COMGEST ECONOMISTES S.L.

Apreciat client,

L’E-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. Per poder-hi accedir és imprescindible que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per empreses i els certificats electrònics de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) .

A més, totes les persones jurídiques tenen l’obligació d’estar en el registre de notificacions electròniques ( NEO o bústia electrònica).

Les notificacions es dipositen a la bústia electrònica durant 10 dies.

La notificació s’entén practicada a tots els efectes legals en el moment en què es produeix l’accés al seu contingut.

Havent-hi constància de la posada a disposició de la notificació i transcorreguts deu dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut, s’entendrà que s’ha rebutjat, llevat que d’ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

Els efectes de considerar que la notificació s’ha rebutjat, són els establerts a l’apartat 59.4 de la Llei 30/1992, que es farà constar a l’expedient especificant-ne les circumstàncies de l’intent de la notificació i es tindrà per efectuat el tràmit i es podrà continuar el procediment.

Volem destacar la rellevància de controlar la bústia d’E-NOTUM de manera periòdica, i poder així, atendre les peticions de les administracions de manera adequada i dins del termini establert.

Degut a aquesta importància, en cas que des de la vostra empresa no pugueu dur a terme la gestió de manera constant, des de COMGEST oferim la possibilitat de controlar-vos la bústia electrònica d’E-Notum.

En cas d’estar interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Deja una respuesta