, de les CCAA i de les EELL.

Ampliació de determinats terminis fins al 30 d'abril o fins el 20 de maig de 2020, establerta en l'art. 33 de l'RD-llei 8/2020 i en les disposicions addicionals 8a i 9a de el RD-llei 11/2020, es trasllada a l'30 de maig.

Termini de pagament de deutes liquidats per l'Administració, tant en voluntària com en constrenyiment, que hagin estat notificades abans o després del 14 de març: el venciment passa a ser el 30 de maig, excepte que el venciment del comunicat sigui després d'aquesta data.

Venciment dels terminis dels acords d'ajornaments comunicats abans o després del 14 de març: el venciment del termini serà el 30 de maig, excepte en venciment després d'aquesta data.

Terminis per efectuar al·legacions, atendre requeriments, etc., comunicats abans o després del 14 de març: el terme del termini serà el 30 de maig, excepte que el venciment del comunicat sigui després d'aquesta data.

 

 

 

L'Administració no podrà executar garanties que recaiguin sobre béns immobles entre el 14 de març i el 30 de maig

Per al termini màxim de durada dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió, no es computarà el període transcorregut entre el 14 de març i el 30 de maig.

Els terminis de prescripció i de caducitat se suspenen entre el 14 de març i el 30 de maig.

En el termini màxim per executar les resolucions economicoadministratives no es computa el període entre el 14 de març i el 30 de maig.

El termini per recórrer en reposició o per recórrer o reclamar en un procediment econòmic-administratiu començarà a comptar-se des del 30 de maig.

El 30 de maig serà el termini màxim per atendre requeriments o sol·licituds d'informació formulats per la Direcció General de Cadastre, així com el de presentar al·legacions, tant si la comunicació s'ha rebut abans o després del 14 de març, excepte que els venciments després d'aquesta data.

 

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 22 d’Abril de 2020

Departament Fiscal

ASSEGURANCES DE VIDA

Benvolguts Clients,

 

 

RQM continua al costat dels seus clients oferint assessorament i solucions per tal de poder donar continuïtat a la vostra activitat laboral i econòmica.

En cas de qualsevol incidència en la vostra salut, sigui per accident o per malaltia, heu d’estar protegits. Donada la manca de cobertura en les prestacions de la seguretat social, que us deixaria en una situació de desemparament i precarietat, la millor opció és contractar i cobrir el RISC PROFESSIONAL (Invalidesa Professional), així com les Malalties Greus. RQM us ofereix aquest servei i assessorament en els tràmits per tal de portar-ho a terme.

En la majoria de casos, es cobreix i s’assegura la Invalidesa Absoluta: Inhabilitat del treballador, de forma irreversible, per a qualsevol professió u ofici.

Volem que estigueu ben assessorats, per tal que pugueu prendre la millor decisió.

 

Estem a la vostre disposició per qualsevol dubte o aclariment.

 

 

Atentament.

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes