COMGEST ECONOMISTES S.L.

 

PRESTACIONS AUTÒNOMS RDL 11/2021 DE 27 DE MAIG 2021

 

AQUESTES PRESTACIONS ES PODRAN PERCEBRE COM A MÀXIM FINS AL 30/09/2021

 

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19

 

Article 5 del Reial decret 11/2021, de 27 de maig

 Beneficiaris: Exempció en la cotització d’aquells treballadors autònoms que estiguessin donats d’alta i vinguessin perceben amb data 31/05/2021 algunes de les prestacions previstes en els articles 6 i 7 del RDL 2/2021.

Requisits: Mantenir-se donat d’alta d’autònoms fins al 30/09/2021.

Cotització: La base de cotització per determinar la exempció serà aquella per la qual venien cotitzant el treballador abans d’accedir a la prestació.

Quantia de la prestació:

  • 90% de les cotitzacions corresponents al mes de juny.
  • 75% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
  • 50% de les cotitzacions corresponents al mes d’agost.
  • 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

Incompatibilitats: de la exempció amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat.

 

Article 6 del Reial decret 11/2021, de 27 de maig

Beneficiaris: Treballadors autònoms que, amb anterioritat al dia 1 de juny de 2021, es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus de la Covid-19 o mantenir pels mateixos motius la suspensió de l’activitat iniciada amb anterioritat a la data indicada.
Requisits:
1- Estar donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar o com a treballador per compte propi, mínim 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió de.l’activitat.
2- Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la seguretat social en la data.de.la.suspensió.de.l’activitat.

Cotització: Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom serà exonerat de    l’obligació.de.cotitzar.

Incompatibilitats:

1- Amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treballador per compte aliè, llevat que els ingressos de la feina per compte aliena siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional.

2- Amb l’exercici d’una altra activitat per compte propi.

3- Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat s’hagi vist afectada pel tancament.

4- Amb la percepció d’una prestació de la Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’exercici de l’activitat que.desenvolupa.

La quantia de la prestació serà el 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada, o d’un 40% quan convisquin en un mateix domicili persones unides pel vincle familiar, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària.

 

Prestació extraordinària de cessament d’activitat compatible amb el treballador autònom art. 7 RDL 11/2021, i que al 31/05 no hagin consumit la totalitat del període de prestació previst a l’art. 338.1

 

Article 7 de el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig

Beneficiaris: Treballador autònom amb carència que al 31/05/2021 no hagi consumit la totalitat del període de prestació previst a l’Art. 338 LGSS.  I a més, treballadors autònoms amb una reducció dels ingressos mínims del 50% durant el segon i tercer trimestre del 2021 comparables amb el mateix període de l’any 2019 .

Requisits:
1- Estar donat d’alta i al corrent de pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi amb data 1 juny de 2021.

2- Tenir cobert el període de cotització per cessament d’activitat durant 12 mesos ininterromputs des del juny 2020 fins al maig del 2021.
3- Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 una reducció d’ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi com a mínim del 50% dels que hi ha hagut en el segon i tercer trimestre del 2019.

4- No haver superat durant el segon i tercer trimestre del 2021 uns rendiments nets.computables.superiors.a.7.980€

Cotització: Durant el temps de percepció de la prestació s’haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant el tipus corresponent de la base de cotització.

Compatibilitat:
1- Els ingressos nets procedents del treball per compte pròpia i els ingressos procedents per treball de compte aliena no poden superar 2,2 vegades el SMI.

2- El còmput dels ingressos per compte aliena no podran superar 1,25 el SMI.

La quantia de la prestació serà el 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

I si tenen més d’una activitat, la quantia de la prestació serà del 50%.

 

Prestació ordinària de cessament d’activitat econòmica pels autònoms i que no es puguin acollir a les anteriors prestacions.

Article 8 de Reial decret llei 11/2021 del 27 de maig

Beneficiaris: Treballadors autònoms que realitzen una activitat per compte propi i amb data 31 de maig del 2021 ja vinguessin percebent alguna de les prestacions per cessament d’activitat previstes a l’art. 6 i 7 del RDL 2/2021.

Requisits:
1- Estar afiliat i donat d’alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial dels treballadors de la Mar des d’abans de l’1 d’abril.del.2020.
2- Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.

3- No tenir rendiments nets computables en el segon i tercer trimestre del 2021 superiors.a.6.650€.
4- Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 uns ingressos inferiors als del primer.trimestre.del.2020.
5- En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, s’haurà d’acreditar, al moment de sol·licitar la prestació, el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.

Cotització: Durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent, la mútua col·laboradora abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar cap.activitat.

Incompatibilitats:
1- La percepció de la retribució pel desenvolupament d’un treball per compte propi.

2- Desenvolupar una altre activitat per compte propi.

3- La percepció de rendiments procedents d’una societat.

La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat, o d’un 40% quan convisquin en un mateix domicili persones unides pel vincle familiar, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària.

 

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors.de.temporada

Article 9 del Reial decret llei 11/2021 del 27 de maig.

Beneficiaris: Treballadors autònoms quan l’únic treball al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 en cada un els anys. Es considera que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball en 2018 i 2019 sempre que, d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte aliè, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests anys.

Requisits:
1- Haver estat d’alta i cotitzant en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 mesos de cada un dels anys 2018 i 2019 , sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de 2 mesos entre juny i setembre d’aquests anys.
2- No haver estat d’alta, o assimilat a l’alta, com a treballador per compte aliena en el règim de Seguretat Social corresponent, més de 60 dies durant el primer semestre de l’any 2021.

3- Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Cotització: Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat.Social.corresponent.

Incompatibilitats:
1- Amb el treball per compte aliena i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi.
2- Amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat on l’activitat s’hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin en la primera meitat de l’any 2021 superin els 6.650 euros.

La quantia de la prestació serà el 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

 

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 7 de Juny de 2021

Departament Fiscal

 

Deja una respuesta