COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolguts clients,

Posem en el seu coneixement, que la nostra corredoria ha arribat a un acord d’Exclusivitat amb certes companyies asseguradores de més prestigi del sector i oferir als nostres clients, un cost únic en les contractacions de les assegurances : Responsabilitat Civil i Accidents de Conveni i que afecten a les vostres empreses.

El Conveni Col·lectiu pel que es regeix, incorpora prestacions per contingències (Capitals per Defunció, Gran Invalidesa i Incapacitat Permanent Absoluta per accident laboral) que, segons l’establert en el Reial decret 1/2002 de Regulació de Plans i Fons de Pensions, han de ser cobertes OBLIGATÒRIAMENT mitjançant una assegurança de Conveni Col·lectiu.

Tanmateix, li informem que la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social qualifica com a infracció en matèria laboral de caràcter MOLT GREU l’incompliment d’aquesta normativa, amb les conseqüències econòmiques i administratives que això pugui derivar, segons el R.D. Legislatiu 5/2000, de 4 d’Agost, per el que s’aprova el “Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Sociali que les multes poden estar en 6.251 euros en el seu grau mínim fins a 187.515 euros en el grau màxim.

La Responsabilitat Civil d’Explotació i Patronal cobreix les conseqüències de la Responsabilitat Civil imputable a l’Empresari per danys ocasionats a tercers i durant el desenvolupament de l’activitat, amb un capital de cobertura mínima de 3.000.000€ per sinistre i de 450.000€ per víctima.

Amb subjecció als límits, termes i condicions consignats en el contracte, la cobertura de l’assegurança s’amplia per emparar la Responsabilitat Civil, objecte de l’assegurança, per danys corporals i materials soferts pels treballadors amb ocasió d’un accident laboral ocorregut durant l’execució de les tasques pròpies de l ‘activitat.

RQM, Corredoria Tècnica d’Assegurances, S.L., és una corredoria amb experiència en oferir solucions i anàlisis del risc per protegir el patrimoni empresarial, personal i familiar.

Som especialistes en ajudar a les empreses:

1.-Disseny de producte i prima de cost exclusiu i únic pels nostres clients.

2.-Assessorament, per via telefònica o presencial, en el control de manteniment dels contractes i en la gestió dels sinistres fins a la seva resolució.

La nostra corredoria es posarà en contacte amb vostès i els presentarà un estudi per a cada risc i els aportarà el valor afegit de l’assessorament.

Atentament.

Lluís Riquelme i Zurita

Director Tècnic

C/Migdia, 37 2-E-17002-Girona-Telf. 972 410 780. Mòbil. 630 28 26 84. mariateresa@comgesteconomistes.com

Deja una respuesta